Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty mới nhất 2023

Công ty có quyền tăng, giảm vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp cần lập hồ sơ đề nghị thay đổi vốn điều lệ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thành phần không thể thiếu trong hồ sơ đó là thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty.

1. Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty như thế nào?

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi trong Điều lệ công ty.

– Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần là mẫu văn bản do cơ quan, doanh nghiệp lập và gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố để thông báo về việc thay đổi. vốn điều lệ của công ty. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin công ty, doanh nghiệp, nội dung đăng ký thay đổi nội dung ngành nghề của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp của bạn có nhu cầu tăng vốn điều lệ…

Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty là mẫu thông báo được cơ quan, doanh nghiệp lập và gửi đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư thành phố để thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ. của công ty. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin công ty, doanh nghiệp, nội dung đăng ký thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

xem thêm: Mẫu điều lệ công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

2. Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

CÔNG TY …………….

Số /TB – …..

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ hai……)

Kính thưa: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư …………

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …………

Giấy ĐKKD số …………

Do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………….. cấp ngày …………..…

Địa chỉ trụ sở chính: …………

2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật: …………

Ngày sinh: …….…. Dân tộc: …………. Giới tính: ……………..

Quốc tịch: ………

CMND số ………… Do Công an ………………..cấp ngày……………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………

Nơi ở hiện nay:……………………

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:

1. Thay đổi vốn điều lệ công ty

a) Vốn đầu tư đăng ký/điều lệ:……..

b) Thay đổi vốn điều lệ: …………

c) Thời điểm thay đổi vốn: ………….

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp mẫu thư mời, mẫu thiệp mời, giấy mời đẹp file word

đ) Hình thức tăng, giảm vốn:……..

(Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty thì ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của từng thành viên, ngày cấp, nơi cấp, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của từng cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu là ủy quyền của từng người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

Doanh nghiệp cam kết:

– Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này

……., ngày tháng năm…..

Thông báo đính kèm:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

xem thêm: Quyền của cổ đông trong công ty cổ phần

3. Hướng dẫn làm thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty:

– Điền đầy đủ các thông tin trong thông báo thay đổi vốn điều lệ như trên.

– Thay đổi vốn điều lệ công ty

+ Vốn đầu tư đăng ký/vốn điều lệ: ..

+ Vốn điều lệ thay đổi:……..

+ Thời điểm thay đổi vốn:……

Hình thức tăng, giảm vốn:

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên

xem thêm: Công ty con có được vay chỉ khi có quyết định của công ty mẹ?

4. Một số quy định của pháp luật về thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần:

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Phần vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần đã bán các loại, phần vốn. Điều lệ công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi vào Điều lệ công ty. Theo đó, vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký sẽ là vốn điều lệ của công ty khi các cổ đông góp đủ vốn trong thời hạn góp vốn.

Vốn điều lệ của công ty có thể thay đổi trong quá trình hoạt động kinh doanh. Khi thay đổi vốn điều lệ, công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân mới nhất năm 2023

4.1. Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần:

Tại Điều 112. Vốn của công ty cổ phần

1. Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã đăng ký mua và được ghi vào Điều lệ công ty.

2. Cổ phần đã bán là cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

3. Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ chào bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã đăng ký mua và cổ phần được quyền chào bán. vẫn chưa được bán. đã đăng ký mua.

4. Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần các loại chưa được đăng ký mua.

5. Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty sẽ hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty hoạt động liên tục từ 02 năm trở lên. kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho các cổ đông;

b) Công ty mua lại số cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này;

c) Không được các cổ đông góp đủ và đúng hạn vốn điều lệ theo quy định tại Điều 113 của Luật này.

Như vậy, Muốn thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần phải làm như thế nào? Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động. kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên, kể từ ngày đăng ký thành lập và công ty mua lại số cổ phần đã bán, không được các cổ đông góp đủ và đúng hạn vốn điều lệ theo quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản bàn giao tài liệu 2023 kèm hướng dẫn cách lập

4.2. Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần được tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau: Chào bán cổ phần (Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và Chào bán cổ phần riêng lẻ và Chào bán cổ phần). cổ phiếu ra công chúng), Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phiếu, Trả cổ tức bằng cổ phiếu.

TRONG Điều 123. Chào bán cổ phần quy định:

1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng số cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ.

2. Việc chào bán cổ phần có thể được thực hiện dưới các hình thức sau đây:

a) Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

b) Chào bán cổ phần riêng lẻ;

c) Chào bán cổ phần ra công chúng.

3. Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán cổ phiếu của công ty đại chúng và tổ chức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

4. Công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc bán cổ phần

Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số cổ phần được quyền chào bán và bán số cổ phần đó trong quá trình hoạt động của công ty để tăng vốn điều lệ. Chào bán cổ phần là hình thức huy động vốn đặc thù của công ty cổ phần và việc chào bán cổ phần ra công chúng chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần đại chúng. Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán. Chào bán cổ phần bao gồm Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, Chào bán cổ phần riêng lẻ, Chào bán cổ phần ra công chúng Và việc thực hiện thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ phải được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ, thủ tục được quy định.

Cơ sở pháp lý: Luật Doanh Nghiệp 2020

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận