Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Thủ tục đăng ký thêm ngành, nghề kinh doanh trực tuyến.

Doanh nghiệp có quyền thay đổi ngành, nghề kinh doanh, tuy nhiên ngành, nghề mà doanh nghiệp đăng ký phải là ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Vậy trình tự, thủ tục chuyển đổi ngành nghề kinh doanh như thế nào? Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

Cơ sở pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2020

– Nghị định 01/2021 / NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư số 01/2021 / TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

1. Mẫu thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp:

TÊN CÔNG TY

Con số: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày tháng năm ……

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……

Tên công ty (viết bằng chữ in hoa): …… ..

xem thêm: Kinh doanh trái ngành bị xử phạt như thế nào?

Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế: ……

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp / mã số thuế): ……

Ngày và nơi cấp: ……

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (Chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở chia tách, sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp.):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp – Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp được sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên công ty (viết bằng chữ in hoa): …… ..

Mã số doanh nghiệp / Số thuế: ………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp / mã số thuế): …………

xem thêm: Thủ tục phân phối sản phẩm đèn xông tinh dầu ra thị trường

Ngày và nơi cấp: ……

Yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập và chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hải đảo và các xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; Các lĩnh vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh: Có Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh / thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp lựa chọn và khai báo trên trang tương ứng với nội dung đăng ký / Thông báo thay đổi và đính kèm)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGÀNH KINH DOANH

  1. Thêm các ngành nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh mục ngành, nghề đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản sao lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ chi tiết nhất
STT Đã thêm tên ngành, nghề kinh doanh Mã ngành Lĩnh vực kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính, đánh dấu X để chọn một trong các nghề đã khai báo)
  1. Rời khỏi ngành hoặc doanh nghiệp sau(kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo đưa ngành, nghề ra khỏi danh mục ngành, nghề đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh bị xóa khỏi danh sách đã đăng ký Mã ngành Ghi chú
  1. Sửa đổi thông tin chi tiết của các ngành nghề kinh doanh sau(kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi chi tiết ngành, nghề đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh đã được sửa đổi chi tiết Mã ngành Lĩnh vực kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh sửa đổi là chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã khai báo.)

Ghi chú:

– Trường hợp doanh nghiệp chuyển ngành, nghề kinh doanh từ ngành nghề này sang ngành nghề khác thì doanh nghiệp thực hiện đồng thời kê khai tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại Mục 2.

– Trường hợp doanh nghiệp chuyển ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành, nghề khác nhưng không thay đổi danh mục ngành, nghề đã đăng ký thì doanh nghiệp cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này. quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới và lựa chọn ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề còn lại đã đăng ký thành ngành, nghề kinh doanh. thì đồng thời kê khai tại Mục 2 và Mục 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bỏ Mục 2; khai mới ngành, nghề kinh doanh chính tại Mục 3.

Yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các nội dung thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô trống trường hợp doanh nghiệp cần được cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký trong Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Long An [Ly hôn nhanh tại Long An]
ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ KINH DOANH
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

– Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các tài liệu sau:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021 / TT-BKHĐT);

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty (đối với công ty TNHH và công ty cổ phần);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền làm thủ tục (nếu có).

Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ chuyển đổi ngành nghề khác nhau

Bước 2: Nộp đơn và lệ phí:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Lệ phí nhà nước khi nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh, lệ phí thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh là: 100.000 đồng.

Bước 3: Nhận hồ sơ:

– Nhân viên phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đã đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ, công chức giải thích lý do trả lại hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường. nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời gian cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn 2022

3. Thủ tục đăng ký thêm ngành, nghề kinh doanh trực tuyến:

Bước 1: Truy cập https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Bước 2: Chọn một phương pháp gửi

– Tùy từng trường hợp cụ thể, người nộp đơn lựa chọn một trong các phương thức sau:

+ Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh: Người tạo hồ sơ và người ký / xác thực hồ sơ phải có tài khoản đăng ký kinh doanh

+ Sử dụng chữ ký số công cộng: Người tạo hồ sơ và người ký xác thực hồ sơ phải có chữ ký số công cộng.

Bước 3: Chọn một hình thức đăng ký

– Chọn hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp / đơn vị
Dưới;

– Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước đó

Bước 4: Đăng ký thay đổi ngành nghề / đơn vị

– Tìm kiếm doanh nghiệp / công ty con để đăng ký thay đổi

+ Nhập mã doanh nghiệp / mã nội bộ vào Hệ thống để tìm kiếm doanh nghiệp / công ty con;

+ Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước đó.

Ghi chú:

– Chỉ cần nhập mã doanh nghiệp hoặc mã nội bộ vào Hệ thống để tìm kiếm (không cần nhập cả 2 loại mã)

– Nếu tạo hồ sơ thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh / địa điểm kinh doanh: cần nhập mã chi nhánh / địa điểm kinh doanh (không nhập mã doanh nghiệp)

Thông tin về người đại diện theo pháp luật / Trưởng các đơn vị trực thuộc. Chọn vai trò người đăng ký:

+ Nếu người nộp đơn là người được ủy quyền

+ Trường hợp người nộp hồ sơ là người có thẩm quyền ký Giấy đăng ký kinh doanh:

– Nhập thông tin về Người đại diện theo pháp luật / Trưởng đơn vị trực thuộc;

+ Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước đó.

Ghi chú:

– Nếu tạo hồ sơ thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp: cần nhập thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Nếu tạo hồ sơ thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh / địa điểm kinh doanh: cần nhập thông tin về Trưởng đơn vị trực thuộc đó.

– Chọn loại đăng ký thay đổi

+ Chọn Thông báo thay đổi;

+ Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước đó.

Bước 5: Thông tin chờ xác nhận:

– Màn hình sẽ hiển thị thông tin người dùng đã đăng ký;

– Nhấn nút [Bắt đầu] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước đó

=> Trạng thái của hồ sơ đã thay đổi thành “Đã lưu”.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận