Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế 2023

Địa chỉ trụ sở công ty cũng là một trong những thông tin đăng ký thuế quan trọng, khi có sự thay đổi về địa chỉ công ty, người nộp thuế có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế. Căn cứ vào hồ sơ đăng ký thay đổi, cơ quan thuế thực hiện các hoạt động thông báo cho người nộp thuế và các bộ phận liên quan về tình trạng thuế và hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp.

1. Thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế là gì?

Việc thay đổi địa chỉ công ty có thể dẫn đến những phức tạp khác nhau, có thể xảy ra trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế, cụ thể: thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp; thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác địa bàn cấp huyện nhưng cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty. tiếp theo. (Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC).

Thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế là văn bản do cơ quan thuế ban hành gửi cho người nộp thuế và các cơ quan có liên quan để xác định tình trạng nộp thuế, thông tin về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. người nộp thuế và các nội dung khác.

Thông báo thay đổi địa chỉ công ty do cơ quan thuế nơi công ty chuyển đến cấp theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 105/2020/TT-BTC, cụ thể:

a) Tại cơ quan thuế nơi chuyển đếntôi:

Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế đăng tải báo cáo, kết luận kiểm tra (đối với hồ sơ phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế) là 07 (bảy) ngày. ) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của người nộp thuế (đối với hồ sơ không thuộc diện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế), cơ quan thuế ra thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm lấy mẫu. 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế gửi người nộp thuế.

Người nộp thuế chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh tại trụ sở chính nếu tiếp tục có hoạt động kinh doanh khác địa bàn tỉnh với địa phương nơi đóng trụ sở chính thì có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế quản lý cơ quan thuế . quản lý trên địa bàn cấp tỉnh đó theo quy định của pháp luật quản lý thuế (cơ quan thuế quản lý doanh thu) không phải thực hiện chuyển nghĩa vụ thuế quy định tại điểm a.1 khoản này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Vĩnh Phúc [Ly hôn nhanh tại Vĩnh Phúc]

Thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế là căn cứ để đánh giá lại tình hình khai thuế và nghĩa vụ thuế của công ty, là căn cứ để công ty thực hiện các quyền liên quan nếu có vướng mắc, là căn cứ để thanh tra, kiểm tra. và bộ phận kiểm tra để nắm bắt, xác minh các thông tin được kiểm tra, thanh tra. Đặc biệt, cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty khi chuyển địa điểm cần được thông báo về tình hình thuế thực tế của công ty.

Về nguyên tắc, việc cơ quan thuế thông báo thay đổi địa chỉ công ty chỉ thực hiện khi cơ quan thuế đã nhận được hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của công ty, theo đó:

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế, phải thông báo cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi thông tin.

3. Trường hợp Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc phải thông báo cho cá nhân, tổ chức đó biết. tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thay đổi thông tin; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy ủy quyền của cá nhân.(Khoản 2, 3 Điều 36 Luật Quản lý thuế).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thiết kế, thi công lắp đặt nội thất mới nhất 2023

Để hướng dẫn điều này, Nghị định 126 cũng nêu rõ nghĩa vụ của người nộp thuế rằng:

3. Người nộp thuế có trách nhiệm làm thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Điều 36 Luật Quản lý thuế, cụ thể:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn còn thiếu theo quy định.

b) Nộp đủ thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định.

c) Yêu cầu hoàn trả số tiền thuế nộp thừa và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này).

d) Điều chuyển số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết để bù trừ vào số thuế giá trị gia tăng phát sinh tại cơ quan thuế nơi chuyển đến; số thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp nhưng chưa đến hạn nộp tờ khai quyết toán thuế để bù trừ vào số phải nộp theo hồ sơ. quyết toán thuế.

Nhìn chung, việc thay đổi địa chỉ công ty đề cao nghĩa vụ của người nộp thuế trong các thủ tục với cơ quan thuế, đặc biệt việc thay đổi địa chỉ làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo thay đổi địa chỉ của cơ quan thuế là thủ tục mà cơ quan thuế phải thực hiện như một bước “chấm dứt” hoạt động thay đổi thông tin đăng ký thuế.

2. Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

……(đầu tiên)……
……(2)……
——-

Số: /TB-….(3)….

…., ngày tháng năm ….

THÔNG BÁO

Về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

Thời gian chuyển địa điểm: ngày… tháng… năm…
(Thời điểm cơ quan thuế chốt nghĩa vụ trong hệ thống quản lý thuế)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Xem thêm bài viết hay:  Quyết định hủy bỏ quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can

Căn cứ hồ sơ của người nộp thuế nộp ngày ………….

Cục Thuế/Cục Thuế: …………..thông báo:

Người nộp thuế:……

MST/MSDN: …………

Thay đổi địa điểm kinh doanh từ:

Địa chỉ trụ sở cũ:……..Phường/xã……..Quận/huyện:…

Tỉnh/Thành phố: …………

Đến:

Địa chỉ trụ sở mới: ….Phường/xã….Quận/huyện:……

Tỉnh/Thành phố:……

Số điện thoại liên lạc mới: …………

1. Tình hình khai thuế của người nộp thuế tính đến thời điểm chuyển đi:

Mã số thuế (mã chính, mã nộp thay)Tình trạng tờ khai thuế (Chậm nộp chưa xử lý/chưa nộp)Tờ khai thuế phải nộpKỳ tính thuếĐề xuất xử lý tiếp theo (nếu có)Tên hồ sơVật mẫu

2. Thông tin về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế đến thời điểm chuyển đi:

Mã số thuế (mã chính, mã nộp thay)Tên tiểu mụcmã tiểu mụctiểu bang, thuếSố tiền phải trảsố tiền trả thừaSố thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau

3. Tình trạng kiểm tra, giám định đến thời điểm di chuyển (nếu có):

a) Nội dung thanh tra, kiểm tra: …………

b) Thời gian thanh tra, kiểm tra: …

4. Việc sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đến:

□ Hóa đơn đã được thanh toán

□ Không sử dụng hóa đơn

5. Ý kiến ​​khác: …

Đề nghị người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra Thông báo này.

Mọi vướng mắc xin liên hệ cơ quan thuế:

…….(4)…………,……..(5)……

Địa chỉ: ………….(6)……

Số điện thoại: Địa chỉ email:

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế và các cơ quan thuế có liên quan biết, thực hiện.

Người nhận:

;

;

– …

– Lưu VT, bộ phận cấp TB.

THẨM QUYỀN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(7)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế:

(1): Tên cơ quan thuế cấp trên.

(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới.

(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT).

(4): Tên cơ quan thuế ban hành Thông báo.

(5): Bộ phận người nộp thuế có thể liên hệ.

(6): Ghi rõ địa chỉ cơ quan thuế ban hành Thông báo.

(7): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc được ủy quyền theo quy định.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế 2023 của website thcstienhoa.edu.vn