Mẫu thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

Mẫu thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất? Khi nào cơ quan nhà nước ra thông báo ngừng sử dụng hóa đơn? Trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử?

Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế – xã hội, các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử ngày càng phổ biến, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp một mã số thuế nhất định. Nhà nước có thẩm quyền sử dụng trong quá trình cung cấp, bán hàng hóa, dịch vụ và lưu trữ thông tin. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp do nhiều nguyên nhân khác nhau mà phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, theo quy định của pháp luật hiện hành khi ngừng sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp phải thực hiện các thao tác sau: Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế. Vậy mẫu thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất? Khi nào cơ quan nhà nước ra thông báo ngừng sử dụng hóa đơn? Trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử?

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế;

– Thông tư 80/2020/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật về Quản lý thuế. Luật quản lý thuế.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất:

Mẫu thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất được soạn thảo như sau:

TÊN CƠ QUAN CẤP CAO

TÊN CƠ QUAN CẤP VĂN BẢN

Số: /TB-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày …. tháng …. năm …..

THÔNG BÁO

Về ngừng sử dụng hóa đơn

____________

căn hộ, chung cưLuật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

xem thêm: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Điều 1 Nghị định số ……/2022/NĐ-CP ngày … tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ . Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-CT/CCT ngày …. của Cục Thuế/Chi cục Thuế…… về việc cưỡng chế quyết định hành chính về quản lý thuế do ngừng sử dụng hóa đơn;

…(Tên cơ quan ra quyết định cưỡng chế)… thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với ….(Tên người nộp thuế)…

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

Mã số thuế: ….

Địa chỉ trụ sở kinh doanh:…

Lý do thông báo ngừng sử dụng hóa đơn: …

Căn cứ số liệu theo dõi tại cơ quan thuế hoặc số liệu của cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có), số lượng hóa đơn còn tồn đến ngày ban hành quyết định cưỡng chế bao gồm:

xem thêm: Về tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

STT Hóa đơn ký hiệu mẫu ký hiệu hóa đơn Từ số đến một số Ghi chú

Người nộp thuế sử dụng hóa đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực (ngày… tháng… năm….) bị coi là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn). ứng dụng cho mỗi lần xuất hiện).

Người nhận:

– … (Tên người nộp thuế)… (để thực hiện);

– Cơ quan hải quan (nếu có);

– Phòng/Tổ…. (để thực hiện);

– Website của Tổng cục Thuế;

– Website Cục Thuế;

–……;

– Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp không có dữ liệu về hóa đơn thì thông báo ngừng sử dụng hóa đơn chỉ cần ghi các nội dung sau: Căn cứ ra thông báo; tên cơ quan ra quyết định cưỡng chế; tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế bị cưỡng chế; lý do ngừng sử dụng hóa đơn.

2. Khi nào thì cơ quan nhà nước ra thông báo ngừng sử dụng hóa đơn?

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn kèm theo thông báo ngừng sử dụng. hóa đơn khi cơ quan nhà nước thực hiện cưỡng chế bằng thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với người nộp thuế bị cơ quan nhà nước cưỡng chế thi hành quyết định hành chính quản lý thuế.

– Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn lập theo Mẫu số 04/CC Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và kèm theo Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn theo Mẫu số 04-1 /CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế;

+ Trong quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn phải ghi rõ các nội dung sau: Căn cứ ra quyết định cưỡng chế; tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế bị cưỡng chế; lý do cưỡng chế; lượng cưỡng chế.

+ Trên thông báo ngừng sử dụng hóa đơn phải ghi rõ: Căn cứ thông báo; Lý do ngừng sử dụng hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế bị cưỡng chế; Mẫu ký hiệu, ký hiệu, số hóa đơn ngừng sử dụng, ngày ngừng sử dụng hóa đơn.

– Quyết định cưỡng chế được ban hành vào các thời điểm sau

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin xác nhận nơi cư trú của bị đơn mới nhất

xem thêm: Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

+ Ngay sau khi hết thời hiệu của quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế; quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan (nếu có) hoặc ngay sau ngày đủ điều kiện chuyển giao biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Khoản 3 Điều 125 Luật Quản lý thuế; ngay sau khi có quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương, thu nhập đối với cá nhân.

+ Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng có điều kiện thi hành, có thông tin về biện pháp cưỡng chế trước hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo có hiệu quả hơn thì cơ quan thuế áp dụng đồng thời biện pháp cưỡng chế trước hoặc biện pháp cưỡng chế sau. biện pháp cưỡng chế tiếp theo để truy thu số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, trường hợp chưa đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo thì áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn có hiệu lực, cơ quan quản lý thuế sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế hiệu quả.

– Quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn được gửi cho cá nhân, tổ chức có liên quan và người nộp thuế bị cưỡng chế ngay trong ngày ban hành quyết định cưỡng chế và được cập nhật trên trang thông tin điện tử của ngành. Thuế.

+ Quyết định cưỡng chế được gửi bằng phương thức điện tử đối với trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản lý thuế, trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản lý thuế. quyết định cưỡng chế được gửi bằng thư bảo đảm hoặc giao trực tiếp.

+ Trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không nhận thì người có thẩm quyền hoặc công chức thuế có trách nhiệm giao quyết định cưỡng chế lập biên bản đối với cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế. Trường hợp quyết định không được nhận và xác nhận của chính quyền địa phương nơi cá nhân, tổ chức đăng ký địa chỉ với cơ quan quản lý thuế thì quyết định được coi là đã giao.

+ Trường hợp gửi qua đường bưu điện bằng hình thức bảo đảm. Sau 10 ngày, kể từ ngày quyết định cưỡng chế được niêm yết tại trụ sở tổ chức, nơi cư trú của cá nhân bị cưỡng chế hoặc có căn cứ cho rằng người nộp thuế bị cưỡng chế có hành vi trốn tránh, không nhận quyết định cưỡng chế thì quyết định được coi là đã giao; Quyết định cưỡng chế đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba nhưng bị trả lại do tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không nhận;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo thanh lý tài sản công ty (doanh nghiệp) mới nhất

– Kể từ ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế hoặc số tiền thuế bị cưỡng chế truy thu, cơ quan thuế ra quyết định nộp dần tiền thuế nợ hoặc quyết định gia hạn nộp tiền thuế. hoặc quyết định miễn tiền chậm nộp hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp cũng là ngày quyết định cưỡng chế hết hiệu lực.

Cơ quan thuế ra quyết định đình chỉ thực hiện quyết định cưỡng chế theo Mẫu số 08/CC Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

– Cơ quan thuế phải đăng tải quyết định cưỡng chế lập thông báo ngừng sử dụng hóa đơn trên trang thông tin điện tử của ngành thuế hoặc phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ban hành quyết định. ngay sau khi thi hành quyết định.

– Trong thời gian thực hiện biện pháp cưỡng chế này, cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế, không lập hóa đơn, không cấp mã hóa đơn điện. Nếu đã có mã của cơ quan thuế thì không bán hóa đơn cho người nộp thuế đang bị cưỡng chế.

– Kèm theo Thông báo tiếp tục sử dụng hóa đơn theo Mẫu số 04-2/CC Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cơ quan thuế ra quyết định chấm dứt thực hiện biện pháp. . cưỡng chế này.

Ngay trong ngày ban hành quyết định đình chỉ cưỡng chế áp dụng biện pháp đình chỉ sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế có trách nhiệm đăng tải trên trang thông tin điện tử của ngành thuế hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng trong một khoảng thời gian. trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ban hành quyết định.

– Đối với trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, khi người nộp thuế có văn bản đề nghị được sử dụng hóa đơn để có nguồn chi trả lương cho công nhân, chi trả các khoản chi phí bảo đảm sản xuất, kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế có trách nhiệm tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh. Tuy nhiên, với điều kiện người nộp thuế phải nộp ngay tối thiểu 18% doanh thu ghi trên hóa đơn được sử dụng vào NSNN.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận