Mẫu thông báo kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng

Kiểm tra, giám sát là hoạt động bắt buộc đối với hoạt động của Đảng. Sau khi tiến hành kiểm tra, đối tượng kiểm tra sẽ cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra. Đây là một hoạt động rất quan trọng nhằm tổng kết toàn bộ quá trình tiến hành thử nghiệm.

1. Kỷ luật Đảng và kỷ luật trong Đảng:

Kỷ luật Đảng có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Có thể hiểu, kỷ luật của Đảng là tổng thể những điều được quy định trong Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và những quy định cụ thể của Đảng mà Đảng bắt buộc phải thực hiện. với hoạt động của mọi tổ chức đảng và đảng viên, nhằm bảo đảm sự thống nhất trong toàn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hay theo một nghĩa khác, thi hành kỷ luật trong Đảng được hiểu là việc các tổ chức đảng có thẩm quyền có quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên khi các đối tượng đó có vi phạm đến mức phải thi hành. bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức kỷ luật quy định.

Kỷ luật Đảng có tầm quan trọng đặc biệt trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, bảo đảm cho Đảng ta tồn tại, hoạt động và phát triển. Mọi vi phạm kỷ luật Đảng, dù nhỏ đến đâu, đều làm suy yếu khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Nội dung của Kỷ luật Đảng bao gồm:

– Quy chế nội bộ của Đảng bắt buộc mọi tổ chức Đảng và đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành: Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy chế, quy chế hoạt động của tổ chức Đảng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đảng viên.

– Hiến pháp, luật, nghị định, chỉ thị… của Nhà nước được thể chế hóa từ chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng. Vì vậy, vi phạm Hiến pháp, luật, nghị định, chỉ thị,… của Nhà nước là vi phạm kỷ luật của Đảng

– Các tổ chức chính trị – xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng trong tổ chức mình. Đảng viên vi phạm kỷ luật của tổ chức chính trị – xã hội mà mình tham gia là vi phạm kỷ luật của Đảng.

Việc thi hành kỷ luật trong Đảng cần tuân theo những nguyên tắc nhất định, theo đó:

Ở tổ chức cơ sở đảng, việc thi hành kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của chi bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ cơ sở và đảng ủy cơ sở. Luật tổ chức đảng cấp dưới thuộc thẩm quyền của đảng ủy cơ sở

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn cầu cứu khẩn cấp và hướng dẫn mới nhất năm 2023

– Tổ chức đảng và đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi quyết định kỷ luật (kể cả quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng) của tổ chức đảng có thẩm quyền. Nếu không đồng ý thì có quyền khiếu nại nhưng trong thời gian tổ chức đảng có thẩm quyền chưa giải quyết thì phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định kỷ luật đã công bố.

– Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm không thuộc thẩm quyền thi hành kỷ luật của cấp mình phải báo cáo và đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên xem xét, quyết định. Báo cáo và đề xuất này phải được gửi đến cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp.

– Trường hợp chi bộ không xử lý hoặc xử lý không đúng đảng viên vi phạm thì cấp ủy cơ sở hoặc tổ chức đảng cấp trên xem xét, quyết định hình thức kỷ luật theo thẩm quyền, đồng thời xem xét trách nhiệm của cấp ủy. trách nhiệm của chi nhánh đó.

Việc quyết định kỷ luật hoặc đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức đối với đảng viên và khiển trách, cảnh cáo đối với tổ chức đảng phải được biểu quyết với sự đồng ý của quá nửa số đảng viên. số đảng viên hoặc số thành viên của tổ chức đảng nơi đó…

Việc thi hành kỷ luật phải thực hiện theo một số bước như sau:

Sau khi tiến hành hoạt động kiểm tra, phát hiện đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng thì bản thân đảng viên đó phải tự kiểm điểm trước chi bộ và đảng viên đó cũng tự nhận hình thức kỷ luật đối với mình. Hội nghị chi bộ, tổ chức Đảng xem xét, quyết định hình thức kỷ luật. Trong trường hợp Đảng viên vi phạm cố tình không kiểm điểm, cố tình không dự họp chi bộ hoặc đang bị tạm giam thì tổ chức Đảng tiếp tục tiến hành xem xét kỷ luật. Thẩm quyền xử lý không chỉ thuộc về tổ chức Đảng quản lý Đảng viên mà còn thuộc cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra có thẩm quyền xem xét kỷ luật trực tiếp. Trường hợp Đảng viên vi phạm là đảng viên, cán bộ do cấp uỷ quản lý thì ngoài việc kiểm điểm ở chi bộ còn phải tiến hành kiểm điểm ở tổ chức Đảng khác do cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp uỷ quản lý. bộ phận đó quyết định.

Tương tự, tổ chức đảng có vi phạm phải kiểm điểm, tự nhìn nhận và báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định. Nếu là chi ủy có vi phạm thì kiểm điểm trước chi bộ, nếu là chi bộ, đảng bộ bộ phận thì kiểm điểm trước đại diện đảng ủy cơ sở, nếu là ban thường vụ cấp ủy. nếu vi phạm thì kiểm điểm trước cấp ủy.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mới nhất 2023

Trước khi quyết định xử lý kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiến ​​để xem xét giảm nhẹ hoặc tăng nặng hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đảng viên vi phạm, đại diện tổ chức đảng vi phạm do không thể trình bày chính kiến ​​trước đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền thì những đối tượng này phải có văn bản tường trình. với tổ chức đảng có thẩm quyền, đồng thời phải chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của tổ chức đảng có thẩm quyền.

Quyết định của cấp dưới về kỷ luật tổ chức đảng và vi phạm của đảng viên phải được báo cáo lên cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp. Quyết định của cấp trên về việc kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải được thông báo cho cấp dưới nơi tổ chức đảng và đảng viên vi phạm biết. xác định.

Tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán thì cấp ủy cấp trên trực tiếp thành lập tổ chức đảng mới hoặc giới thiệu sinh hoạt đảng đối với số đảng viên không bị kỷ luật khai trừ. Đối với Đảng viên vi phạm kỷ luật đến mức phải khai trừ thì tổ chức Đảng có thẩm quyền ra quyết định khai trừ từng người một. Đối với đảng viên vi phạm chưa đến mức phải khai trừ thì tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ vào nội dung, mức độ, tính chất, tác hại và nguyên nhân vi phạm của từng người để xem xét, xử lý kỷ luật. trách nhiệm, cảnh cáo, cách chức) trước khi thành lập tổ chức đảng mới hoặc giới thiệu sinh hoạt đảng với các chi bộ, cấp ủy khác.

xem thêm: Quy chế tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng

2. Việc công bố kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật của chi bộ được quy định như thế nào?

Thông báo kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng của chi bộ là văn bản do Ủy ban kiểm tra có thẩm quyền thống nhất ban hành trên cơ sở kết quả kiểm tra do đoàn (đoàn) tiến hành hoạt động kiểm tra. kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng của chi bộ.

Thông báo kết luận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật trong Đảng của chi bộ là văn bản tổng hợp và cung cấp thông tin về nội dung kiểm tra việc chấp hành kỷ luật trong Đảng của chi bộ. hay không.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

xem thêm: Thời gian, thời hiệu, hình thức kỷ luật Đảng viên

3. Mẫu thông báo kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng của chi bộ:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BAN ………… (1)

BAN KIỂM TRA

Con số: ……..

……., ngày tháng năm…

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA……. (2)

về kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với

(đã kiểm tra tổ chức đảng)…………

– Căn cứ Điều… Chương… Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (lớp…); Quyết định số……., ngày……. Bộ Chính trị và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm toán……

– Căn cứ Quyết định số /……., ngày …. về kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với (tổ chức đảng được kiểm tra)

Sau khi nghe Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra tại cuộc họp ngày ….. của Ban Kiểm toán ….. (có báo cáo kèm theo), Ban Kiểm tra ………… đã kết luận như sau:

1. Về ưu điểm:

Đối chiếu với nội dung kiểm tra để làm rõ đúng, sai, vi phạm (nếu có) và nguyên nhân, ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng được kiểm tra (3)

2. Về khuyết điểm

…………. (4)

3. Kiến nghị và xử lý (nếu có)

Để khắc phục khuyết điểm, Ủy ban Kiểm tra….. yêu cầu (tổ chức đảng được kiểm tra) nghiêm túc thực hiện một số vấn đề sau: (5)

–……..

– (Đề nghị nâng hoặc hạ hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật, nếu có) đối với việc thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ được kiểm tra.

Căn cứ Điều … Điều lệ Đảng (lớp…) và Quy chế làm việc của UBKT……. Ủy ban Kiểm tra thông báo (tổ chức đảng được kiểm tra) biết và thực hiện; đồng thời báo cáo kết quả khắc phục khuyết điểm với Ban kiểm toán…….. trước ngày…….

Người nhận:

– Tổ chức đảng và UBKT cấp trên {đến b/báo cáo}

– Tổ chức Đảng được kiểm tra

– Lưu HS-VP.

BAN KIỂM TRA T/M

(Ký họ và tên)

xem thêm: Mẫu giải quyết chi nhánh hàng tháng mới và chuẩn nhất

4. Dự thảo thông báo kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng của chi bộ:

(1) Ghi tên tổ chức Đảng bộ

(2) Ghi tên Ban Kiểm soát

(3) Ghi nhận ưu điểm của tổ chức được kiểm tra

(4) Chi tiết những thiếu sót của tổ chức

(5) Viết ra các khuyến nghị và đề xuất

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận