Mẫu thông báo giao nhiệm vụ, quyết định nhiệm vụ kiêm nhiệm

Mẫu thông báo phân công nhiệm vụ, quyết định kiêm nhiệm. Quy định chung của pháp luật quyết định thông báo giao nhiệm vụ. Quy định chung của pháp luật về kiêm nhiệm.

Trong doanh nghiệp hay trong các cơ quan nhà nước thường sẽ có cơ chế thay đổi nhân sự hoặc kiêm nhiệm. Dưới đây là mẫu thông báo phân công nhiệm vụ, quyết định kiêm nhiệm:

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu thông báo phân công nhiệm vụ và quyết định kiêm nhiệm:

1.1. Thông báo bài tập mẫu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…… Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

**********

THÔNG BÁO

(Rev: Nhiệm vụ phòng kinh doanh trong tháng…)

Kính gửi: Giám đốc kinh doanh – Ô / B ……

Công ty xin trân trọng thông báo:

Thực hiện theo quyết định số …… /… ../ …… của Chủ tịch Hội đồng quản trị về tổng mức thu thực hiện năm …… ..

Thực hiện theo công văn nội bộ số… ../… ../ …… .về việc xúc tiến mở rộng thị trường của phòng kinh doanh nhằm đạt được doanh thu như mong muốn.

Công ty giao cho phòng kinh doanh vào tháng …… / 20…. Phải đạt được mức doanh thu ổn định để đạt được tổng doanh thu trong 1 năm như Ban Giám đốc mong muốn:

  • Giám đốc doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo nhân viên, giám sát và theo dõi sát sao công việc của nhân viên, từ đó phân bổ công việc cho phù hợp.
  • Nhân viên phòng kinh doanh nào cố gắng hết sức, làm việc chăm chỉ, đưa ra những kế hoạch mới để cuối tháng mang về doanh thu cho công ty sẽ được xét khen thưởng.
  • Phòng kinh doanh dưới sự chỉ đạo của Giám đốc kinh doanh sẽ phân bổ công việc cho các nhân viên phòng kinh doanh sao cho doanh thu là 20% so với dự kiến ​​doanh thu trong năm………… và dữ liệu khách hàng là 40% so với trong năm. với lượng data khách hàng dự kiến ​​trong năm……

Người nhận:

– Như trên;

……., Ngày …… tháng …… năm 20…

T. GIÁM ĐỐC

(đã được ký và đóng dấu)

1.2. Mẫu quyết định kiêm nhiệm:

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…… Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: ../…./QĐ-GĐKD *********

QUYẾT ĐỊNH

(Rev: Giao nhiệm vụ bán thời gian)

Thưa ông bà……. – Giám đốc kinh doanh công ty……..

Căn cứ Quyết định số…./…./….. của Hội đồng quản trị về việc bố trí nhân sự trong Công ty;

Căn cứ điều lệ công ty ………….

Trong tình hình hiện nay khi Ông/Bà……..- Giám đốc nhân sự của công ty đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cần điều trị gấp trong 2 tháng. Theo quyết định của Hội đồng quản trị, việc điều hành Phòng Nhân sự sẽ tạm thời được giao cho Giám đốc Kinh doanh – Ông/Bà…… kiêm nhiệm dưới sự hỗ trợ của Trưởng phòng Nhân sự – Ông/Bà………

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh mới nhất

Đề nghị Giám đốc nhân sự bàn giao một số công việc cụ thể trong 2 tháng tới cho Giám đốc kinh doanh và thông báo cho nhân viên phòng nhân sự để mọi người nắm bắt tình hình.

Sau 2 tháng, Giám đốc Kinh doanh sẽ thôi kiêm nhiệm phòng nhân sự và Ban Giám đốc sẽ đưa ra phương án mới.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày …… / …… / …….

….., ngày…..tháng……năm 20….

ĐẠI DIỆN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã được ký và đóng dấu)

2. Quy định chung của pháp luật quyết định thông báo giao nhiệm vụ:

2.1. Khi nào cần thiết phải ra thông báo phân công?

– Mẫu thông báo giao nhiệm vụ được coi là mẫu thông báo được lập với mục đích phân công nhiệm vụ, trong đó nêu rõ nội dung, phạm vi công việc của cá nhân được giao. Đây là văn bản hành chính rất phổ biến trong các đơn vị, doanh nghiệp. Quyết định này xác định người chịu trách nhiệm về công việc, nhiệm vụ được giao, giao quyền và trách nhiệm của người lao động đối với công việc đó.

– Thông báo giao nhiệm vụ được phát hành khi có sự thay đổi trong hợp đồng lao động đã ký kết, trên cơ sở những thay đổi đó, người sử dụng lao động có thể giao nhiệm vụ và giao việc cho người lao động thực hiện. Công việc được thực hiện nhanh chóng và chính xác. Vì trong quá trình hoạt động kinh doanh có thể do yêu cầu của sản xuất kinh doanh cần cơ cấu lại, sắp xếp lại lao động nên người sử dụng lao động thay đổi, giao nhiệm vụ mới hoặc tạm thời điều chuyển người lao động sang vị trí khác. làm công việc khác vì mục đích chung, để hoàn thành công việc nhanh chóng và chính xác hơn

2.2. Thẩm quyền ký quyết định thông báo về nhiệm vụ mới:

– Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, tổ chức:

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhà nước

+ Tổng giám đốc/giám đốc công ty, doanh nghiệp

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu lập rào chắn cạnh khu công nghiệp chi tiết nhất

– Người đứng đầu trong một phòng ban, một văn phòng, một nhóm: trưởng phòng, trưởng bộ phận, v.v.

– Người được người có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ

2.3. Nội dung hướng dẫn mẫu thông báo phân công:

– Phần mở đầu:

+ Tên công ty; Quốc hiệu, khẩu hiệu; Ngày ra thông báo phân công

+ Tên mẫu thông báo: cụ thể quyết định giao nhiệm vụ được viết hoa giữa dòng.

– Nội dung:

+ Ghi rõ chức vụ của người ra thông báo phân công

+ Căn cứ pháp lý để ra thông báo nhiệm vụ

+ Chỉ rõ giao nhiệm vụ cho ai; ai là người giao nhiệm vụ; Phân công nhiệm vụ là gì?

+ Hiệu lực của quyết định giao nhiệm vụ

+ Ai là người chịu trách nhiệm thi hành quyết định này?

Sự kết luận:

+ Điền nơi nhận hàng

+ Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên

3. Quy định chung của pháp luật về kiêm nhiệm nhiệm vụ:

3.1. Quy định về bán thời gian:

kiêm nhiệm được hiểu là việc cử cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong tổ chức, cơ quan; các đơn vị của hệ thống chính trị, kinh tế – xã hội. Người được giao kiêm nhiệm; Làm việc bán thời gian sẽ được trả thêm phụ cấp bán thời gian

Theo quy định của pháp luật, viên chức được hiểu là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập và ký hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ tiền lương của người sử dụng lao động. vị trí sự nghiệp công cộng

Cán bộ là công dân Việt Nam được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương. ở một tỉnh, thành phố trung tâm; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thuộc biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân (không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng); trong các đơn vị, cơ quan Công an nhân dân (không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam); trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Còn đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì tiền lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thư báo phí (báo giá) dịch vụ tư vấn pháp lý thông dụng

3.2. Điều kiện, nguyên tắc hưởng phụ cấp kiêm nhiệm

Điều kiện, nguyên tắc hưởng phụ cấp kiêm nhiệm:

Cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi có đủ 2 điều kiện:

– Đang giữ chức vụ lãnh đạo (do bầu hoặc bổ nhiệm) trong cơ quan, đơn vị

– Được cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc bổ nhiệm việc kiêm nhiệm một hoặc một số chức danh lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà chức danh lãnh đạo đứng đầu là ở cơ quan, đơn vị này. Theo cơ cấu tổ chức, bộ máy được bố trí theo chế độ chuyên trách, thủ trưởng nhưng kiêm nhiệm.

Ghi chú: Người kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác chỉ được hưởng một chế độ phụ cấp trong suốt thời gian đảm nhiệm một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm. Nếu trong trường hợp thôi việc dẫn đến chấm dứt chế độ phụ cấp kiêm nhiệm thì thời gian tính từ tháng tiếp theo tháng thôi việc kiêm nhiệm.

Mức phụ cấp:

Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khác

=

Hệ số lương chức vụ hoặc hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo và % (theo hệ số) trợ cấp quá giờ (nếu có) ảnh hưởng hiện tại của người kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo

x

Mức lương tối thiểu chung

x

(mười%)

Về phương thức thanh toán:

– Người giữ chức danh lãnh đạo đồng thời đứng đầu cơ quan, đơn vị khác thuộc biên chế của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chi phụ cấp kiêm nhiệm cho người đó. Nguồn kinh phí chi trả từ ngân sách cơ quan, theo chế độ tài chính.

– Thời điểm nộp: kể từ tháng giữ chức vụ thủ trưởng cơ quan. Phụ cấp kiêm nhiệm được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo giao nhiệm vụ, quyết định nhiệm vụ kiêm nhiệm của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận