Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2023

Khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người lao động thì người sử dụng lao động hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm thời hạn báo trước trước khi ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. di chuyển, làm việc.

1. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động:

Download Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ngày tháng năm …

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Kính thưa:…

Căn cứ Bộ luật Lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Hợp đồng lao động số… ký ngày …/…/… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa công ty… và Ông/Bà… (sau đây gọi là “Người lao động”),

Công ty xin thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/Bà…

– Chức vụ …

Từ …/…/…

Lý do:…

Trước khi hết hạn hợp đồng lao động, người lao động có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu, công việc đã và đang làm cho Sở…

Đề nghị người lao động tuân thủ pháp luật và hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển đổi.

Trân trọng

Nơi nhận: Giám đốc

Ông/Bà: …(thực hiện); (Đã được ký và đóng dấu)

Phòng … (hành quyết);

Lưu: VT.

xem thêm: Chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 35 Bộ luật lao động 2019

2. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc:

Tải xuống Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ngày tháng năm …

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Kính thưa:…

Căn cứ Luật Viên chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Hợp đồng làm việc số… số… ký ngày…/…/… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa … và Ông/Bà…,

… xin thông báo với bạn rằng hợp đồng làm việc của bạn … sẽ hết hạn kể từ ngày …/…/…

Lý do:….

Đề nghị Ông/Bà… tuân thủ quy định của pháp luật và hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển đổi. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan bố trí người nhận bàn giao công việc mà ông/bà… đang đảm nhận trước ngày …/…/…./

Người nhận: Trưởng phòng sự nghiệp

Ông/Bà: …(thực hiện); (Đã được ký và đóng dấu)

Phòng … (hành quyết);

Lưu: VT.

xem thêm: Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2022

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn thạc sĩ chi tiết nhất hiện nay

3. Những lưu ý khi soạn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc:

Lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng của đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng lao động chỉ nằm trong các nội dung liệt kê như sau:

Đối với hợp đồng lao động:

– Cán bộ bị phân loại đánh giá 2 năm liên tục ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

– Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định.

– Người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn bị ốm đau 12 tháng liên tục, người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn bị ốm đau 6 tháng liên tục mà không được điều trị. khả năng làm việc chưa được phục hồi.

– Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp biên chế không còn vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận.

– Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với hợp đồng lao động:

– Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

– Người lao động đã điều trị ốm đau, tai nạn 12 tháng liên tục đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn. hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm sản xuất, giảm nơi làm việc.

– Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Ngoài những lý do trên, nếu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sẽ bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và sẽ bị xử phạt. xử phạt theo quy định của pháp luật.

xem thêm: Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

4. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động:

Tại Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do thiên tai mới nhất

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

5. Người lao động bị kết án phạt tù, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

6. Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

8. Người lao động bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này.

9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này.

10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; Người sử dụng lao động sa thải người lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

xem thêm: Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

5. Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động:

Tóm tắt câu hỏi:

Cháo luật sư! Tôi nhờ luật sư tư vấn giúp tôi một câu hỏi.

Công ty tôi ký hợp đồng lao động 6 tháng với một nhân viên từ ngày 15 tháng 8 năm 2014. Đến ngày hợp đồng sắp tới (15/02/2015) là hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, do chất lượng công việc của người lao động không đáp ứng được yêu cầu của công ty nên khi hợp đồng này hết hạn, công ty chúng tôi không có ý định ký hợp đồng lao động tiếp theo với người lao động đó. . Tôi muốn hỏi: Trước khi chấm dứt hợp đồng (vì hết hạn) công ty chúng tôi có phải làm gì không? Hay cứ để hết hạn hợp đồng? Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì loại hợp đồng mà công ty bạn ký với nhân sự là hợp đồng xác định thời hạn.

Chấm dứt hợp đồng lao động là sự kiện người lao động chấm dứt làm việc với người sử dụng lao động do hợp đồng lao động bị chấm dứt, bị sa thải hoặc do một trong hai bên đơn phương chấm dứt. hợp đồng lao động trước thời hạn.

Quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn kháng cáo hình sự và hướng dẫn thủ tục kháng cáo

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động sẽ chấm dứt khi hết hạn, trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn kiêm nhiệm đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng. hợp đồng, hợp đồng đã ký có thể được gia hạn đến hết thời hạn.

Như vậy, khi hết hạn hợp đồng thì người sử dụng lao động (cơ quan bạn) và người lao động (người đó) có quyền thỏa thuận ký kết hợp đồng mới hoặc không ký tiếp hợp đồng nếu người sử dụng lao động không ký. vẫn còn một nhu cầu. Khi hai bên không thỏa thuận ký kết hợp đồng mới thì hợp đồng cũ đương nhiên chấm dứt theo quy định của pháp luật, dù là lao động nữ mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động 2019 – Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hết hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm làm thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.

4. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên giải quyết sự chi trả.

Như vậy, trước ngày 15/02/2015, công ty bạn sẽ phải thông báo cho phía bên kia về việc chấm dứt hợp đồng. Và trong thời hạn 7 ngày, công ty bạn còn phải thanh toán các khoản chi phí, giấy tờ, sổ bảo hiểm,… cho người lao động.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận