Mẫu thông báo cắt giảm nhân sự? Cách cắt giảm nhân sự?

Lao động là quan hệ giao dịch giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mối quan hệ này được thiết lập dựa trên sự thỏa thuận về lợi ích giữa các bên tham gia. Có nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ lao động. Một trong số đó là vấn đề tinh giảm biên chế. Dưới đây là mẫu thông báo cắt giảm biên chế, cắt giảm biên chế như thế nào.

1. Mẫu thông báo cắt giảm nhân sự:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày tháng năm

THÔNG BÁO

(Tái/giảm nhân sự)

Thưa ông và bà……

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Hợp đồng lao động số:… ngày… tháng… năm…. (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa Công ty….(sau đây gọi là “Công ty”) và Ông/Bà…(sau đây gọi là “Người lao động”).

Căn cứ Biên bản cuộc họp số:……ngày…/…./…về việc thông báo cho người lao động về việc Công ty thực hiện phương án cắt giảm nhân sự do……

Sau đây, Công ty xin thông báo đến Ông/Bà… nội dung như sau:

1. Chấm dứt hợp đồng với Ông/Bà: …

Chức danh / Vị trí:…

2. Thời gian: Từ ngày …/…/…

3. Lý do chấm dứt hợp đồng: …

4. Trước khi chấm dứt hợp đồng, người lao động có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc tại công ty.

5. Trong thời hạn 14 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty sẽ thanh toán đầy đủ các khoản liên quan đến quyền lợi của người lao động mà Công ty chưa thanh toán. Đồng thời, xác nhận thời gian đã đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cùng các giấy tờ khác đang giữ của người lao động. Ngoài ra, cũng có thể cung cấp thêm bản sao các giấy tờ liên quan đến quá trình làm việc của nhân viên nếu nhân viên có nhu cầu.

Trên đây là thông báo của công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động dành cho bạn: …Đề nghị người lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

Trân trọng!

Người nhận:

– Ông/Bà: …(thực hiện);

– Phòng: … (thi hành);

– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Quy định về tinh giảm nhân sự:

Cắt giảm lao động là khi doanh nghiệp đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với nhiều người lao động (từ 02 người trở lên). Để cắt giảm nhân sự, người sử dụng lao động và người lao động phải tuân thủ đầy đủ các bước và trình tự nhất định. Đối với từng trường hợp cụ thể, cách cắt giảm nhân sự cũng khác nhau. Căn cứ Bộ luật Lao động 2019, các cách cắt giảm nhân sự hợp pháp đối với người sử dụng lao động như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới và chuẩn nhất năm 2022

2.1. Do doanh nghiệp bị thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh:

Bước 1: Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động.

+ Doanh nghiệp phải báo trước cho người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn: Trước ít nhất 45 ngày, kể từ ngày chính thức chấm dứt hợp đồng.

+ Doanh nghiệp phải ra thông báo cắt giảm biên chế đối với người lao động ký hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng: Thông báo trước ít nhất 30 ngày so với ngày chính thức chấm dứt hợp đồng.

+ Đối với người lao động ký hợp đồng xác định thời hạn dưới 12 tháng, doanh nghiệp phải báo trước ít nhất 03 ngày làm việc so với ngày chính thức chấm dứt hợp đồng.

Bước 2: Doanh nghiệp ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động khi đến hạn và tiến hành thanh lý hợp đồng lao động.

2.2. Do doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình; Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản:

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng phương án sử dụng lao động

Phương án sử dụng lao động phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yếu tố sau:

+ Số lượng, danh sách người lao động được tiếp tục sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục làm việc, người lao động được chuyển làm kiêm nhiệm;

+ Số lượng, danh sách người lao động nghỉ hưu;

+ Số lượng, danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

+ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên có liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;

+ Biện pháp và nguồn tài chính đảm bảo thực hiện quy hoạch.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin rút khỏi ban chấp hành Công đoàn mới nhất 2022

Bước 2: Doanh nghiệp phải tiến hành trao đổi và thông báo cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trường hợp không giải quyết được việc làm cho người lao động mà phải cho người lao động nghỉ việc thì doanh nghiệp phải báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động biết.

Bước 3: Thực hiện phương án sử dụng lao động.

Bước 4: Thanh lý hợp đồng lao động với người lao động thuộc diện tinh giảm biên chế.

3. Thời điểm tiến hành tinh giảm biên chế:

Thực chất của quan hệ lao động là sự thoả thuận về các vấn đề việc làm giữa người lao động và người sử dụng lao động bằng hợp đồng lao động. Trong hợp đồng lao động đó, các bên sẽ thỏa thuận với nhau các vấn đề liên quan đến hoạt động lao động: công việc cụ thể, thời gian làm việc, tiền lương, quyền và trách nhiệm của các bên. Pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng này. Vì vậy, khi muốn cắt giảm biên chế, pháp luật buộc người lao động phải chứng minh được lý do cắt giảm biên chế. Đồng thời, lý do giảm phải thuộc các trường hợp được pháp luật cho phép.

Chỉ khi đáp ứng một số yêu cầu theo quy định của pháp luật, người lao động mới phải giảm số lượng lao động cho người lao động. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 thì nNgười sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của người sử dụng lao động. nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải cắt giảm nơi làm việc.

Như vậy, theo quy định của luật này, doanh nghiệp chỉ được cắt giảm nhân sự khi chứng minh được doanh nghiệp thuộc các trường hợp đặc biệt nêu trên.

4. Quyền lợi người lao động được hưởng khi bị cắt giảm biên chế:

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2019, khi cắt giảm nhân sự, người sử dụng lao động phải thực hiện một số trách nhiệm đối với người lao động. Như sau:

– Trong thời hạn 14 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động (có trường hợp đặc biệt không quá 30 ngày), người lao động sẽ được thanh toán các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mình. Bao gồm: Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên Công đoàn mới và chuẩn nhấtt

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn tất thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho người lao động để giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm. Tức là công ty, doanh nghiệp phải tạo điều kiện cho người lao động đóng, rút. Đồng thời, phía doanh nghiệp, công ty phải có trách nhiệm trả lại cho người lao động các giấy tờ khác, cung cấp bản sao các giấy tờ liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu.

Thực tế, tinh giảm biên chế là điều mà các công ty, doanh nghiệp (DN) và NLĐ không mong muốn xảy ra. Hiện nay, sau dịch Covid, nền kinh tế lạm phát, một thực tế là nhiều doanh nghiệp cắt giảm nhân sự khi Tết đến gần. Tuy nhiên, khi lâm vào tình thế bắt buộc lao động, người sử dụng lao động có quyền cắt giảm nhân sự theo quy định của pháp luật. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Nhà nước luôn quan tâm đến việc các doanh nghiệp này ứng xử với người lao động như thế nào. Theo đó, doanh nghiệp phải tạo điều kiện thuận lợi để người lao động được hưởng các khoản liên quan đến quyền lợi của họ. Đồng thời tạo điều kiện cho nhân viên chốt sổ, rút ​​sổ, phục vụ cho công việc tiếp theo. Nếu thực hiện đúng và đầy đủ các quy định trên, doanh nghiệp và Nhà nước đã phối hợp hỗ trợ để bảo vệ đến mức tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Hơn hết là giúp cho hoạt động quản lý lao động của cơ quan Nhà nước đạt hiệu quả tốt nhất.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

Bộ luật lao động 2019.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo cắt giảm nhân sự? Cách cắt giảm nhân sự? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận