Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Các trường đều xây dựng mục tiêu giáo dục cho từng năm học cụ thể cho từng cấp học và cho từng nội dung giáo dục khác nhau. Các trường sẽ thực hiện cam kết về chất lượng giáo dục của mình một cách công khai.

1. Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông là gì?

Chất lượng giáo dục được hiểu là việc thực hiện mục tiêu của cơ sở giáo dục hoặc chương trình giáo dục, các yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục cũng như về chất lượng giáo dục. Nền giáo dục này cũng đáp ứng việc đảm bảo chất lượng cho nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.

Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm cơ sở giáo dục trung học cơ sở và cơ sở giáo dục trung học phổ thông.

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông là văn bản thể hiện cam kết của nhà trường đối với chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông về chất lượng giáo dục mà nhà trường phấn đấu. đạt được trong một năm học.

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học được dùng để thể hiện các nội dung cam kết về mục tiêu chất lượng giáo dục mà nhà trường cam kết đạt được trong năm học mới. Nội dung cam kết này sẽ được công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước và xã hội cùng tham gia giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục trong năm học so với cam kết đã đề ra.

2. Nội dung cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông:

Tại điểm a khoản 1 Điều 5 Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư này. Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tỷHáng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định như sau:

“Điều 5. Công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đặc biệt

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện tuyển sinh của cơ sở giáo dục; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh, sinh viên tại cơ sở giáo dục; kết quả đánh giá về năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của từng học sinh dự kiến ​​đạt được; khả năng tiếp tục học tập của học sinh (trường tiểu học thực hiện theo Biểu mẫu 05, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục chuyên biệt thực hiện theo Biểu mẫu 09).”

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê rừng, đất lâm nghiệp mới nhất 2023

Như vậy, đối với những nội dung được liệt kê trong bản cam kết chất lượng giáo dục mà nhà trường phải công khai thực hiện bao gồm các tiêu chí như: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của trường; chương trình giáo dục mà nhà trường thực hiện; yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh trong nhà trường; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh tại trường; kết quả đánh giá về năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của từng học sinh dự kiến ​​đạt được; năng lực học tập liên tục của học sinh. Đây là những nội dung nhà trường bắt buộc phải cam kết thực hiện, bởi đây là những tiêu chí phản ánh chất lượng giáo dục của nhà trường đạt được qua từng năm học.

3. Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông:

Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông nêu dưới đây là Mẫu 09: Cam kết chất lượng giáo dục trường THCS và THPT năm học …… được áp dụng trong trường hợp cơ sở giáo dục thông báo cam kết là trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục đặc biệt. Mẫu này được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mẫu thông báo cam kết như sau:

Mẫu 09

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (1).

(Tên cơ sở giáo dục) (2)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương mới nhất năm 2022

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS và THPT năm học………… (3)

STT

ĐÀN BÀotôi sử dụng

Chia theo lớp

Tầng lớp..

Tầng lớp..

Tôi

điều kiện mặc dùHở?sinh (4)

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dụcúc thực hiện (5)

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độuh tập huh sinh (6)

IV

Hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh tại cơ sở giáo dục (7)

VẼ TRANH

Năng lực, phẩm chất, kết quả học tập và sức khỏe của học sinh tương laikhông bán đượcNDVângkhông được (8)

TẠI VÌ

Khả năng tiếp tục học tập của học sinh (9)

…..ngày ….. tháng …. năm …….

thủ trưởng đơn vị

(Đã ký và đóng dấu)

4. Soạn thảo Thông báocam kết chất lượng giáo dục của trường THCS và THPT năm học ……

(1) Nhập tên của quản lý trường học

(2) Ghi tên trường thực hiện Thông báo cam kết chất lượng giáo dục

(3) Vào năm học thực hiện thông báo cam kết

(4) Về điều kiện xét tuyển ghi điều kiện xét tuyển của từng khối lớp.

Ví dụ, đối với lớp 6, điều kiện xét tuyển là học sinh đã tốt nghiệp tiểu học. Riêng với lớp 7, điều kiện xét tuyển là học sinh đã đủ điểm vào lớp 7

(5) Về chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện thì ghi chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục đó đang áp dụng. Hiện nay chủ yếu là chương trình do Bộ GD-ĐT quy định.

(6) Về Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độuh tập hÚi sinh viên, viết ra những gì nhà trường yêu cầu

Ví dụ, yđòi hỏi phải có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, giữa nhà trường và gia đình phải có sự phối hợp chặt chẽ

– Phối hợp với nhà trường quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ do Ban đại diện học sinh đề ra.

– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn của lớp chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, chấp hành các quy định của Điều lệ trường học và Nội quy nhà trường.

– Cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm về những sai phạm, khuyết điểm của con mình theo quy định của pháp luật và thực hiện các kiến ​​nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp phối hợp với nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu D01-TS Bảng kê thông tin theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Về yêu cầu của sinh viên, có thể có những điều sau đây:

– Thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường

– Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, nhân viên nhà trường và người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện; Thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường, chấp hành pháp luật

– Rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân

– Tham gia các hoạt động tập thể của trường, lớp, Đoàn, giúp đỡ gia đình, tham gia các hoạt động xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông.

– Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường và nơi công cộng, góp phần phát huy truyền thống của nhà trường.

(7) Ghi các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở trường như tổ chức các hoạt động giáo dục như ngoại khóa, hướng nghiệp, ngoại khóa, tham gia trải nghiệm, tiết học. học ngoài trời….; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa – xã hội như các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường,…; tham gia đầy đủ, có hiệu quả các cuộc thi, phong trào do ngành tổ chức như thi học sinh giỏi, hội thao…

(8) Ghi kết quả mà nhà trường cam kết, gồm các nội dung như: xếp loại cuối năm học của từng khối lớp, xếp loại hạnh kiểm cuối năm học của từng khối lớp; học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, tỷ lệ tốt nghiệp THPT, tỷ lệ học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh,….

(9) Nêu rõ cam kết của nhà trường về khả năng học tập của học sinh, nghĩa là đủ điều kiện học tiếp lên lớp trên trong năm học tới và đủ điều kiện lên lớp tiếp theo của lớp cuối cấp. Chẳng hạn, đối với học sinh lớp 9, học sinh phải được học tiếp lên THPT hoặc trung cấp nghề theo hướng phân luồng, giáo dục nghề nghiệp.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận