Mẫu quyết định truy tặng huy hiệu Đảng (3B-H) mới nhất 2023

Trong quá trình hoạt động, đối với Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng được xét truy tặng huy hiệu Đảng. Khi truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên thì Bí thư Tỉnh ủy ra quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng.

1. Quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng là gì?

Mẫu quyết định truy tặng huy hiệu Đảng là mẫu quyết định được ban hành khi Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 tuổi đảng. Theo đó, điều kiện để được truy tặng Huy hiệu Đảng của đảng viên đó là khi Đảng viên đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 tuổi đảng làm bản khai đề nghị chi bộ hoặc đảng viên bị mất Huy hiệu Đảng, làm rõ báo cáo lý do mất Huy hiệu Đảng do chi bộ đề nghị, đối với đảng viên từ trần thì thân nhân gia đình làm bản khai đề nghị chi bộ xét truy tặng Huy hiệu Đảng. Mẫu quyết định truy tặng huy hiệu Đảng phải ghi rõ các thông tin về đảng viên truy tặng huy hiệu Đảng (họ và tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm sinh, ngày quyết định kết nạp, ngày vào đảng, ngày chính thức vào Đảng). bữa tiệc). đảng viên, quê quán, ngày từ trần, mức tặng kèm Huy hiệu Đảng), nội dung quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng.

Mẫu quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng là mẫu văn bản dùng để ra quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ điều kiện được truy tặng Huy hiệu Đảng. Mẫu đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng là căn cứ để Đảng viên đó được truy tặng Huy hiệu Đảng. Theo đó, khi đảng viên đủ điều kiện truy tặng huy hiệu đảng thì làm đơn đề nghị, Đảng ủy cơ sở tiến hành. xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp danh sách đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng hoặc căn cứ đề nghị xét tặng lại Huy hiệu Đảng để truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên theo quy định. Đối với việc tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho đảng viên, trường hợp đảng viên từ trần thì lễ trao tặng huy hiệu đảng được tổ chức tại gia đình đảng viên hoặc trao cho đại diện gia đình đảng viên. gia đình tại buổi lễ.

2. Mẫu quyết định truy tặng huy hiệu Đảng:

ỦY BAN TỈNH (tương đương) ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số -QĐ/TƯ. ….., ngày ……. Có thể … ..

PHÁN QUYẾT

Xem thêm bài viết hay:  Uỷ quyền là gì? Quy định về giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền?

truy tặng Huy hiệu Đảng

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

– Xét đề nghị của Huyện uỷ…. và Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

ỦY BAN TIÊU CHUẨN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: truy tặng Huy hiệu …năm tuổi Đảng …/…/20… cho đảng viên (1)

Sinh ngày ….. tháng …..……(2)

Ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định tiếp nhận: ngày….. tháng……….(3)

Vào Đảng ngày ….. tháng …..……(4)

Chính thức ngày ….. tháng ……….(5)

Quê quán: …(6)

Ngày mất: …(7)

Nơi sinh hoạt chi bộ trước khi mất.…(8)

Điều 2: Mức tặng kèm Huy hiệu Đảng là……(9). lần mức lương cơ sở, được trích vào Quỹ Thi đua – Khen thưởng của Đảng ủy.

Điều 3: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng có đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng và gia đình đảng viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Người nhận :

– Gia đình đảng viên;

– Lưu hồ sơ Đảng viên.

T/M Ban thường vụ

BẢO VỆ

(hoặc Phó bí thư)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu truy tặng Huy hiệu Đảng:

(1): Điền phần truy tặng Huy hiệu Đảng, ghi tên đảng viên

(2): Ghi ngày, tháng, năm sinh của đảng viên

(3): Ghi ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định tiếp nhận

(4): Nhập ngày tổ chức tiệc

(5): Nhập ngày chính thức tổ chức tiệc

(6): Ghi quê quán của đảng viên

(7): Ghi ngày, tháng, năm từ trần (đối với đảng viên đã từ trần)

(8): Ghi nơi sinh hoạt chi bộ trước khi từ trần (đối với Đảng viên từ trần)

(9): Điền mức quà tặng Huy hiệu Đảng (nhân với mức lương cơ sở, trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng Đảng ủy)

3. Quy định về quy trình xét tặng Huy hiệu Đảng:

– Đối với các trường hợp Đảng viên đủ điều kiện truy tặng Huy hiệu Đảng, chi bộ sẽ xem xét các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. yêu cầu cơ quan cấp trên xXét tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất hoặc truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên từ trần. Đối với đảng bộ cấp huyện và tương đương tiến hành xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (và tương đương) tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Sau khi có quyết định, ban tổ chức cấp uỷ ghi số Huy hiệu Đảng vào danh sách đảng viên, ghi giấy chứng nhận và trao Huy hiệu Đảng cho đảng bộ, trao Huy hiệu Đảng kèm theo quyết định. và giấy chứng nhận hiến tặng. huy hiệu Đảng để cấp uỷ cơ sở tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ban tổ chức cấp uỷ sẽ phân công cấp uỷ dự và trao huy hiệu đảng cho đảng viên.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích vẻ đẹp truyền thống và hiện đại trong bài thơ Sóng

– Sau khi Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng, ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương sẽ tiến hành bình xét.t và quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng, truy tặng Huy hiệu Đảng hoặc truy tặng Huy hiệu Đảng thì quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng này được cấp kèm theo Huy hiệu Đảng. quyết định chung và danh sách kèm theo và các quyết định đối với cá nhân đảng viên. Việc truy tặng Huy hiệu Đảng viên được tổ chức theo đợt vào mỗi đợt (03/02, 19/5, 02/9, 07/11 hàng năm).

– Về quy trình làm huy hiệu đảng bằng phần mềm. Quy trình làm huy hiệu đảng bằng phần mềm được thực hiện theo từng cấp, đó là cấp tỉnh và cấp huyện. Theo đó, tại cấp huyện sẽ thực hiện quy trình làm huy hiệu đảng bằng phần mềmTải và gửi danh sách đề nghị cấp mới, cấp lại, truy tặng vào phần mềm quản lý dữ liệu Đảng viên. Đối với trường hợp chưa nối mạng từ cấp huyện đến cấp tỉnh thì cấp huyện phải kết xuất dữ liệu của huyện thành tệp gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy và tương đương để cập nhật dữ liệu. Ở cấp tỉnh, trong quá trình làm huy hiệu đảng bằng phần mềm, cấp tỉnh sẽduyệt và gán số Huy hiệu Đảng, số quyết định của cá nhân, tập thể vào phần mềm quản lý dữ liệu đảng viên.

( * Lưu ý: tỉnh nào không nối mạng thì kết xuất toàn bộ dữ liệu của huyện đó thành 1 file gửi về huyện để cập nhật dữ liệu. Sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu Đảng viên để in giấy chứng nhận và các quyết định của cá nhân, tập thể ).

– Về việc trao tặng huy hiệu Đảng:

+ Về thời gian tổ chức: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 03/02, 19/5, 02/9 và 07/11 hàng năm tại tổ chức cơ sở đảng.

+ Về trang trí: Trang trí buổi lễ giống như lễ kết nạp đảng viên có tiêu đề “GIỐNGHở tặng Huy hiệu Đảng”.

+ Về nội dung: Nội dung chương trình lễ trao tặng Huy hiệu Đảng gồm: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; các đồng chí đại diện cho các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đọc quyết định tặng thưởng Huy hiệu Đảng; Đồng chí thay mặt ban chấp hành đảng bộ cấp trên tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên và phát biểu ý kiến ​​(các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế quy định các chức danh cụ thể). về việc xét tặng, khen thưởng từng loại Huy hiệu Đảng); Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng phát biểu ý kiến ​​và ký vào sổ tặng Huy hiệu Đảng của chi bộ, chi bộ cơ sở; chào cờ, bế giảng.

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn mẫu cảm nghĩ về người thân trong gia đình hay nhất

+ Về thành phần tham dự: Thành phần dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là các đồng chí đảng ủy viên, chi bộ cơ sở; Nếu đảng bộ có đông đảng viên thì mời tất cả đảng viên của chi bộ có đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và đại diện các chi bộ khác.

+ Trường hợp đặc biệt: Đối với đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng nhưng vì lý do tuổi già, sức khỏe không thể dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng thì tổ chức cơ sở đảng tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng tại gia đình. gia đình, đảm bảo chu đáo, trang trọng.

– Về nguyên tắc cấp Huy hiệu Đảng: Việc cấp Huy hiệu Đảng căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện quy định, theo đó: bTổ chức cho các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xét tặng số Huy hiệu Đảng trong danh sách xét tặng Huy hiệu Đảng (của từng loại) của các huyện ủy và tương đương, theo quy định của pháp luật. nguyên tắc: Theo từng loại Huy hiệu Đảng (30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm) liên tục, từ nhỏ đến lớn theo thứ tự thời gian xét tặng Đảng. Huy hiệu (không nhóm các số Huy hiệu). Đảng bộ cấp huyện ủy và tương đương). Kinh phí sản xuất huy hiệu đảng sẽ được căn cứ và tính toán trên cơ sở: Kinh phí sản xuất huy hiệu Đảng của đảng bộ trực thuộc Trung ương được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan đảng.

– Khi tặng huy hiệu đảng, đảng viên cũng được hưởng một mức quà tặng kèm theo. Theo đó, mức quà tặng kèm theo này sẽ theo đó Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định truy tặng huy hiệu Đảng (3B-H) mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận