Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự, nhân viên chính thức chuẩn

Quyết định là gì? Ý nghĩa của quyết định tiếp nhận nhân sự? Quy định về quyết định tiếp nhận nhân sự và nội dung của quyết định? Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự, nhân viên chính thức chuẩn nhất? Một số lưu ý khi soạn thảo quyết định tiếp nhận nhân sự, nhân viên chính thức?

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của một công ty. Hiện nay, với sự phát triển tự nhiên của một doanh nghiệp, việc liên tục tuyển dụng nhân viên mới để bổ sung, bù đắp cho nguồn nhân lực yếu kém trong bộ phận của công ty là việc làm được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm. Làm việc trong một công ty danh tiếng là mơ ước của nhiều sinh viên mới ra trường. Thông thường, khi gia nhập thị trường lao động, người lao động sẽ có một khoảng thời gian làm quen với môi trường và công việc gọi là thời gian thử việc. Kết thúc thời gian thử việc, căn cứ vào hoạt động và ý thức của người lao động trong thời gian đó, người sử dụng lao động sẽ quyết định xem người lao động có phù hợp để quyết định trở thành nhân viên chính thức hay không. Và thông thường, nếu được nhận vào làm nhân viên chính thức, người sử dụng lao động thường có quyết định bằng văn bản về việc nhận nhân viên. Vậy mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự, viên chức viết như thế nào cho chuẩn và phù hợp nhất?

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Ý nghĩa của quyết định tiếp nhận nhân sự?

Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, văn bản hành chính bao gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá nhân), quyết định (cá nhân), chỉ thị, quy định, quy chế, thông báo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, đề án, tờ trình, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công văn, bản ghi nhớ, thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, công văn.

Như vậy, quyết định ở đây được hiểu đơn giản là một loại văn bản hành chính, được sử dụng trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khi cần thông báo về một nội dung, vấn đề nào đó cho một hoặc một số cá nhân. , đơn vị.

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức là biểu mẫu khá phổ biến ở nhiều công ty hiện nay được sử dụng để tuyển chọn, bổ nhiệm nhân viên vào các vị trí chủ chốt. Đây là quyết định được đưa ra sau quá trình thử việc của nhân viên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu chặn xe tải vào đường nội bộ và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức là văn bản được sử dụng rộng rãi trong tất cả các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhằm mục đích quản lý nhân sự tại một vị trí nhất định trong công ty, cơ quan theo đúng quy định. dưới luật.

Thông thường, khi soạn thảo quyết định tiếp nhận viên chức chính thức sẽ căn cứ vào một số quy định của pháp luật lao động hiện hành hoặc các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan, cùng với các quy định của tổ chức. tổ chức, công ty về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp, cơ sở đáp ứng nhu cầu thực tế của người lao động.

Mặc dù pháp luật không có quy định bắt buộc nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn coi đây là công việc vô cùng quan trọng trong công ty của mình. Vì khi một nhân viên mới chuyển đến bộ phận cũ, mọi người trong công ty sẽ tò mò, thích thú, thậm chí mong được gặp người mới.

xem thêm: Mẫu giấy bảo lãnh tạm trú, cam kết bảo lãnh nhân sự, bảo lãnh tài chính

Vì vậy, khi có thông tin sẽ có nhân sự mới đến sẽ phần nào tạo không khí cũng như động lực để các bộ phận cố gắng hơn trong ngày hôm sau. Ngoài ra, quyết định tiếp nhận nhân sự còn đánh dấu việc kết thúc thời gian thử việc và người lao động chính thức trở thành thành viên của công ty, được hưởng các quyền và phải chịu một số nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

2. Quy định về nội dung quyết định:

Cấu trúc của quyết định thông báo bao gồm những nội dung chính sau đây:

– Phần mở đầu: Nêu mục đích, chủ thể, thẩm quyền ra quyết định, đối tượng tiếp nhận và thực hiện quyết định. Nếu người ra quyết định sử dụng quyền hạn cao hơn (theo lệnh của cấp trên) thì cũng cần ghi rõ trong phần này.

– Phần nội dung: Nêu rõ nội dung cần truyền đạt đến người nhận. Tuỳ theo nội dung cần đề cập, người viết có thể chia phần này thành một đoạn, nhiều đoạn hoặc trình bày theo chủ đề (dùng số Ả Rập). Trong quyết định tiếp nhận nhân sự, nhân viên chính thức cần ghi rõ họ tên và các thông tin cơ bản của nhân viên, ngoài ra có thể quy định về mức lương, quyền lợi và nghĩa vụ của nhân viên…

– Phần kết thúc: Nhấn mạnh thông điệp sẽ công bố, nêu rõ thời điểm có hiệu lực và quy tắc ứng xử áp dụng nếu có phạm vi. Loại thông báo cần tuyên truyền về chủ trương, chính sách phải có họ, tên, địa chỉ của cơ quan ban hành hoặc người được ủy quyền ký.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký xe máy bị mất và hướng dẫn viết

3. Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự, viên chức chuẩn nhất:

3.1. Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự, cán bộ chính thức số 1:

TÊN CÔNG TY
……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

Số:…./…../QĐNS-….

……, ngày…, tháng…, năm 20…..

PHÁN QUYẾT

V/v Lễ tân viên chức

……

xem thêm: Quy định về nhân sự phòng tổ chức cán bộ bệnh viện, trung tâm y tế

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 • Căn cứ Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ chức năng, quyền hạn của Giám đốc theo Điều lệ Công ty cổ phần….;
 • Căn cứ Quy chế trả lương của Công ty…;
 • Theo yêu cầu vị trí công việc,

PHÁN QUYẾT

Điều 1: Ông/Bà Lễ tân:…

Ngày sinh : …

Số CMND: … Ngày cấp: … Nơi cấp:….

Tiêu đề: …

Thời gian vào Công ty: …

Thời gian thử việc: 2 tháng

Điều 2: Quyền và trách nhiệm:

xem thêm: Thủ tục tiếp nhận viên chức vào đơn vị sự nghiệp công lập

 1. Đúng:
 • Mức lương: Mức lương của bạn… được thực hiện theo cơ cấu cụ thể như sau (Được hưởng 85% trong thời gian thử việc):
 • Lương cơ bản: VNĐ/tháng
 • Lương theo bảng điểm: đồng/tháng
 • Phụ cấp ăn trưa: VNĐ/tháng
 • Hỗ trợ xăng xe đi lại khác: đồng/tháng
 • Các quyền lợi khác: Hưởng theo quy định của Công ty và quy định của Luật lao động
 1. Trách nhiệm:
 • Tuân thủ mọi nội quy, quy định do Công ty ban hành;
 • Toàn bộ các khoản thuế theo quy định của pháp luật phát sinh từ số tiền lương trên sẽ được Công ty giữ lại để nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 3: Hiệu lực

 • Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
 • Ông … và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Người nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VP

KT. GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHÓ TỔNG THỐNG

3.2. Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự, cán bộ chính thức số 2:

TÊN CÔNG TY
……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Số:…./…../QĐNS-….

….., ngày…, tháng…, năm 20…..

PHÁN QUYẾT

(V/v: tiếp chính thức)

– Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của…;

– Căn cứ Chức năng, Quyền hạn của……;

– Căn cứ Tờ trình số……./TT-….. đã được Hội đồng quản trị phê duyệt ngày…..tháng………………về việc tiếp nhận nhân sự;

– Xem xét tình hình thực tế.

PHÁN QUYẾT

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin chuyển ngạch từ trung cấp, cao đẳng lên đại học

xem thêm: Khiếu nại quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Điều 1: Đón tiếp chính thức Ông/Bà…. làm việc tại Phòng…….. của…., chức vụ…. , kể từ ngày…… tháng ………… năm ….

Điều 2: Anh ta/Cô….chịu sự chỉ đạo trực tiếp của…

Điều 3: Ông bà ….; …; Phòng Nhân sự hệ thống; Ban Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày……..tháng……..

Người nhận:

– Như Điều 3

– Ban giám đốc (b/c)

– Lưu VP

Người quản lý

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Một số lưu ý khi soạn thảo quyết định tiếp nhận nhân sự, viên chức chính thức:

Khi soạn thảo quyết định tiếp nhận viên chức chính thức cần lưu ý một số điểm sau:

– Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, không sai lỗi chính tả, đảm bảo thể thức của một văn bản hành chính

– Trong quyết định cần sử dụng cách diễn đạt ngắn gọn, dễ đọc, có tính đại chúng cao, trình bày mạch lạc, đầy đủ thông tin, không nhất thiết dài dòng, cảm tính như trong các văn bản, phần cuối chỉ ghi tên mục, đối tượng. điều đó nên được phổ biến.

– Người đại diện ký thông báo: Không bắt buộc phải là lãnh đạo cơ quan mà là người chịu trách nhiệm theo từng lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền ký, thực hiện thông báo dưới hình thức thừa lệnh/chữ ký. thay người đứng đầu công ty, cơ quan.

xem thêm: Sơ đồ quy trình tuyển dụng theo tiêu chuẩn ISO

Trên đây là mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự, viên chức chuẩn và mới nhất, bạn đọc có thể tham khảo và từ đó ban hành quyết định tiếp nhận viên chức đảm bảo tính pháp lý cả về hình thức lẫn hình thức. nội dung theo quy định của pháp luật. Mẫu quyết định tiếp nhận viên chức chính thức là đường làm khá phổ biến trong nhiều Công ty Hiện tại sử dụnglựa chọn bổ nhiệm nhân viên trong các Chức vụ Chìa khóa. Đây là phán quyết Được chứ vượt qua Trở lại tiến trình nhân viên thử việc. Mẫu xây dựng căn cứ về các quy định của Luật Lao động Việt Nam và các quy định của tổ chứcxí nghiệp theo yêu cầu Luyện tập thuộc về thị trường nhân công.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự, nhân viên chính thức chuẩn của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận