Mẫu Quyết định thôi việc tiếng Anh, song ngữ mới nhất

Chấm dứt hợp đồng lao động là một quy trình quan trọng và phức tạp trong công tác quản lý nhân sự của doanh nghiệp. Dưới đây là bài viết về: Mẫu đơn xin thôi việc bằng tiếng anh và song ngữ mới nhất.

Đầu tiên. Quyết định thôi việc là gì?

Đơn thôi việc là một văn bản quan trọng được các tổ chức, doanh nghiệp hay cơ quan sử dụng để đưa ra quyết định cho phép nhân viên của mình nghỉ việc theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình nghỉ việc, làm quyết định nghỉ việc là một bước rất quan trọng và có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Do đó, tài liệu này cần được lưu trữ cẩn thận để có thể làm bằng chứng khi có tranh chấp sau này.

Trong quyết định thôi việc, thông tin cần cung cấp bao gồm quyết định của công ty cho phép nhân viên nghỉ việc, lý do nghỉ việc và khoảng thời gian. Ngoài ra, quyết định thôi việc cũng có thể đề cập đến các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc trả lương, bồi thường hoặc các chính sách khác liên quan đến việc nghỉ việc.

Việc ra quyết định thôi việc đòi hỏi sự cẩn trọng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật để tránh những tranh chấp không đáng có. Nhìn chung, quyết định thôi việc được coi là công cụ quan trọng để bảo vệ quyền lợi và tránh tranh cãi cho cả nhân viên và công ty.

2. Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng song ngữ mới nhất:

CÔNG TY(Công ty……) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

(Độc lập-Tự do-Hạnh phúc)

Số:…/QĐ …, ngày tháng năm

(..,tháng…ngày…năm)

PHÁN QUYẾT (PHÁN QUYẾT)

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

(Về việc chấm dứt hợp đồng lao động)

GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC):…

– Căn cứ Bộ luật Lao động 2019,

– Căn cứ Hợp đồng lao động số:….giữa…và công ty;

– Căn cứ vào khả năng thực hiện công việc của…;

(Căn cứ Bộ luật Lao động 2019,

Căn cứ Hợp đồng lao động số: … Giữa Ông/Bà… với công ty;

Căn cứ vào năng lực thực hiện công việc của Ông/Bà…;)

PHÁN QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) :

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông/Bà…

(Điều 1: Chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/Bà…(Họ và tên)

Ngày sinh (Ngày sinh) :…

Số CMND (số ID):…ngày (ban hành bởi)….TRONG (tại địa chỉ)…

Địa chỉ thường trú (Địa chỉ):…

Chức vụ (Chức vụ):…

Lý do chấm dứt (Lý do chấm dứt):…

Ngày chấm dứt hợp đồng lao động (Ngày chấm dứt hợp đồng lao động):…

Xem thêm bài viết hay:  Quan Nam Tào Bắc Đẩu là ai? Sự tích Quan Nam Tào Bắc Đẩu?

Điều 2: Ban Nhân sự có trách nhiệm trình Tổng Giám đốc giải quyết các quyền lợi cho người lao động (nếu có) và đảm bảo các thủ tục liên quan theo quy định.

(Điều 2:Phòng Nhân sự có trách nhiệm trình Giám đốc giải quyết các quyền lợi cho người lao động (nếu có) và đảm bảo các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Nhân sự, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông/Bà…………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(Điều 3: Cái nàyquyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng nhân sự, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông/Bà…….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này).

Người nhận (Người nhận):

– Như Điều 3 (Như Điều 3);

– Lưu VT (Lưu VT).

GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn xin thôi việc bằng tiếng Anh mới nhất:

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM độc lập-Tự do-Hạnh phúc KHÔNG: …. /QĐ …,tháng…ngày…năm

PHÁN QUYẾT

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

GIÁM ĐỐC

– Căn cứ Bộ luật Lao động 2019,

– Căn cứ Hợp đồng lao động số: … Giữa Ông/Bà… với công ty;

– Căn cứ vào năng lực thực hiện công việc của Ông/Bà…;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/Bà… (Họ và tên)

Ngày sinh:…

Số CMND:… cấp ngày…Tại…

Địa chỉ:…

Chức vụ :…

Lý do thôi việc:…

Ngày chấm dứt hợp đồng lao động:…

Điều 2: Phòng Nhân sự có trách nhiệm trình Giám đốc giải quyết các quyền lợi cho người lao động (nếu có) và đảm bảo các thủ tục liên quan tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều này quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng nhân sự, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông/Bà…chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

4. Từ ngữ thông dụng trong quyết định thôi việc bằng tiếng Anh và song ngữ:

Dưới đây là một số từ tiếng Anh thường dùng trong quyết định thôi việc:

– Quyết định thôi việc: quyết định thôi việc

Chấm dứt: Chấm dứt hợp đồng.

– Thời hạn báo trước: Thời hạn báo trước khi nghỉ việc.

– Trợ cấp thôi việc: Lương thỏa thuận khi nghỉ việc.

Phỏng vấn thôi việc: Cuộc phỏng vấn với một nhân viên sắp nghỉ việc.

– Non-compete clause: Điều khoản cấm cạnh tranh.

Xem thêm bài viết hay:  Facebook Story là gì? Hướng dẫn cách sử dụng Story Facebook?

– Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động.

– Kết thúc việc làm: Kết thúc hợp đồng lao động.

– Reference letter: Thư giới thiệu nhân viên.

– Tiền lương cuối cùng: Tiền lương cuối cùng được trả cho người lao động khi nghỉ việc.

Performance review: Đánh giá hiệu quả công việc.

Phúc lợi nhân viên: Phúc lợi cung cấp cho nhân viên.

– Hưu: Hưu.

– Redundancy: Dư thừa nguồn nhân lực.

– Thông báo chấm dứt: Thông báo chấm dứt hợp đồng.

– Ngày thôi việc: Ngày nghỉ việc.

– Thông quan xuất cảnh: Là giấy chứng nhận người lao động đã thanh toán toàn bộ trang thiết bị, tài sản của công ty.

– Trợ cấp thất nghiệp: Trợ cấp thất nghiệp.

– Sa thải: Sa thải.

Các từ trên chỉ là một phần nhỏ trong nhiều thuật ngữ được sử dụng trong quyết định chấm dứt hợp đồng. Tùy thuộc vào quốc gia và tổ chức, các điều khoản này có thể khác nhau.

5. Các trường hợp đã hết Quyết định từ chức:

Hiện nay, doanh nghiệp có thể ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trong nhiều trường hợp khác nhau. Thứ nhất, khi hợp đồng lao động đã hết hạn, doanh nghiệp có quyền chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp.

Thứ hai, khi người lao động đã hoàn thành công việc được quy định trong hợp đồng lao động thì doanh nghiệp cũng có quyền chấm dứt hợp đồng.

Thứ ba, khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương theo quy định khi nghỉ việc thì doanh nghiệp cũng có thể chấm dứt hợp đồng.

Thứ tư, trường hợp người lao động và người sử dụng lao động đã thỏa thuận, thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp cũng có quyền thực hiện việc này.

Thứ năm, nếu người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc đã quy định trong hợp đồng lao động trước đó theo quy định của tòa án thì doanh nghiệp cũng có thể chấm dứt hợp đồng.

Thứ sáu, nếu người lao động chết hoặc bị tòa án tuyên bố là mất tích, chết hoặc mất khả năng lao động thì doanh nghiệp cũng có quyền chấm dứt hợp đồng.

Thứ bảy, nếu người lao động bị xử lý kỷ luật chấm dứt hợp đồng lao động bằng hình thức sa thải thì doanh nghiệp cũng có thể thực hiện việc này.

Thứ tám, nếu người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc do sáp nhập, chia tách, hợp nhất doanh nghiệp; thay đổi công nghệ, cơ cấu mà người lao động phải nghỉ việc thì doanh nghiệp cũng có quyền chấm dứt hợp đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Người tối cổ là gì trên Facebook? Về trend Link Người tối cổ?

Thứ chín, nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Cuối cùng, khi Người sử dụng lao động là cá nhân đã qua đời hoặc bị tòa án tuyên bố mất tích, chết hoặc mất năng lực hành vi lao động; và không phải là cá nhân bị chấm dứt hợp đồng.

Chấm dứt hợp đồng lao động là một quy trình quan trọng và phức tạp trong công tác quản lý nhân sự của doanh nghiệp. Các tình huống cụ thể được đưa ra để đảm bảo rằng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được đưa ra một cách công bằng và hợp lý.

6. Hướng dẫn viết quyết định thôi việc bằng tiếng Anh và song ngữ:

Để viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh, bạn cần tuân theo một số quy tắc chung sau:

Xác định rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc chấm dứt.

– Xác định thời điểm chính thức chấm dứt hợp đồng và thông báo cho người lao động.

Cung cấp thông tin về quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên khi họ rời khỏi công ty.

– Chỉ định người chịu trách nhiệm hoàn trả tài sản của công ty và hoàn tất các thủ tục liên quan.

– Cung cấp thông tin về các lợi ích và bồi thường được cung cấp cho nhân viên, nếu có.

– Cung cấp thông tin về quy trình xử lý khiếu nại và các yêu cầu để gửi khiếu nại.

Để viết thư từ chức bằng tiếng Anh một cách chính xác, bạn cần tuân theo định dạng chung và sử dụng thuật ngữ thích hợp. Bạn cũng có thể viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt để đảm bảo nhân viên hiểu được nội dung của quyết định.

Để viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh, song ngữ, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tiêu đề và Thông tin cơ bản Viết tiêu đề “THƯ KẾT THÚC” ở đầu trang. Tiếp theo, chỉ định thông tin người nhận, người gửi, ngày và địa chỉ. Bạn có thể sử dụng mẫu sau:

Ngày: [Ngày tháng năm] To lớn: [Họ và tên người nhận] Địa chỉ: [Địa chỉ người nhận]

Từ: [Họ và tên người gửi] Công ty: [Tên công ty] Địa chỉ: [Địa chỉ công ty]

Bước 2: Lý do và thông tin thôi việc Nêu rõ lý do và thông tin thôi việc của nhân viên. Cho biết ngày làm việc cuối cùng của nhân viên và thông tin về số tiền đã trả cho nhân viên.

Bước 3: [Chữ ký người gửi] [Họ và tên người gửi]

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu Quyết định thôi việc tiếng Anh, song ngữ mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận