Mẫu quyết định thay đổi tên công ty kèm hồ sơ đổi tên công ty

Mẫu quyết định thay đổi tên công ty. Hồ sơ thay đổi tên công ty. Hướng dẫn thay đổi tên công ty trực tuyến.

Mẫu quyết định thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần như thế nào? Làm cách nào để thay đổi tên công ty? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu quyết định thay đổi tên công ty:

1.1. Mẫu quyết định thay đổi tên công ty cổ phần:

TÊN CÔNG TY
————
Số…. / QĐ-ĐHĐCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————————
…….., ngày tháng năm…….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi…

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 / QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần…;

– Căn cứ Biên bản họp số… của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày… /… /… về việc thay đổi…

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

xem thêm: Có được giữ con dấu cũ khi đổi tên công ty và cấp con dấu mới không?

Điều 1: Thay đổi tên công ty từ… thành tên công ty như sau ::

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt:… (Nhập thay đổi tên dự kiến)

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:… (Nhập thay đổi tên dự kiến, nếu có)

– Tên công ty viết tắt:… (Nhập thay đổi tên dự kiến, nếu có)

Điều 2: Đưa cho anh ấy / cô ấy…. (viết tên bạn đại diện pháp lý) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Đại diện pháp lý của công ty, các cổ đông của công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Người nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Như Điều 3;
– Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (để đăng ký);
– Tiết kiệm: (Ký, ghi rõ họ tên)

1.2. Mẫu quyết định thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên:

TÊN CÔNG TY
————
Không…. / QĐ-HĐTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————————
…….., ngày tháng năm…….

QUYẾT ĐỊNH

xem thêm: Làm gì khi nhà thầu thay đổi tên công ty?

Về việc thay đổi tên công ty

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 / QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH…;

– Căn cứ Biên bản họp số… của Hội đồng thành viên thông qua ngày… /… /… về việc thay đổi…

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Điều 1: Đổi tên công ty từ… thành tên công ty như sau:

xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt:… (Nhập thay đổi tên dự kiến)

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:… (Nhập thay đổi tên dự kiến, nếu có)

– Tên công ty viết tắt:… (Nhập thay đổi tên dự kiến, nếu có)

Điều 2: Đưa cho anh ấy / cô ấy…. (viết tên bạn đại diện pháp lý) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản tự nhận xét đánh giá năng lực cá nhân và hướng dẫn

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG Người nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Như Điều 3;
– Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (để đăng ký);
– Tiết kiệm: (Ký, ghi rõ họ tên)

1.3. Mẫu quyết định thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

TÊN CÔNG TY
———–
Số:… / QĐ-CSH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————————
…….., ngày tháng năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi tên công ty

xem thêm: Mẫu thư thông báo thay đổi tên công ty gửi thành viên hợp danh

CHỦ NHÂN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 / QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH…;

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Điều 1: Đổi tên công ty từ… thành tên công ty như sau:

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt:… (Nhập thay đổi tên dự kiến)

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:… (Nhập thay đổi tên dự kiến, nếu có)

xem thêm: Thay đổi tên công ty do trùng tên

– Tên công ty viết tắt:… (Nhập thay đổi tên dự kiến, nếu có)

Điều 2: Bàn giao cho Ông / Bà…. (viết tên bạn đại diện pháp lý) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký:

Người nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (để đăng ký);
– Tiết kiệm: CHỦ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Hồ sơ thay đổi tên công ty:

– Doanh nghiệp khi muốn đổi tên công ty phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thông báo phải nêu rõ tên hiện tại của doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); Tên mới của doanh nghiệp dự kiến ​​thay đổi; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Biên bản họp công ty về việc thay đổi tên doanh nghiệp (bắt buộc đối với công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

– Công ty cổ phần, công ty hợp danh phải gửi kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu dây điện và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất.

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên.

xem thêm: Thay đổi trụ sở chính phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Quyết định thay đổi tên công ty.

– Giấy giới thiệu, giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có)

3. Hướng dẫn đổi tên công ty trực tuyến:

Bước 1: Tra cứu tên công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có tên mới không trùng với tên đã niêm yết trên cổng thông tin, doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên.

Bước 2: Nhập địa chỉ http://dangkyquamang.dkkd.gov.vn trên Web → Nhấp vào nút [Enter] trên bàn phím để truy cập trang web

Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản đăng ký kinh doanh, điền Tên đăng nhập, Mật khẩu → Bấm nút [ĐĂNG NHẬP]

Bước 4: Trên thanh công cụ, chọn [DỊCH VỤ CÔNG] → [ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ]. Tiếp tục chọn [ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP]

Sau đó tiếp tục chọn [ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP]

xem thêm: Quy trình, thủ tục và hồ sơ đổi tên công ty (doanh nghiệp) mới nhất

Bước 5: Chọn một phương pháp gửi

+ Sử dụng Tài khoản ĐKKD.

+ Sử dụng chữ ký số công cộng.

Bước 6: Chọn một hình thức đăng ký

Lựa chọn hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi loại hình doanh nghiệp.

Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký. [Trở về] để quay lại màn hình trước đó.

Bước 7: Tìm kiếm doanh nghiệp / công ty con để đăng ký thay đổi

Bước 8: Chọn loại đăng ký thay đổi

Đánh dấu chọn thẻ [Thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh] và lựa chọn [Có] tại phần [Thay đổi tên doanh nghiệp].

Bước 9: Chọn tài liệu để đính kèm vào hồ sơ của bạn

+ Tick chọn loại tài liệu đính kèm hoặc giữ Ctrl + Tick để chọn nhiều loại tài liệu cùng lúc → Nhấn nút [Chọn] để thêm tài liệu vào danh sách

+ Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước đó.

+ Nhấn [OK] để xác nhận các loại tệp đính kèm hoặc [HỦY] để quay lại chọn tệp đính kèm.

Bước 10: Thông tin đang chờ xác nhận

Màn hình sẽ hiển thị thông tin người dùng đã điền về loại hình doanh nghiệp, thông tin về tài liệu đính kèm tương ứng.

Nhấn nút [Bắt đầu] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước đó. Trạng thái của hồ sơ thay đổi thành Đã lưu.

Bước 11: Kê khai thông tin vào hồ sơ đăng ký sang tên trực tuyến

– Nhập khối thông tin đăng ký thay đổi: Nhập thông tin về Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt, tên doanh nghiệp viết tắt và tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài.

– Điền vào khối thông tin ứng viên: Ứng viên điền thông tin về người đăng ký để nhận thông tin về tình hình xử lý hồ sơ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức đại hội thể thao khu vực mới nhất

– Điền vào khối thông tin Người ký: Chỉ định người ký đơn đăng ký kinh doanh

+ Người nộp đơn ghi tên người ký vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Người ký phải sử dụng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh để ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

+ Người đăng ký chọn khối thông tin [Người ký].

+ Tại trường Tìm kiếm email: Nhập email của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhấn. cái nút [Tìm kiếm] → Hệ thống tự động điền thông tin họ và tên của cá nhân có trách nhiệm ký vào hồ sơ. Thông tin về tên và email của cá nhân chịu trách nhiệm ký vào hồ sơ không được chỉnh sửa.

+ Người làm đơn nhấn nút [Chọn] yêu cầu cá nhân có trách nhiệm ký vào đơn ký vào biên bản. Thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ được cập nhật vào danh sách: Danh sách người ký hồ sơ.

+ Trường hợp người nộp hồ sơ lựa chọn hình thức nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng thì tất cả các cá nhân ký số vào hồ sơ phải ký hồ sơ bằng chữ ký số công cộng. (Hệ thống không cho phép cá nhân có Tài khoản ĐKKD ký vào hồ sơ này).

+ Trường hợp người nộp hồ sơ chọn nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh thì tất cả cá nhân ký điện tử vào hồ sơ phải ký bằng tài khoản đăng ký kinh doanh. (Hệ thống không cho phép các cá nhân có chữ ký số công cộng ký vào hồ sơ này.)

Bước 12: Tải trực tuyến tài liệu điện tử đính kèm hồ sơ đăng ký thay đổi

– Sau khi chuẩn bị xong 01 bộ hồ sơ

– Công ty scan (quét) từng tài liệu giấy và đưa lên hệ thống.

– Cách tải xuống tệp đính kèm

+ Nhấn [Chọn tệp] → [Tải lên] để tải các tài liệu đã quét trên máy lên hệ thống.

+ Nháy chuột vào từng tài liệu đính kèm để chọn tên loại tài liệu đính kèm tương ứng.

+ Hệ thống chấp nhận cả hai loại tệp đính kèm.

+ Các tài liệu đính kèm được scan thông thường (có đầy đủ chữ ký theo yêu cầu).

+ Văn bản gửi kèm có đầy đủ chữ ký số theo quy định dưới dạng điện tử.

Bước 13: Chuẩn bị hồ sơ

+ Sau khi điền đầy đủ các thông tin của hồ sơ, bấm nút [Chuẩn bị].

+ Nhập mã xác nhận hiển thị trên màn hình → Bấm nút [Xác nhận] để hoàn thành bước chuẩn bị hồ sơ.

+ Hồ sơ chuyển sang trạng thái Chuẩn bị và không thể chỉnh sửa thông tin.

Bước 14: Ký điện tử / Chứng thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Bước 15: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định thay đổi tên công ty kèm hồ sơ đổi tên công ty của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận