Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH, cổ phần

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần? Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ? Những vấn đề cần giải quyết khi công ty tạm ngừng kinh doanh?

Hiện nay, doanh nghiệp có thể quyết định tạm ngừng kinh doanh khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề sản xuất kinh doanh. Trong một số trường hợp nhất định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng có thể yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Vậy mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH, công ty cổ phần được soạn thảo như thế nào?

Cơ sở pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2020

1. Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần:

1.1. Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

TÊN CÔNG TY

Số:……../QĐ-CSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…ngày tháng năm…

PHÁN QUYẾT

Về tạm ngừng kinh doanh

CHỦ NHÂN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty … ;

PHÁN QUYẾT:

Điều 1: Tạm ngừng kinh doanh từ … / … / … đến … / … /….

xem thêm: Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh như thế nào?

Lý do tạm ngừng kinh doanh:…

Điều 2: Bàn giao cho Ông/Bà…. (viết tên bạn đại diện pháp lý) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận:

– Như Điều 3;

– Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (để đăng ký);

– Tiết kiệm:

CHỦ NHÂN

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.2. Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên:

TÊN CÔNG TY

Số:……../QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……..ngày tháng năm

PHÁN QUYẾT

Về tạm ngừng kinh doanh

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

xem thêm: So sánh chế tài tạm ngừng, đình chỉ, hủy bỏ hợp đồng trong kinh doanh

– Căn cứ Điều lệ Công ty…;

– Căn cứ biên bản họp Hội đồng thành viên thông qua việc tạm ngừng kinh doanh.

PHÁN QUYẾT:

Điều 1: Tạm ngừng kinh doanh từ ngày …./…/….. đến ngày …./…/…..

Lý do tạm ngừng kinh doanh: Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả và gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19.

Điều 2: Bàn giao cho Ông/Bà tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất, cho phép sử dụng nhà đất

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

xem thêm: Ngừng kinh doanh có phải nộp thuế không?

Người nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (để đăng ký);
– Tiết kiệm: TM. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

1.3. Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần:

TÊN CÔNG TY

Số:……../QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…..ngày tháng năm

PHÁN QUYẾT

Về tạm ngừng kinh doanh

HỘI ĐỒNG HÀNH CHÍNH

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty……. được thành viên ngày…… chấp thuận;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị được thông qua ngày …………. về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty.

PHÁN QUYẾT

Điều 1: Tạm ngừng kinh doanh từ ngày …./…/….. đến ngày …./…/…..

xem thêm: Quy định của pháp luật về tạm ngừng kinh doanh

Lý do tạm ngưng: Công việc kinh doanh gặp khó khăn.

Điều 2: Giao cho Ông/Bà…… (người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận:

– Như tại Điều 3;

– Tiết kiệm.

TM. Hội đồng hành chính

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Các trường hợp tạm ngừng kinh doanh của công ty:

Tạm ngừng kinh doanh là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong quá trình tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020. Ngày doanh nghiệp bắt đầu tạm ngừng kinh doanh là ngày tạm ngừng kinh doanh. Ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh và ngày kết thúc tạm ngừng kinh doanh là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh do doanh nghiệp tự công bố hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh. kinh doanh trước thời hạn công bố

Các trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

– Tạm ngừng do nhu cầu kinh doanh: Theo đó, doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn mà doanh nghiệp đã thông báo. thông báo thì doanh nghiệp sẽ phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoạt động. kinh doanh hoặc ngày trở lại kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh muốn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì hết thời hạn đã thông báo phải thông báo chậm nhất đến Phòng Đăng ký kinh doanh. là 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục bị tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không quá một năm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo tổ chức đi du lịch (nghỉ mát) của công ty mới nhất

– Tạm ngừng theo yêu cầu của chính cơ quan đăng ký kinh doanh, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp đang kinh doanh ngành, nghề này. , ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài nhưng không đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tiếp cận thị trường dòng có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

xem thêm: Trường hợp phải xin giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

– Tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh: Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương. báo cáo cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh. .

3. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của công ty:

Để tạm ngừng kinh doanh, công ty cổ phần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh.

– Nghị quyết hoặc Quyết định tạm ngừng kinh doanh:

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì phải có nghị quyết hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tạm ngừng kinh doanh;

– Bản sao biên bản họp tạm ngừng kinh doanh:

+ Của chủ sở hữu công ty đối với loại hình công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Của Hội đồng thành viên đối với loại hình công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;

xem thêm: Ký hợp đồng với công ty trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

+ Của Hội đồng quản trị đối với loại hình công ty là công ty cổ phần.

– Bản sao biên bản họp của các thành viên trong hộ gia đình đối với trường hợp thành viên trong gia đình đăng ký kinh doanh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ chi tiết nhất

– Trường hợp Doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục thì cần bổ sung giấy ủy quyền.

4. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty:

Bước 1: Gửi đơn đăng ký của bạn

Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ website: https://dangkytinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Bước 2: xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết về tình trạng hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

xem thêm: Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh

– Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp. Và ngược lại, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

– Công ty có thể nhận kết quả xét duyệt hồ sơ thông qua một trong các phương thức sau:

+ Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

+ Nhận qua dịch vụ bưu điện.

Bước 4: Cập nhật tình trạng pháp lý:

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và cập nhật trạng thái của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. thay đổi đăng ký kinh doanh sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

5. Các vấn đề cần giải quyết khi công ty tạm ngừng kinh doanh:

Hiện nay, pháp luật về doanh nghiệp không giới hạn số lần doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh nhưng căn cứ khoản 1 Điều 66 Luật Doanh nghiệp 2020 thì mỗi lần thông báo tạm ngừng kinh doanh thì thời điểm tạm ngừng kinh doanh. của doanh nghiệp không quá 01 năm. Như vậy, nếu hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp xét thấy vẫn chưa thể hoạt động trở lại thì doanh nghiệp vẫn được làm thủ tục gia hạn tạm ngừng, thời hạn tối đa là 01 tháng. năm.

Theo khoản 3 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ không được bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, không ký hợp đồng mới, không xuất hóa đơn nhưng doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ về:

xem thêm: Quy định về quyền tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

– Nộp các khoản thuế còn nợ;

– Thanh toán các khoản nợ BHXH, BHYT, BHTN;

– Thanh toán các khoản nợ tồn đọng;

– Nếu không có thỏa thuận khác, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký kết với khách hàng và người lao động.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH, cổ phần của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận