Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới nhất 2022

Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới nhất năm 2022. Tải mẫu quyết định lựa chọn nhà thầu, mẫu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Hiện nay cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội thì hình thức đấu thầu ngày càng trở nên phổ biến. Làm thế nào để chọn một nhà thầu? Hồ sơ mời thầu bao gồm những gì? Quyết định đấu thầu nào được coi là hợp lệ?

Tư vấn pháp luật về đấu thầu qua mạng qua số điện thoại:

1. Hình thức quyết định lựa chọn nhà thầu:

Tải xuống quyết định lựa chọn nhà thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

___, ngày tháng năm____

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án:__[ghi tên dự án]

____[GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN]

Cơ sở____[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013];

xem thêm: Hướng dẫn đấu thầu qua mạng, quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

Cơ sở___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Cơ sở___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp];

Căn cứ vào báo cáo thẩm định ngày _____[ghi ngày, tháng, năm] sau đó ___[ghi tên tổ chức thẩm định] Về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án____[ghi tên dự án];

Theo đề xuất của __[ghi tên chủ đầu tư] tại văn bản của báo cáo số .____[ghi số hiệu tờ trình] ngày ____[ghi ngày văn bản] về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ___[ghi tên dự án],

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: ___[ghi tên dự án] với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm[2].

Điều 2.[Ghi tên chủ đầu tư] chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo đúng quy định hiện hành.

[Ghi tên tổ chức, cá nhân giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu] chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được phân công theo Phụ lục kèm theo Quyết định này[3].

xem thêm: Quy định về đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. [ghi tên người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư]chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người nhận: [GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN]

– Như Điều 2; [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
– Lưu VT.

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN:______[ghi tên dự án]

(kèm theo Quyết định số .___ ngày___ tháng __năm___)

STT Tên gói thầu Giá trọn gói Thủ đô Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời điểm bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời hạn Hợp đồng Tổ chức, cá nhân giám sát[4] Đầu tiên 2 3 … NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ Tổng giá trị gói thầu

[1] Nếu tổ chức thẩm định không yêu cầu nội dung giám sát, giám sát thì nội dung này sẽ bị xóa.

[2] Phụ lục phải bao gồm các nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư này. Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ có 1 gói thầu thì có thể ghi trực tiếp gói thầu bao gồm các nội dung tại Phụ lục kèm theo mẫu này vào hợp đồng. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

xem thêm: Các hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu mới nhất 2022

[3] Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu thì xóa nội dung này.

[4] Ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu. Nếu không, hãy xóa cột này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Lạng Sơn [Ly hôn nhanh tại Lạng Sơn]

2. Biểu mẫu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tải xuống Đơn đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 10/2015 / TT-BKHĐT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

___, ngày tháng năm___

BÁO CÁO

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

xem thêm: Hợp đồng quy mô nhỏ là gì? Lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nhỏ?

dự án:___[ghi tên dự án]

Thân mến:___[ghi tên người có thẩm quyền]

Cơ sở___ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013];

Cơ sở___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Cơ sở __[ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

– Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài liệu có liên quan;

– Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có);

– Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án;

Xem thêm: Hướng dẫn quy định chi tiết về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

– Các văn bản pháp lý liên quan].

[Ghi tên chủ đầu tư] Gửi đi [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở các nội dung sau:

I. Mô tả tóm tắt về dự án

Phần này cung cấp thông tin tổng quan về dự án như sau:

– Tên dự án;

– Tổng mức đầu tư;

– Tên chủ sở hữu;

xem thêm: Thẩm định và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới nhất

– Thủ đô;

– Thời gian thực hiện dự án;

– Vị trí và quy mô của dự án;

– Các thông tin khác (nếu có).

II. Công việc đã hoàn thành

Tấm ván con số Đầu tiên

STT Nội dung công việc hoặc tên gói(Đầu tiên) Cơ quan thực hiện(2) Giá trị(3) Văn bản chấp thuận(4) Đầu tiên 2 … Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5]

Ghi chú:

(1) Ghi tóm tắt công việc hoặc tên các gói thầu đã hoàn thành.

xem thêm: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thông thường

(2) Ghi rõ tên đơn vị thực hiện.

(3) Ghi giá trị tác phẩm, ghi rõ đơn vị tiền tệ.

(4) Ghi tên văn bản phê duyệt (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quyết định giao việc, …).

III. Phần công việc không được áp dụng một trong các phương thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

STT Nội dung công việc(Đầu tiên) Cơ quan thực hiện(2) Giá trị(3) Đầu tiên 2 … Tổng giá trị thực hiện [kết chuyển sang Bảng số 5]

Ghi chú:

(1) Mô tả tóm tắt nội dung công việc và loại trừ phần công việc nêu trong Bảng 1.

(2) Ghi rõ tên đơn vị thực hiện (nếu có).

xem thêm: Trình tự, thủ tục đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

(3) Nhập giá trị của phần công việc; Chỉ định đơn vị tiền tệ.

1. Phần công việc của kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2. Tóm tắt nội dung công việc của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

[Chủ đầu tư điền các nội dung cụ thể của gói thầu trong Bảng số 3 theo hướng dẫn quy định tại Điều 5 Thông tư này].

Bảng số 3

STT Tên gói thầu Giá trọn gói Thủ đô Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời điểm bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời hạn Hợp đồng Đầu tiên 2 …. Tổng giá thầu [kết chuyển sang Bảng số 5]

3. Thuyết minh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trong Phần này, cần giải thích các nội dung trong Bảng số 3Như sau:

a) Căn cứ để phân chia gói thầu: ___[giải trình cơ sở phân chia dự án thành các gói thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

Xem thêm: Yêu cầu số lượng nhà thầu tối thiểu đối với các hình thức lựa chọn nhà thầu

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên Công đoàn mới và chuẩn nhấtt

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước…);

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu].

b) Giá trọn gói;

c) Nguồn vốn;

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu;

đ) Thời điểm bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu;

xem thêm: Có được thương thảo hợp đồng rồi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không?

e) Loại hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

4. Phần công việc không đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

Bảng số 4

STT Nội dung Giá trị Đầu tiên 2 3 Tổng giá trị của các phần công việc [kết chuyển sang Bảng số 5]

5. Tổng giá trị của các phần công việc

Bảng số 5

STT Nội dung Giá trị Đầu tiên Tổng giá trị công việc đã hoàn thành 2 Tổng giá trị công việc không áp dụng được một trong các phương thức lựa chọn nhà thầu 3 Tổng giá trị phần công việc của kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 Tổng giá trị công việc không đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) Tổng giá trị của các phần công việc Tổng mức đầu tư của dự án [ghi tổng mức đầu tư của dự án]

IV. Lời yêu cầu

Trên cơ sở phân tích trên, [ghi tên chủ đầu tư] gợi ý___[ghi tên người có thẩm quyền] xét duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: ___[ghi tên dự án].

xem thêm: Xác định chi phí lập hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Công trình thủy tinh [ghi tên người có thẩm quyền] cân nhắc và quyết định.

Người nhận: ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

– Như trên; [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
– Tổ chức thẩm định;
– Lưu VT.

PHỤ LỤC LỊCH TRÌNH

(Đính kèm với Báo cáo số .___ ngày _ tháng _ năm _)

BẢNG TÀI LIỆU CÓ ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU NÉT MỞ RỘNG

STT Nội dung Ghi chú Đầu tiên Quyết định số .__ của__ về việc phê duyệt dự án__ Sao chụp 2 Quyết định số .__ của__ về việc phê duyệt ngân sách___ Sao chụp Văn bản phê duyệt tại Bảng số 1 Sao chụp

3. Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tải xuống kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

xem thêm: Quy định về nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tin chung:

1. Tên cơ quan / đơn vị đăng ký thông báo: ……

– Địa chỉ nhà: …

– Fax Điện thoại: ………..

– Email: ……

2. Tên dự án: …….

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: …..

4. Chủ đầu tư: …..

xem thêm: Quy định về các phương thức lựa chọn nhà thầu mới nhất

5. Tổng mức đầu tư: …..

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT Tên gói thầu Giá trọn gói (Việt Nam đồng) Thủ đô Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Mẫu hợp đồng Thời hạn Hợp đồng Đầu tiên 2 3 toàn bộ
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH và hướng dẫn thủ tục cấp sổ mới nhất

4. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu có phải đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu không?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào anh chị em! Xin hãy cho tôi lời khuyên về Luật đấu thầu 2013, nội dung như sau:

– Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu đó có phải đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không? ?

– Có hướng dẫn chi tiết nào không? Mong các anh chị tư vấn giúp em !, em xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe!?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 8 Luật đấu thầu 2013 quy định về thông tin đấu thầu. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

xem thêm: Phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi hủy thầu

* Đối với hình thức chỉ định thầu, Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu thầu 2013 quy định như sau:

“2. Quy trình lựa chọn nhà thầu để chỉ định thầu được thực hiện như sau:

a) Đối với chỉ định thầu theo quy trình thông thường, bao gồm các bước: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo hồ sơ đề xuất của nhà thầu; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện và ký kết hợp đồng;

b) Đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn gồm các bước sau: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo và hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hợp đồng. “

Bạn có thể tham khảo quy trình chỉ định thầu và quy trình đấu thầu rút gọn cũng được quy định chi tiết tại Điều 55 và Điều 56 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP.

* Chào hàng cạnh tranh rút gọn: Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn được quy định tại Điều 59 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP. Các bước chuẩn bị và gửi yêu cầu báo giá được quy định như sau:

+ Bản yêu cầu báo giá được đưa ra bao gồm phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của bản báo giá, thời gian gửi bản báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo. khởi tạo, chuyển giao, soạn thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và gửi báo giá (tối thiểu 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên phát hành yêu cầu báo giá) và các nội dung cần thiết khác, không quy định yêu cầu về bảo đảm dự thầu;

+ Sau khi yêu cầu báo giá được phê duyệt, bên mời thầu đăng thông báo mời thầu trên báo phát rộng rãi trong ngành, tỉnh, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp yêu cầu báo giá. Yêu cầu báo giá cho ít nhất 03 nhà thầu đủ năng lực thực hiện gói thầu

xem thêm: Quy định về thẩm định, chi phí, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu?

Trường hợp nộp trực tiếp mà trước thời điểm đóng thầu mà có nhà thầu nào khác có yêu cầu tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí dưới hình thức nộp trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc fax.

Như vậy, việc đăng thông tin mời thầu (mời chào hàng) được thực hiện như sau:

+ Bên mời thầu đăng thông báo mời chào hàng trên báo phát rộng rãi trong ngành, tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Trực tiếp gửi bản yêu cầu báo giá đến ít nhất 03 nhà thầu đủ năng lực thực hiện gói thầu.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới nhất 2022 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận