Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

Nội dung báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng? Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng? Thành phần nội dung quyết định thông qua báo cáo?

Việc phê duyệt báo cáo do cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Quyết tâm với quyết định được ban hành. Từ đó phản ánh với nội dung đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. Đảm bảo triển khai hiệu quả các công việc liên quan. Cũng như cách tiếp cận thực hiện thi công xây dựng công trình thuộc quyền quản lý. Để đảm bảo được thông qua, các báo cáo phải đảm bảo trình bày những nội dung cần thiết. Và ban hành mẫu quyết định phê duyệt theo mẫu chung. Đảm bảo thực hiện và trình bày thống nhất các nội dung trong bản duyệt. Từ đó, hướng tới hiệu quả của việc tiếp cận và triển khai dự án trên thực tế.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Xây dựng 2014.

– Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Nội dung Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng:

Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng được lập có tính toán, cân nhắc hợp lý. Được đảm bảo về nhu cầu và quyền lợi tương ứng. Từ đó, chất lượng và ý nghĩa của việc đầu tư được tìm kiếm. Vì vậy, báo cáo phải bao gồm những nội dung sau:

– Thiết kế bản vẽ thi công, với cách tiếp cận trong kế hoạch và triển khai thực tế. Thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng. Mang lại cảm giác tiện ích và ứng dụng thực tế. Gắn liền với sự đảm bảo cho sự phát triển và nhu cầu sử dụng ngày càng cao. Cùng với các ước tính là cơ sở để tính toán và phân tích hợp lý.

– Các nội dung khác mang thông tin về hiệu quả đầu tư xây dựng.

+ Theo giải trình về sự cần thiết đầu tư. Trong bản chất của sự cần thiết và lợi ích tự nhiên nhận được. Hướng tới những cách tiếp cận phát triển bền vững và hiệu quả trong tương lai.

xem thêm: Các loại công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

+ Mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng. Nó ảnh hưởng như thế nào đến các ứng dụng trong thế giới thực? Bám sát các đặc điểm có liên quan và cộng hưởng của yếu tố nơi địa điểm được chọn.

+ Giải pháp thi công, an toàn thi công. An toàn trong tiếp cận và thi công. Để hiệu quả được đảm bảo trên các mặt khác nhau.

+ Phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường. Phù hợp với lợi ích cân bằng cho người dân. Đảm bảo diện tích đất sử dụng trong quy hoạch. Và nhằm mục đích điều chỉnh cho tác động môi trường. Cũng như có biện pháp hữu hiệu để cải thiện môi trường.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

+ Phân bổ kinh phí thực hiện. Tính toán và lập kế hoạch cho ngân sách cần thiết. Cũng như ảnh hưởng đến khả năng và hiệu quả mưu cầu lợi ích nữa.

+ Thời gian thi công hiệu quả đầu tư xây dựng.

2. Mẫu quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng:

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình là một công việc vô cùng quan trọng. Được thực hiện bởi các đơn vị có thẩm quyền. Đưa ra quyết định thực hiện dự án, sử dụng các quỹ thực tế. Và để cân bằng với các tác động, tiền lãi có thể kiếm được thông qua khoản đầu tư. Bởi nếu Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng được phê duyệt sẽ là căn cứ để thực hiện đầu tư xây dựng công trình đó.

Mẫu quyết định được thể hiện với hình thức và nội dung như sau:

CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———

Số: …./QĐ-………… ..…, ngày …. tháng …. năm ….

QUYẾT ĐỊNH CỦA ………….

xem thêm: Nội dung, hồ sơ thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

– Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014;

– Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của (cơ quan phê duyệt)….;

Xem xét gợi ý của …. (Cơ quan, đầu mối thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật)…tại Tờ trình số…. ngày…..;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:……………………

xem thêm: Mức đầu tư phải lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng là bao nhiêu?

2. Chủ đầu tư: ………….

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế, tài chính:……..

4. Chủ trì lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:……..

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:…….

6. Nội dung, quy mô đầu tư xây dựng:…….

7. Địa điểm xây dựng:…….

8. Diện tích sử dụng đất: …………

9. Phương án thi công:…….

xem thêm: Thẩm quyền, trình tự thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình

10. Loại, cấp công trình: …………

11. Trang thiết bị công nghệ (nếu có): …………

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):……..

13. Tổng mức đầu tư:….. Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:…….

+ Chi phí thiết bị:……..

+ Chi phí quản lý dự án:…….

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:……..

+ Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):……..

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

+ Chi phí khác:……

+ Chi phí dự phòng:……..

14. Vốn đầu tư: …………

15. Hình thức quản lý dự án:……..

16. Thời gian thực hiện:……..

17. Các nội dung khác:……

Điều 2: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:

Như Điều 2;

Lưu Vp.

NGƯỜI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật:

Theo Luật Xây dựng 2014 định nghĩa:

“Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng công trình theo phương án thiết kế bản vẽ thi công của ngành xây dựng. trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng”.

Theo đó, người quyết định đầu tư căn cứ vào nội dung báo cáo. Trên cơ sở đó sẽ phân tích, đánh giá và ra quyết định phê duyệt báo cáo này. Các hoạt động chuyên môn trong nghiên cứu phải được thực hiện một cách hiệu quả. Khi được phê duyệt sẽ mang lại những tác động thực tế đến tổ chức triển khai dự án hay không.

Vì vậy, trong nhiều trường hợp thực tế, người quyết định đầu tư sẽ giao cho cơ quan chuyên môn thẩm định báo cáo. Đảm bảo hiệu quả với phân tích chuyên nghiệp với sự đảm bảo chuyên nghiệp. Và sau đó cơ quan chuyên môn sẽ gửi kết quả thẩm định đến người quyết định đầu tư để phê duyệt. Điều này dẫn đến các bản án và quyết định phối hợp. Cũng như tìm kiếm những tiềm năng và lợi ích hiệu quả nhất đối với dự án đã lựa chọn đầu tư.

4. Nội dung quyết định phê duyệt báo cáo:

Các thông tin thể hiện với nội dung cần thiết để triển khai. Là cơ sở, nguồn số liệu để sử dụng trong thực tế hoạt động đầu tư xây dựng. Cũng như nhằm vào các giá trị tham gia theo tính toán của cơ quan chức năng. Quyết định dựa trên cơ sở pháp lý. Và tác động đến nguồn vốn lớn, rót vốn trong thời kỳ nhất định. Và phải đảm bảo ý nghĩa cũng như lợi ích cần tìm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Về hình thức thì phải thực hiện bằng mẫu quyết định. Khi thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về nội dung, cung cấp thông tin trong các hoạt động chính đã thực hiện. Cũng như xác định với dự án. Người ra quyết định có quyền hạn và trách nhiệm cần thiết để thực hiện. Liên quan đến quản lý và giám sát dự án. Cũng như trách nhiệm về hiệu quả đã cam kết. Căn cứ vào năng lực, trình độ của họ mà đánh giá.

Đưa ra quyết định dựa trên các khía cạnh sau:

– Tên dự án. Xác định với dự án được xác định đã thực hiện. Nó cũng là tên dự án được xác định trong báo cáo nhận được trước đó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin tách hộ khẩu và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

– Người quyết định đầu tư; chủ đầu tư. Thẩm quyền thực hiện trong quyết định. Từ đó nảy sinh các công việc thực tế phải đảm nhận. Từ đó các công việc thực tế được triển khai theo đúng kế hoạch cũng được trình bày với nội dung dưới đây.

– Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng. Hướng tới những phát triển được thực hiện với dự án. Và mang lại hiệu quả được xây dựng trên tiềm năng, định hướng cũng như khả năng của nguồn vốn.

– Tổ chức tư vấn báo cáo Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Tổ chức khảo sát xây dựng (nếu có). Tổ chức tư vấn thiết kế cơ sở.

– Địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất. Xác định với tính chất thực hiện trong nội dung quy hoạch. Từ đó có cơ sở triển khai đối với phần diện tích thực tế sử dụng cho công trình.

+ Phương án thi công; Trong kế hoạch đề xuất và hiệu quả mong muốn nhận được.

+ Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính. Đó cũng chính là những nét đặc thù phản ánh nội dung triển khai của dự án.

+ Trang thiết bị công nghệ (nếu có). Tham gia sử dụng, ứng dụng gắn liền với xây dựng. Từ đó có thể đảm bảo hiệu quả về chất lượng, thời gian, nguồn lực ổn định, v.v.

+ Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có). Để đảm bảo hiệu quả tái định cư nhanh nhất. Quyền và lợi ích có thể tiến hành thông qua thỏa thuận. Và tiếp cận nhanh diện tích đất sử dụng tại dự án.

– Tổng mức đầu tư được cân đối với các chi phí khác nhau. Trong sử dụng khác nhau có thể được cân bằng. Bao gồm các chi phí như:

+ Chi phí xây dựng;

+ Chi phí thiết bị;

+ Chi phí quản lý dự án;

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

+ Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có);

+ Chi phí sử dụng khác;

+ Chi phí dự phòng.

– Quỹ đầu tư; Đến từ các nguồn khác nhau với các hoạt động và ý nghĩa khác nhau. Cũng như quy định về thời hạn thanh toán, các nghĩa vụ phải thực hiện cũng khác nhau.

– Các hình thức quản lý dự án; Các hình thức có thể được thực hiện. Đảm bảo trong quản lý dự án có hiệu quả trong thẩm quyền và trách nhiệm của chủ thể.

– Thời gian thực hiện; Xác định với thời gian tính toán để hoàn thành. Và phải căn cứ vào lộ trình cụ thể gắn với từng giai đoạn thi công. Qua đó đảm bảo hiệu quả cũng như thời gian hoàn thành như mong đợi. Để thực hiện sự chuẩn bị, tiềm năng trước.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận