Mẫu quyết định kỷ luật lao động sa thải bằng tiếng anh và song ngữ

Những trường hợp nào được áp dụng kỷ luật sa thải? Mẫu quyết định kỷ luật lao động sa thải bằng tiếng anh và song ngữ?

Sa thải là một trong những hình thức xử lý kỷ luật nhân viên nặng nhất, được quy định trong bộ luật lao động. Luật Dương Gia cung cấp Mẫu quyết định kỷ luật sa thải bằng tiếng anh và song ngữ mới nhất với những thông tin hữu ích.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật lao động năm 2019;

– Nghị định 145/2020 / NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

1. Các trường hợp có thể áp dụng hình thức kỷ luật sa thải người sử dụng lao động:

Theo quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2019, kỷ luật sa thải được áp dụng trong các trường hợp sau đây.

“Điều 125. Áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc

Người sử dụng lao động áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc trong các trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi làm lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt. coi trọng tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động tái phạm hành vi đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong vòng 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong vòng 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý nghỉ việc mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân và thân nhân ốm đau được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động. di chuyển.”

Sa thải là một trong những hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất được áp dụng đối với người lao động vi phạm nghiêm trọng dẫn đến việc người sử dụng lao động không thể tiếp tục sử dụng người lao động. và họ có quyền loại bỏ người lao động khỏi đơn vị bằng cách chấm dứt hợp đồng lao động

Hậu quả của việc xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải là người lao động bị mất việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập và sinh kế của cá nhân. văn bản riêng về việc áp dụng hình thức sa thải quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2019.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất

2. Quy trình xử lý kỷ luật sa thải người lao động:

2.1 Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động:

Việc xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải phải được thực hiện trong thời hiệu quy định tại Điều 123 của Bộ luật Lao động 2019:

– 6 tháng kể từ ngày vi phạm

– 12 tháng đối với hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh

– Có thể gia hạn không quá 60 ngày trong một số trường hợp.

2.2 Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động:

Bước 1: Xác nhận vi phạm

– Khi phát hiện tại thời điểm vi phạm người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động phải lập biên bản và thông báo cho tổ chức đại diện người lao động. Đang làm việc tại cơ sở mà người lao động là thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật dưới 15 tuổi.

– Trường hợp sau khi người sử dụng lao động phát hiện vi phạm kỷ luật lao động thì thu thập chứng cứ để chứng minh lỗi của người lao động.

Bước 2: Tổ chức cuộc họp để xử lý nhân viên

Việc tổ chức phiên họp xử lý kỷ luật lao động do người sử dụng lao động tổ chức

– Trước cuộc họp kỷ luật

+ Người sử dụng lao động phải báo trước 05 ngày làm việc trước khi tiến hành phiên họp xử lý kỷ luật lao động.

+ Người sử dụng lao động thông báo nội dung, thời gian, địa điểm, tiến hành phiên họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm kỷ luật lao động; ảnh hưởng đến những người tham gia cuộc họp. Đảm bảo rằng các bên này nhận được thông báo trước cuộc họp.

– Tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động

+ Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các bên phải tham gia cuộc họp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động phải xác nhận việc đã tham gia cuộc họp với người sử dụng lao động. . Trường hợp một trong những thành phần phải tham dự không thể đến họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận thay đổi thời gian, địa điểm họp; Trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm gặp mặt.

+ Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của những người tham dự cuộc họp. Trường hợp không có người ký vào biên bản thì ghi rõ họ tên và lý do không ký vào biên bản.

Bước 3: Ra quyết định xử lý kỷ luật

Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động là người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với phía người sử dụng lao động hoặc người được quy định trong nội quy lao động (điểm i khoản 2 Điều 69 Nghị định số 145/2020)

Trong thời hạn quy định, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ra quyết định xử lý kỷ luật lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bài thu hoạch chính trị hè dành cho giáo viên mới nhất

Bước 4: Thông báo công khai quyết định kỷ luật

Quyết định xử lý kỷ luật phải được gửi cho người lao động, người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 15 tuổi và tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở.

3. Mẫu quyết định kỷ luật lao động sa thải bằng tiếng Anh, song ngữ:

3.1 Mẫu quyết định kỷ luật sa thải nhân viên bị sa thải bằng tiếng anh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TÊN CỦA CÔNG TY

…………………….

Số …… / QĐ-GĐ

Tại…….,…../…../…………

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

…………………… ..

(Về việc thi hành kỷ luật lao động)

– Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019 / QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;

– Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

– Căn cứ Biên bản giải quyết lao động ngày…. /… ../… ..; và

– Theo đề nghị của ……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thi hành kỷ luật lao động đối với Ông ……

Phòng: ……

Phân công: ……

Công việc hiện tại: ……

Năng lực chuyên môn được đào tạo: ……

Mức độ vi phạm: ……

Hình thức kỷ luật: Cách chức

Điều 2. Hợp đồng lao động số ….. ký ngày …… giữa… .. Công ty và ông …… sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản chính có giá trị pháp lý như nhau, trong đó, 01 (một) bản chính gửi Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, 01 (một) bản chính nộp tại trụ sở Công ty và giao 01 (một) bản chính cho Ông ……

Điều 4. Các Ông…, Trưởng các Phòng Tổ chức Nhân sự, Kế toán và các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người nhận:

– Như Điều 4;

– Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; và

– Lưu trữ tại Công ty

Thay mặt và thay mặt cho công ty

3.2 Hình thức kỷ luật sa thải người lao động bằng tiếng Việt:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………., ngày tháng năm …

CÔNG TY …………………

Con số: ………………

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Về việc: Đã kích hoạt Mr./Ms. …………

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nội quy lao động của Công ty ………… .;

Căn cứ kết quả cuộc họp xử lý kỷ luật lao động Ông / Bà ………… diễn ra vào ngày…. tháng …. năm……,

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kỷ luật lao động Ông / Bà ……

Hiện đang làm việc tại: ……

Chức vụ: ……

Hình thức kỷ luật: Cách chức.

Do nhầm lẫn: ……………….

Điều 2. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mọi quyền và nghĩa vụ liên quan của Mr./Ms. ………… sẽ được Công ty giải quyết đến hết ngày …… tháng ……………….

Chậm nhất trước ngày ….. tháng ….. ……, Ông / Bà …… có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công cụ, dụng cụ, tài sản và công việc cho …………………….

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản xác nhận góp vốn cho cổ đông mới và chuẩn nhất

Các Ông / Bà ……………… .. và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

NGƯỜI QUẢN LÝ

(Ký tên, ghi rõ

Người nhận:

– Ông bà ………………;

– Ban Giám đốc Công ty;

– Phòng………………..;

– Lưu: VT

Hướng dẫn soạn thảo Quyết định kỷ luật buộc thôi việc

Về hình thức và nội dung, quyết định miễn nhiệm phải được trình bày rõ ràng, chính xác và ngắn gọn. Quyết định phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Hành vi vi phạm của người bị sa thải phải là hành vi được pháp luật cho phép áp dụng hình thức kỷ luật sa thải. Nhân viên bị sa thải phải có hành vi vi phạm thực tế và công ty phải chứng minh hành vi vi phạm thông qua các cuộc họp giải quyết kỷ luật trước đó.

– Phòng, ban, bộ phận nơi người lao động làm việc hoặc nơi người có trách nhiệm nhận bàn giao từ người bị cho thôi việc.

4. Quyền lợi mà người lao động được hưởng khi bị sa thải:

4.1. Nhận trợ cấp thất nghiệp:

Người lao động sau khi bị sa thải sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013.

– Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

– đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tuổi tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm

Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệpngoại trừ các trường hợp sau: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đang học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Tuân thủ quyết định áp dụng Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡngcơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị giam giữ; chấp hành án tù;Ra nước ngoài định cư; đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Chết.

4.2. Hưởng các lợi ích khác:

– Người lao động bị thôi việc mà trước đó chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng những ngày chưa nghỉ (Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019).

– Người lao động được trả lương và được trả lại sổ BHXH.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định kỷ luật lao động sa thải bằng tiếng anh và song ngữ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận