Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự (20/HS) mới nhất năm 2023

Khởi tố vụ án hình sự là một trong những giai đoạn đầu của vụ án hình sự. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm và tiến hành khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự theo quy định.

1. Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự là gì?

Như chúng ta đã biết, thông qua Bộ luật tố tụng hình sự có thể hiểu khởi tố hay truy cứu trách nhiệm hình sự là một giai đoạn tố tụng độc lập, mở đầu cho hoạt động điều tra nên có chức năng chính là tiến hành tố tụng hình sự. nhiệm vụ cụ thể để xác định cơ sở pháp lý về nội dung và pháp luật về hình thức phục vụ cho hoạt động điều tra vụ án hình sự. Khởi tố vụ án hình sự cũng được coi là một giai đoạn cơ bản và quan trọng của tố tụng hình sự nhằm tăng cường pháp quyền, bảo vệ các quyền và tự do của công dân trước khi khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp khác. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn điều tra. Truy cứu trách nhiệm hình sự cùng với các giai đoạn tiếp theo trong tố tụng hình sự sẽ góp phần đắc lực vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong xã hội.

Như vậy, có thể kết luận rằng khởi tố vụ án là giai đoạn đầu tiên của quá trình tố tụng và từ đó các quan hệ tố tụng bắt đầu phát sinh. Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc bắt đầu tố tụng giai đoạn truy cứu trách nhiệm hình sự thể hiện ở chỗ, chính trong giai đoạn này, các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền mới căn cứ vào những thông tin ban đầu thu thập được. được thu thập để xác định có hay không có căn cứ khởi tố vụ án hình sự hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phù hợp. Khi phát sinh các quan hệ tố tụng thì cũng có thể phát sinh các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia các quan hệ đó. Vì vậy, việc xác định căn cứ khởi tố nhằm hạn chế tối đa khả năng vi phạm các quyền cơ bản của công dân, đồng thời xác định thời điểm khởi phát quan hệ pháp luật là cơ sở để thực hiện các quy định của pháp luật. quy định khác của pháp luật tố tụng hình sự liên quan đến tình tiết pháp lý cần điều chỉnh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu công văn thông báo chậm tiến độ và hướng dẫn cách viết

Như đã phân tích ở trên, khởi tố vụ án hình sự có ý nghĩa thiết thực là giải quyết đúng đắn các nhiệm vụ của giai đoạn khởi tố vụ án hình sự đòi hỏi phải có các quy định của pháp luật hình sự. căn cứ khởi tố vụ án hình sự. Bởi lẽ, nếu mục tiêu chung của tố tụng hình sự là “phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội”. thì khởi tố vụ án hình sự là “phát hiện chính xác, nhanh chóng tội phạm đã xảy ra để” từ đó đề ra biện pháp thích hợp để điều tra, làm rõ và xử lý công minh mọi tội phạm. . Như vậy, quyền công tố không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu chung của tố tụng hình sự mà còn là một bảo đảm quan trọng để toàn bộ quá trình tố tụng hình sự được bắt đầu và đi đúng hướng, đúng mục tiêu.

Theo đó, dễ dàng nhận thấy, việc khởi tố đúng đắn, kịp thời là một trong những bảo đảm quan trọng để xử lý tội phạm đã xảy ra nhanh chóng, công minh. Ngược lại, nếu các hoạt động tố tụng hình sự trong giai đoạn truy tố (ví dụ: tiếp nhận nguồn tin, tố giác tội phạm,…) không đầy đủ, đúng đắn, có định kiến ​​chủ quan hoặc nhận thức sai lầm. , thiếu sự kiểm tra, xác minh cần thiết… có thể dẫn đến chậm trễ, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội hoặc sẽ gặp khó khăn trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án. bản án hình sự.

Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự là biểu mẫu có nội dung, thông tin do cơ quan có thẩm quyền ban hành và nhằm mục đích bảo vệ quyền về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản và các quyền khác. Các quyền tự do dân chủ khác của công dân được pháp luật ghi nhận theo quy định trên cơ sở thực hiện đúng và nghiêm chỉnh các quy định về khởi tố vụ án hình sự.

2. Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự:

Mẫu số 20/HS

Theo quyết định số 15 ngày 09

tháng 1 năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________

KIỂM SOÁT[1]

… [2]…..

__________

Số:…../QĐ-VKS…-…[3]

……, ngày…… tháng…… năm 20…

PHÁN QUYẾT

TÌM KIẾM VỤ ÁN HÌNH SỰ

GIÁM ĐỐC BẢO VỆ…

Căn cứ Điều 41, 143, 153, 154, 159, 161, 165[4] Bộ luật tố tụng hình sự;

Xét rằng [5]……. về vụ việc [6]……. xảy ra ngày…… tháng………………. tại…… có dấu hiệu tội phạm… quy định tại khoản…… Điều…… BLHS,

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu bầu Ban chấp hành chi Đoàn mới và chuẩn nhất

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Khởi tố vụ án hình sự….. theo quy định tại khoản…… Điều….. BLHS.

Điều 2. Yêu cầu của cơ quan [7] ……tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

Người nhận:

– Cơ quan điều tra;

– Viện kiểm sát cấp trên;

–……;

– Lưu: HSVA, HSKS, VP.

CHA MẸ[8]

(Ký tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự:

[1] Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

[2] Ghi tên viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này

[3] Tên viết tắt của Viện kiểm sát ban hành – đơn vị chủ trì (nếu có)

[4] Bổ sung căn cứ Điều 432 Bộ luật tố tụng hình sự trong trường hợp khởi tố vụ án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại thì áp dụng quy định tại Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự

[5] Ghi rõ căn cứ khởi tố theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 143 của BLTTDS. Trường hợp khởi tố do hủy quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan điều tra thì bổ sung căn cứ ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án.

[6] Đặt tên cho trường hợp

[7] Ghi tên cơ quan điều tra có thẩm quyền

[8] Trường hợp Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền ký thay, ghi:

“KT. CHA MẸ

PHÓ TỔNG THỐNG”

4. Căn cứ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự:

Căn cứ thứ nhất dựa vào điều 143 Bộ luật tố tụng hình sự tố cáo của cá nhân có thể hiểu tố giác tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan. có thẩm quyền. Việc tố cáo của cá nhân được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường dây điện thoại, thư từ… và có thể được thể hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Mọi người đều có quyền tố giác tội phạm với cơ quan có thẩm quyền. Đây là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xác minh có tội phạm xảy ra hay không. Việc khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố cáo của cá nhân chỉ được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã tiến hành điều tra, xác minh và xác định có tội phạm xảy ra theo quy định của pháp luật. nội dung đơn tố cáo.

Căn cứ thứ hai là thông tin từ cơ quan, tổ chức, cá nhân tức là thông tin từ cơ quan, tổ chức, cá nhân là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân đó cung cấp. cá nhân thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. Khi nhận được tin báo về tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân báo tin thì cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành xác minh. Nếu qua xác minh, xét thấy vụ việc do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp có dấu hiệu của một tội phạm cụ thể được quy định trong BLHS thì ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu xin dự thi tuyển công chức mới nhất năm 2022

Cơ sở thứ ba là tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng về các phương tiện thông tin đại chúng là phương tiện thông tin có đối tượng là đông đảo quần chúng nhân dân như báo in, đài truyền hình, đài phát thanh. … Khi có thông tin về tội phạm do các phương tiện thông tin đại chúng đưa ra, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành kiểm tra, xác minh để kết luận có dấu hiệu tội phạm hay không, làm căn cứ khởi tố vụ án hình sự hay không.

Căn cứ thứ tư là kiến ​​nghị khởi tố của cơ quan nhà nước, tức là kiến ​​nghị khởi tố là văn bản yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và kèm theo chứng cứ, tài liệu có liên quan gửi cho cơ quan đó. cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Cùng với các nguồn khác, đơn yêu cầu khởi tố của cơ quan nhà nước là nguồn để cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền xem xét, quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Căn cứ thứ năm là cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm, đây là trường hợp Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc Viện kiểm sát trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình và lấy đó làm căn cứ khởi tố vụ án hình sự.

Căn cứ thứ sáu, nhận tội của người phạm tội là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, tổ chức về tội phạm của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự (20/HS) mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận