Mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học, THCS, THPT

Mẫu Quyết định khen thưởng học sinh giỏi là biểu mẫu dùng để tuyên dương, công nhận thành tích học sinh xuất sắc. Dưới đây là bài viết về: Mẫu quyết định khen thưởng học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

1. Mẫu quyết định khen thưởng học sinh tiểu học:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…….

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHÁN QUYẾT
Về khen thưởng học sinh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ………….

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trường tiểu học quy định tại Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học;

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Khen thưởng 36 học viên hoàn thành xuất sắc chương trình lớp học; 45 học viên hoàn thành xuất sắc chương trình khóa học; 20 sinh viên đã có nhiều nỗ lực trong học tập và rèn luyện (danh sách đính kèm).

– Mỗi học viên hoàn thành xuất sắc chương trình lớp học được tặng giấy khen và phần quà trị giá 40.000đ; học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình lớp học được tặng giấy khen và phần quà trị giá 35.000 đồng; mỗi học sinh có nhiều cố gắng trong học tập và rèn luyện được tặng giấy khen và phần quà trị giá 25.000 đồng;

Điều 2. Nguồn kinh phí cho giải thưởng do Hội phụ huynh và ngân sách của nhà trường hỗ trợ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Tổ Văn phòng và các sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:

– Như Điều 1;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

….

xem thêm: Mẫu quyết định khen thưởng cho cá nhân, tổ chức mới nhất 2023

2. Mẫu quyết định khen thưởng học sinh trung học cơ sở:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…

TRƯỜNG CẤP HAI…..

Con số:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày tháng năm …..

PHÁN QUYẾT

Về khen thưởng tập thể, cá nhân học sinh

thành tích năm học 20…-20…

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS……………………

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp mới nhất hiện nay

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-HĐDTKT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng thi đua – khen thưởng trường THCS Đạo Trù về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-THCSĐT ngày 02 tháng 01 năm 2021 của Trường THCS Đạo Trù về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021;

Xét đề nghị của giáo viên chủ nhiệm lớp và Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường;

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Tặng Giấy khen và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm học 20…-20… (có danh sách kèm theo).

Kinh phí xét tặng giấy khen và khen thưởng được trích từ nguồn Quỹ khuyến học và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của năm học 20…-20…

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Vụ Nghiệp vụ, Tài chính và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Người nhận:

– Như Điều 1;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

….

xem thêm: Mẫu đề nghị thưởng và hướng dẫn mới nhất 2023

3. Mẫu quyết định khen thưởng học sinh trung học:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG……………

Con số:……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………., ngày tháng năm …..

PHÁN QUYẾT

Về khen thưởng tập thể, cá nhân học sinh

đạt thành tích năm học 20… – 20…

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ………….

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2111/TT-BGD&ĐT;

Căn cứ Biên bản ngày… tháng… năm… về việc xét công nhận của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Nhà trường,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học…-… (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức khen thưởng được quy định theo Quy chế chi tiêu nội bộ và Hội nghị thi đua khen thưởng ngày…/…/…. Kinh phí khen thưởng được chi từ quỹ khen thưởng của nhà trường, từ Quỹ hội phụ huynh các năm…-…

Điều 3. Các cá nhân có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:

– Như Điều 1;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

….

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin phép nghỉ ốm (xin phép nghỉ dạy) của giáo viên

xem thêm: Mẫu đơn và hướng dẫn mới nhất cho năm 2023

4. Mẫu quyết định khen thưởng học sinh là gì?

Mẫu Quyết định khen thưởng học sinh giỏi là biểu mẫu dùng để tuyên dương, công nhận thành tích học sinh xuất sắc. Biểu mẫu này thường được các cơ quan giáo dục, chẳng hạn như trường học hoặc sở giáo dục, sử dụng để vinh danh những học sinh đã đạt được thành tích đáng khen ngợi trong học tập, văn hóa, thể chất hoặc các lĩnh vực khác.

Mẫu quyết định khen thưởng thường bao gồm những thông tin cần thiết như họ tên, lớp, thành tích, lý do khen thưởng của học sinh. Ngoài ra, biểu mẫu này cũng có thể chứa thông tin về ngày tháng, chữ ký của người quyết định giải thưởng và con dấu của cơ quan giáo dục.

Việc sử dụng mẫu quyết định khen thưởng của học sinh giúp tạo ra một hồ sơ rõ ràng và xác thực về những thành tích đáng khen ngợi của học sinh. Đó cũng là cách để khuyến khích các em tiếp tục phấn đấu và đạt được những thành công trong học tập cũng như các hoạt động khác trong quá trình học tập.

Quyết định khen thưởng học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có vai trò quan trọng như sau:

– Tôn vinh, khuyến khích: Quyết định khen thưởng giúp tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, ghi nhận thành tích và nỗ lực học tập của các em. Điều này khuyến khích sinh viên tiếp tục phấn đấu, đạt được thành công và phát triển mạnh trong học tập và các hoạt động khác.

Xây dựng sự tự tin: Khi học sinh nhận được phần thưởng, chúng cảm thấy tự tin và tự hào về thành tích của mình. Điều này giúp tăng cường sự tự tin, tin tưởng vào khả năng và động cơ học tập.

– Gắn kết cộng đồng nhà trường: Quyết định khen thưởng học sinh tạo ra sự gắn kết và tương tác tích cực giữa học sinh, giáo viên và cộng đồng nhà trường. Nó tạo ra tinh thần đồng đội và khuyến khích các sinh viên khác phấn đấu để đạt được thành công tương tự.

– Khuyến khích và giải phóng tiềm năng: Khen thưởng học sinh là một cách để thúc đẩy và giải phóng tiềm năng của họ. Bằng cách công nhận và khuyến khích những thành tích đáng khen ngợi, quyết định khen thưởng sẽ thúc đẩy học sinh khám phá và phát triển khả năng của mình tốt hơn.

– Xây dựng hình ảnh và danh tiếng của nhà trường: Quyết định khen thưởng học sinh là một trong những cách để xây dựng hình ảnh và danh tiếng của nhà trường. Điều đó cho thấy trường có chất lượng giáo dục tốt, đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh đạt thành tích cao, từ đó thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của phụ huynh và cộng đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin phép sửa vỉa hè và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Nhìn chung, quyết định khen thưởng học sinh đóng vai trò quan trọng trong việc tôn vinh, khích lệ, xây dựng lòng tự tin và phát triển tiềm năng của học sinh, đồng thời góp phần tạo dựng hình ảnh, uy tín của nhà trường. .

xem thêm: Mẫu bản bình xét thi đua khen thưởng cuối năm mới nhất

5. Hướng dẫn viết mẫu quyết định khen thưởng dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông:

Khi viết mẫu quyết định khen thưởng cho học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 cần lưu ý những thông tin, chi tiết sau:

– Tiêu đề: Đặt tiêu đề cho mẫu quyết định khen thưởng, ví dụ: “QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN”.

– Thông tin về cơ quan, trường học: Ghi rõ tên cơ quan giáo dục (sở giáo dục) và tên trường.

– Thông tin về học sinh: Nhập tên học sinh, ngày sinh, lớp và thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại).

– Thành tích: Mô tả chi tiết về thành tích của học sinh, ví dụ: xuất sắc trong học tập, chiến thắng các cuộc thi, hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, đạt kết quả cao trong một môn học cụ thể, hoặc đóng góp tích cực cho cộng đồng.

– Lý do khen thưởng: Nêu rõ lý do khen thưởng dựa trên thành tích của học sinh và giá trị mà thành tích đó mang lại cho nhà trường và cộng đồng.

– Ngày và chữ ký: Ghi rõ ngày quyết định trao quyết định và chữ ký của người đưa ra quyết định (chẳng hạn như hiệu trưởng, giám đốc trường học hoặc quản trị viên).

– Dấu cơ quan giáo dục: Để tăng tính trang trọng, có thể kèm theo dấu của cơ quan giáo dục (sở giáo dục) hoặc dấu của trường.

Lưu ý ở mỗi cấp học khác nhau có thể có những yêu cầu, quy định riêng về mẫu quyết định khen thưởng và căn cứ pháp lý ban hành quyết định nên nhà trường cần kiểm tra và thực hiện theo hướng dẫn. của cơ quan giáo dục hoặc trường học cụ thể.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học, THCS, THPT của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận