Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức mới nhất 2023

Khen thưởng cá nhân, tổ chức là việc làm thường xuyên của các tổ chức nói chung và doanh nghiệp nói riêng nhằm tăng năng suất làm việc cũng như hiệu quả công việc. Theo đó, để khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích đóng góp cho doanh nghiệp thì cần chuẩn bịQuyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức như sau:

1. Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân:

Tải về Mẫu quyết định khen thưởng

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ngày tháng năm …

PHÁN QUYẾT

Phần thưởng v/v…

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …

  • Căn cứ Quyết định số … v/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành, ngày… ;
  • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ bản của Giám đốc điều hành số…
  • Căn cứ chính sách khen thưởng của công ty.
  • Theo đề nghị của Giám đốc Nhân sự;

PHÁN QUYẾT

Điều 1. Trao giải cho các Ông/Bà sau:

  1. Ông bà:…

CNIC:…

Chức vụ:…

  1. Ông bà:…

CNIC:…

Chức vụ:…

Điều 2. Hình thức khen thưởng:…

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), Trưởng phòng Tổ chức, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

(Đã được ký và đóng dấu)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ngàythángnăm

PHÁN QUYẾT

V/v: Tuyên dương cá nhân xuất sắc năm

CÔNG TY

  • Căn cứ Bộ luật Lao động;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty…;
  • Để khuyến khích và động viên nhân viên Tất cả những người trong công ty;
  • Xem xét đề xuất của Giám đốc Nhân viên hành chính.

PHÁN QUYẾT

Điều 1: Khen thưởng: Ông/Bà… đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm…

Mức thưởng: …vnđ

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Phòng Kế toán, Phòng Tổ chức nhân sự và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:

Như tại Điều 2 (thực hiện); CÔNG TY

Cứu: HCNS.

xem thêm: Mẫu đề nghị thưởng và hướng dẫn mới nhất 2023

2. Quyết định khen thưởng tổ chức:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ngàythángnăm

PHÁN QUYẾT

Về …

CHỦ TỊCH…

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty…;

Căn cứ vào hoạt động và thành tích của tập thể đã đạt được trong năm…;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản bàn giao vật tư tại công trình mới nhất năm 2023

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng phòng Kế toán;

PHÁN QUYẾT

Điều 1: Tặng giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm … (Có danh sách kèm theo);

Kèm theo Giấy khen, mỗi Tập thể được thưởng theo mức tiền thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, cụ thể như sau: …

Điều 2: Trưởng các phòng: Quản trị nhân sự, Kế toán, Pháp chế và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người nhận:

Như điều 2 (thực hiện);

Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã được ký và đóng dấu)

xem thêm: Mẫu đơn và hướng dẫn mới nhất cho năm 2023

3. Mẫu quyết định khen thưởng học sinh/sinh viên:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ngàythángnăm

PHÁN QUYẾT

Về khen thưởng học sinh/sinh viên

đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện – Năm học…

HIỆU TRƯỞNG …

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Điều 18 Chương 5 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Nội dung, hình thức thi đua khen thưởng“;

Căn cứ vào thành tích học tập, rèn luyện của học sinh/sinh viên đạt được trong năm học…;

Căn cứ kết luận họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngày…

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh/sinh viên và Trưởng các Khoa:…;

PHÁN QUYẾT

Điều 1: Tặng giấy khen cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học… (trong đó: Học sinh đạt kết quả xuất sắc; Học sinh đạt loại xuất sắc; Học sinh đạt trình độ tiên tiến), Có danh sách kèm theo;

Kèm theo Giấy khen, mỗi học sinh/sinh viên được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

Điều 2: Các ông Trưởng phòng: Công tác học sinh/CTSV, Đào tạo và học sinh/sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Người nhận:

BGH (Báo cáo);

Như Điều 2 (thực hiện)

Cứu: VP, CT HSSV.

HIỆU TRƯỞNG

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh tra của Bộ Công an chi tiết nhất hiện nay

(Đã được ký và đóng dấu)

xem thêm: Mẫu bản bình xét thi đua khen thưởng cuối năm mới nhất

4. Cách viết quyết định khen thưởng cho cá nhân, tổ chức:

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan trực tiếp khen thưởng cho cá nhân, tổ chức.

(2) Số văn bản và tên viết tắt của loại văn bản. Ví dụ “QĐKT” (Quyết định khen thưởng)

(3) Địa danh ghi trên văn bản là tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức ban hành văn bản đặt trụ sở chính.

(4) Tuyên dương về việc gì là câu ngắn gọn, phản ánh nội dung chính của văn bản. Ví dụ: Nhân viên xuất sắc nhất năm/tháng/quý, nhân viên triển vọng nhất năm, v.v.

(5) Tùy theo chính sách của tổ chức mà lựa chọn hình thức khen thưởng phù hợp. Ví dụ: tiền mặt, du lịch, xe máy, ô tô…

(6) Tùy theo cơ cấu tổ chức của mình mà các công ty khác nhau sẽ phân công khen thưởng cho các bộ phận phụ trách khác nhau. Các bộ phận trực tiếp tham gia thực hiện khen thưởng sẽ được ghi vào mục này và quyết định này cũng được gửi cho các bộ phận đó.

(7.1) Người ký quyết định là người được ủy quyền theo quy định của Điều lệ công ty. Dấu chỉ được đóng trên văn bản khi đã được người có thẩm quyền ký vào văn bản.

(7.2) Cách niêm phong. – Con dấu phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng quy cách và sử dụng đúng con dấu theo quy định. – Khi đóng dấu chữ ký, dấu phải bao phủ khoảng 1/3 bên trái chữ ký.

xem thêm: Danh dự là gì? Mẫu giấy khen vinh danh cá nhân hay tập thể?

5. Những lưu ý khi lập quyết định khen thưởng cho tổ chức, cá nhân:

Ngôn ngữ và cách diễn đạt được sử dụng phải chính xác, rõ ràng và dễ hiểu. Từ ngữ sử dụng trong văn bản phải thể hiện chính xác nội dung cần truyền đạt, không làm phát sinh nhiều cách hiểu; Trường hợp từ được sử dụng có thể được hiểu theo nhiều nghĩa thì phải giải thích rõ nghĩa được sử dụng trong văn bản.

Trong một tài liệu có những từ chuyên môn cần làm rõ nghĩa thì phải giải thích những từ đó.

– Từ viết tắt chỉ được sử dụng trong trường hợp thật cần thiết và phải giải thích được nội dung của từ đó khi lần đầu sử dụng trong văn bản. Các từ chỉ cùng một nội dung phải được sử dụng thống nhất trong toàn văn bản.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin xác nhận (công nhận) hộ nghèo, hộ cận nghèo

Danh sách tổ chức, cá nhân được khen thưởng phải được ghi cụ thể, rõ ràng, kèm theo chức danh hoặc bộ phận công tác của cá nhân đó (nếu có).

6. Quyền lợi và nguyên tắc khen thưởng:

Lợi ích của phần thưởng:

– Khen thưởng đúng người, đúng việc những cá nhân, tổ chức có thành tích trong quá trình làm việc sẽ tạo động lực để người lao động phấn đấu tích cực hơn trong công việc, thúc đẩy tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. vững mạnh, giúp công ty ngày càng phát triển.

– Khen thưởng trong môi trường giáo dục, cụ thể là trong lớp học, nhà trường sẽ khích lệ tinh thần học tập, giúp học sinh phấn đấu học tập, nâng cao kết quả học tập.

– Khen thưởng trong cơ quan nhà nước thể hiện sự ghi nhận đóng góp của cá nhân, tổ chức, mang lại cảm giác tôn trọng, ghi nhận đóng góp và tạo động lực làm việc.

Giải thưởng sẽ được thực hiện trên các nguyên tắc sau:

– Khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, kịp thời là nguyên tắc chính, nếu không có những nguyên tắc này thì việc khen thưởng sẽ không mang lại hiệu quả cao và dễ khen thưởng không đúng đối tượng;

– Việc khen thưởng phải thống nhất giữa tính chất và hình thức đối với các đối tượng khen thưởng khác nhau.

– Khen thưởng cần có tổ chức, kết hợp chặt chẽ và có kế hoạch cụ thể.

– Khen thưởng phải đảm bảo bình đẳng giữa các đối tượng và phải được xét dựa trên các tiêu chí đề ra.

– Cá nhân trong thời gian thai sản vẫn được bình xét danh hiệu lao động giỏi, lao động tiên tiến,….

Công ty có bắt buộc phải thưởng cho nhân viên không?

Hiện nay không có quy định nào bắt buộc doanh nghiệp phải trả thưởng cho người lao động. Việc khen thưởng của doanh nghiệp sẽ dựa trên kết quả khả năng đóng góp của người lao động cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu trong hợp đồng lao động hoặc trong thỏa ước lao động tập thể có thỏa thuận về việc xét thưởng cho người lao động thì doanh nghiệp buộc phải trả thưởng cho người lao động theo quy định tại các văn bản này. Cái này.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận