Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên Công đoàn mới và chuẩn nhấtt

Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên chuẩn và mới nhất. Trách nhiệm và quyền lợi của đoàn viên công đoàn. Tầm quan trọng của việc gia nhập công đoàn.

Đoàn viên công đoàn là bộ phận trực tiếp thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người lao động tại tổ chức công đoàn. Dưới đây là mẫu quyết định kết nạp Đoàn viên Công đoàn chuẩn và mới nhất.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn chuẩn và mới nhất:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG… TẬP ĐOÀN……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số:…… ……., ngày tháng năm …

QUYẾT ĐỊNH

Kết nạp đoàn viên công đoàn

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động……

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Xét đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam của:………….

Căn cứ Biên bản của Ban Chấp hành Công đoàn…..ngày…..tháng……..về việc xét đơn xin gia nhập Công đoàn của:……..

xem thêm: Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn?

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tuyển sinh anh (chị)……là người lao động hiện đang là người lao động đang công tác tại ban…………công đoàn……và tổ chức công đoàn Việt Nam

Điều 2: Bạn…….có đầy đủ quyền và nhiệm vụ quy định tại Điều 3 và Điều 4 Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3: BCH Công đoàn……. cùng……chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:

– Công đoàn…

– Như Điều 3

– Tiết kiệm

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CHỈ CHỦ TỊCH

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Trách nhiệm và quyền lợi của đoàn viên công đoàn:

Thực tế có thể thấy, đoàn viên công đoàn là những người làm việc và phục vụ Công đoàn, là tổ chức chính trị – xã hội đại diện cho người lao động, đứng lên bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. xứng đáng với người lao động. Hệ thống công đoàn được tổ chức gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp. Công đoàn cơ sở được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và cơ quan, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động. cử động. Điều 18, 19 Luật Công đoàn 2012 xác định rõ quyền và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy cam kết tự phá dỡ công trình và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Theo đó, đoàn viên công đoàn được hưởng một số quyền lợi sau đây:

Đoàn viên công đoàn có quyền yêu cầu công đoàn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm.

+ Đoàn viên được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết về công tác của Công đoàn; được thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công đoàn và người lao động; quy định của Liên đoàn.

xem thêm: Đoàn phí công đoàn là gì? Sử dụng quỹ công đoàn như thế nào?

+ Đoàn viên công đoàn được ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo của công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chất vấn lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn vi phạm.

Công đoàn viên được tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí về lao động và pháp luật công đoàn.

+ Đoàn viên được công đoàn hướng dẫn, giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ khi ốm đau hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn; tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch do Công đoàn tổ chức.

+ Đoàn viên có quyền đề xuất với Công đoàn kiến ​​nghị với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động.

Có thể thấy, theo quy định của pháp luật trên thì quyền lợi mà đoàn viên công đoàn được hưởng là rất lớn. Như đã phân tích ở trên, đoàn viên công đoàn là những cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn là bảo vệ lợi ích của người lao động. Do đó, lợi ích của họ là tương đối lớn. Quyền của đoàn viên công đoàn gắn với vị trí, Vai trò của tổ chức công đoàn tại bất kỳ doanh nghiệp, công ty nào.

Cùng với các quyền lợi được hưởng, đoàn viên công đoàn còn phải thực hiện một số trách nhiệm sau đây:

+ Thứ nhất, đoàn viên công đoàn phải có trách nhiệm chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Công đoàn; tham gia hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

+ Thứ hai, đoàn viên công đoàn phải học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất của giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự chi tiết nhất hiện nay

xem thêm: Thủ tục thay đổi, miễn nhiệm, từ chức chủ tịch công đoàn công ty

Thứ ba, đoàn viên công đoàn có trách nhiệm đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, làm việc có hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. và công đoàn.

Như vậy, pháp luật đã quy định rõ ràng, cụ thể quyền và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn. Đoàn viên công đoàn là lực lượng trực tiếp đảm nhiệm các hoạt động tại tổ chức công đoàn. Việc duy trì hoạt động tại tổ chức công đoàn chỉ được thực hiện khi các cá nhân này được cấp có thẩm quyền quyết định và hoạt động với tư cách đoàn viên công đoàn. Khi trở thành đoàn viên, cá nhân sẽ được hưởng một số quyền lợi nhất định. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích, những cá nhân này phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Có như vậy họ mới thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại cơ quan, doanh nghiệp, công ty.

– Quyết định công nhận đoàn viên của Nhà nước là việc cấp có thẩm quyền công nhận cá nhân trở thành đoàn viên và trực tiếp hoạt động trong tổ chức công đoàn. Từ những quy định về quyền và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn đã phân tích ở trên có thể thấy, chỉ khi đảm bảo tuân thủ các điều kiện nhất định của pháp luật thì cá nhân mới được công nhận là đoàn viên.

3. Ý nghĩa của việc kết nạp đoàn viên:

Đoàn viên công đoàn là người lao động đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia công đoàn. Công đoàn thực chất là tổ chức có vai trò quan trọng trong các hoạt động chính trị – xã hội và đặc biệt là đối với người lao động. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện của giai cấp công nhân, tri thức và người lao động, là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động. và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tổ chức này sẽ đại diện cho người lao động; tham gia giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Khi trở thành đoàn viên công đoàn, cá nhân sẽ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó của công đoàn. Vì vậy, không phải cá nhân, chủ thể nào cũng được kết nạp vào tổ chức công đoàn. Chỉ khi đáp ứng một số điều kiện nhất định, các cá nhân mới có thể được kết nạp làm thành viên của tổ chức này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin rút ngắn thời gian thử thách của án treo chi tiết nhất hiện nay

– Việc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định kết nạp đoàn viên có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với cá nhân cũng như tổ chức Công đoàn trong công ty, doanh nghiệp.

+ Đối với cá nhân: Việc được kết nạp đoàn viên giúp cá nhân được hoạt động chính thức trong tổ chức này. Công đoàn được Nhà nước thừa nhận là tổ chức hợp pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Khi được bổ nhiệm vào tổ chức này, các cá nhân sẽ được hưởng những quyền lợi nhất định, cả về kinh tế và xã hội.

+ Đối với tổ chức công đoàn: Cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp cá nhân vào đoàn viên công đoàn, giúp tổ chức này có thêm đoàn viên, phục vụ cho hoạt động bảo vệ quyền lợi của người lao động. cử động. Hiện nay hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều có ít nhất một tổ chức công đoàn đang hoạt động. Nhưng trên thực tế, yêu cầu và vướng mắc của người lao động là rất lớn. Vì vậy, không ít trường hợp công đoàn thiếu đoàn viên để phục vụ cho nhiệm vụ hoạt động. Kết nạp đoàn viên giúp tăng cường nguồn nhân lực cho tổ chức công đoàn, góp phần thúc đẩy bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Công đoàn là tổ chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong công ty, doanh nghiệp. Vì vậy, đoàn viên công đoàn (là người trực tiếp tham gia các hoạt động trong tổ chức này) phải có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ nhất định. Cùng với đó, họ cũng được hưởng những quyền lợi tương ứng.

xem thêm: Công đoàn là gì? Vai trò của tổ chức này đối với người lao động là gì?

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên Công đoàn mới và chuẩn nhấtt của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận