Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ mới nhất năm 2023

Trong một số trường hợp nhất định, các biện pháp ngăn chặn sẽ bị hủy bỏ. Tương tự, khi hủy quyết định tạm giữ phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc hủy quyết định tạm giữ.

1. Thế nào là hủy bỏ quyết định tạm giữ?

Mẫu quyết định hủy quyết định tạm giữ là mẫu quyết định được cơ quan có thẩm quyền ban hành khi xét thấy có căn cứ, lý do và căn cứ để hủy quyết định tạm giữ. Tại Điều 117 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về tạm giữ, theo đó, tạm giữ là một trong những biện pháp phòng ngừa có vai trò hết sức quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng áp dụng biện pháp tạm giữ mà tạm giữ chỉ áp dụng đối với một số trường hợp cụ thể như: Trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt quả tang phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc chống lại người bị bắt theo quyết định truy nã. Theo quy định của pháp luật thì thời gian tạm giam được trừ vào thời hạn tạm giam. Một ngày tạm giữ được tính là một ngày tạm giam. Mẫu quyết định hủy quyết định tạm giữ phải nêu rõ các thông tin về cơ quan ra quyết định tạm giữ, họ tên người bị tạm giữ, lý do hủy quyết định tạm giữ, cơ quan ra quyết định tạm giữ. quyết định tạm giữ và căn cứ hủy bỏ. tạm giữ, nội dung quyết định hủy quyết định tạm giữ.

Mẫu quyết định hủy quyết định tạm giữ là mẫu văn bản dùng để ra quyết định hủy quyết định tạm giữ của cơ quan có thẩm quyền ban hành. Theo quy định của pháp luật, tạm giữ sẽ được áp dụng trong 3 trường hợp sau: (1) tạm giữ được áp dụng trong trường hợp khẩn cấp, (2) tạm giữ được áp dụng trong trường hợp người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp. Trong trường hợp phạm tội chuộc tội, người phạm tội tự thú, đầu thú thì (3) tạm giữ được áp dụng trong trường hợp người đó bị bắt theo quyết định truy nã. Khi xét thấy có căn cứ để hủy bỏ quyết định tạm giữ, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ theo quy định của pháp luật. Mẫu quyết định hủy quyết định tạm giữ là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền hủy quyết định tạm giữ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký cổ đông và hướng dẫn thủ tục đăng ký cổ đông mới nhất

2. Mẫu quyết định hủy quyết định tạm giữ:

Viện BẢO VỆ(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2) ……… độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

Số:…../QĐ-VKS…-…(3) ……, ngày tháng năm…

PHÁN QUYẾT

HỦY QUYẾT ĐỊNH TẠM THỜI

TRƯỞNG KIỂM SÁT……

Căn cứ Điều 41, 117, 165 Bộ luật tố tụng hình sự;

Xét Quyết định tạm giữ số… ngày… tháng…… của (4)… đối với (5)…….

Thông báo (6)….

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định tạm giữ số…… ngày…. tháng…….. của (4)…. cho (5)….

Điều 2. Yêu cầu (7)…… trả tự do ngay cho người bị tạm giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

Người nhận:

– Cơ quan ra quyết định tạm giữ;

–……;

– Lưu: HSVA, HSKS, VP.

GIÁM ĐỐC (8)

(Ký tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn sử dụng quyết định hủy quyết định tạm giữ:

(1): Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

(2): Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này

(3): Tên viết tắt của Viện kiểm sát ban hành – đơn vị chủ trì (nếu có)

(4): Ghi tên cơ quan ra quyết định tạm giữ

(5): Ghi họ và tên của người bị tạm giữ

(6): Nêu lý do hủy quyết định tạm giữ

(7): Ghi tên cơ quan ra quyết định tạm giam, cơ sở giam giữ

(8): Trường hợp Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền ký thay thì ghi như sau: “KT. CHA MẸ/ PHÓ TỔNG THỐNG”

4. Quy định của pháp luật về hủy quyết định tạm giữ:

Theo quy định của pháp luật, các biện pháp ngăn chặn như tạm giữ, tạm giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh, bắt người trong trường hợp khẩn cấp, bảo lĩnh… bị hủy bỏ hoặc sẽ bị thay thế tương ứng khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn này. biện pháp ngăn chặn nhưng thuộc một trong bốn trường hợp sau đây thì bị buộc hủy bỏ việc áp dụng biện pháp ngăn chặn: (1)Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, (2) Đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, (3) Đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án đối với bị can, (4) Bị cáo được Toà án tuyên bố không có tội, được miễn trách nhiệm hình sự hoặc không phải chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo hoặc bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định nghỉ việc, quyết định thôi việc mới nhất 2023

Về nguyên tắc, biện pháp ngăn chặn sẽ bị hủy bỏ nếu cơ quan có thẩm quyền là cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án xét thấy không cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn đó nữa. có thể được thay thế bằng các biện pháp ngăn chặn khác nếu thấy phù hợp hơn.

– Về thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn khác: trong giai đoạn điều tra,Đối với biện pháp ngăn chặn đã được Viện kiểm sát phê chuẩn trong giai đoạn điều tra thì việc hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác phải được Viện kiểm sát quyết định trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày trước ngày kết thúc điều tra. thời hạn áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác. Trong một số trường hợp đặc biệt, việc áp dụng biện pháp tạm giữ sẽ được cơ quan có thẩm quyền là Viện kiểm sát phê chuẩn. Cơ quan có thẩm quyền đã yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn này phải thông báo cho Viện kiểm sát để quyết định hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn khác một cách phù hợp nhất và đúng quy định của pháp luật. pháp luật.

– Trong giai đoạn điều tra, việc quyết định gia hạn thời hạn áp dụng hoặc hủy bỏ, thay thế biện pháp ngăn chặn cũng vô cùng quan trọng và cần thiết, bởi việc thay thế hoặc gia hạn hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cũng rất quan trọng. Biện pháp ngăn chặn nhằm đảm bảo cho việc áp dụng biện pháp ngăn chặn phù hợp hơn, nếu thấy không cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn.

Mười ngày trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra mà cơ quan có thẩm quyền xét thấy cần gia hạn thời hạn áp dụng hoặc hủy bỏ, thay thế biện pháp ngăn chặn thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm ra các quyết định như: quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn, quyết định gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn, quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn và trong các quyết định này phải do cơ quan có thẩm quyền ban hành và phải ghi rõ căn cứ, lý do trong từng quyết định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệ (Mẫu C1-07b/NS)

Cơ quan điều tra sẽ phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát hủy bỏ toàn bộ biện pháp ngăn chặn đã được phê chuẩn (trong văn bản phải nêu rõ lý do kèm theo chứng cứ, tài liệu chứng minh căn cứ của việc đình chỉ). chỉ điều tra vụ án hoặc đình chỉ điều tra bị can) trong trường hợp đình chỉ điều tra vụ án hoặc đình chỉ điều tra bị can theo quy định của pháp luật. Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Viện kiểm sát gia hạn hoặc áp dụng hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn thì phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu sau đây: (1) Văn bản đề nghị của Cơ quan điều tra nêu rõ căn cứ, lý do đề nghị gia hạn. thời hạn áp dụng, hủy bỏ, thay thế biện pháp ngăn chặn; (2) Chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để Cơ quan điều tra đề nghị gia hạn. thời hạn áp dụng, hủy bỏ, thay thế biện pháp ngăn chặn. Khi có đủ căn cứ và tài liệu chứng minh, Viện kiểm sát sẽ tiếp nhận, xem xét và ra quyết định về việc gia hạn biện pháp ngăn chặn, thay thế biện pháp ngăn chặn hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn. không. Nếu trong trường hợp Viện kiểm sát có căn cứ để không hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, quyết định không gia hạn biện pháp ngăn chặn, quyết định không thay thế biện pháp ngăn chặn thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận