Mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lĩnh (45/HS) mới nhất 2023

Trong quá trình áp dụng biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam là tại ngoại đối với bị can, trường hợp cơ quan có thẩm quyền xét thấy cần hủy bỏ biện pháp tại ngoại thì phải ra quyết định hủy bỏ biện pháp tại ngoại.

đầu tiên. Mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lãnh được quy định như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 121 Bộ luật tố tụng hình sự 2015,Tạm giữ là một trong những biện pháp ngăn chặn thay cho biện pháp tạm giam. Để áp dụng biện pháp tại ngoại phải căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân của bị can, bị cáo mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định việc bảo lĩnh cho họ.

Mẫu Quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lãnh (45/HS) là văn bản do cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là Viện kiểm sát nhân dân ban hành, có nội dung bao gồm các tài liệu, căn cứ pháp lý để ra quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lĩnh, thông tin của bị cáo được bảo lãnh (bao gồm họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, dân tộc, số chứng minh nhân dân, nơi cư trú, tiền án), thời hạn bảo lãnh, nghĩa vụ của các bên liên quan.

Mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lãnh (45/HS): khi cơ quan có thẩm quyền có căn cứ cho rằng cần phải hủy bỏ biện pháp bảo lãnh thì cơ quan này sẽ ban hành quyết định này với mục đích hủy bỏ biện pháp bảo lãnh. đối với người đang áp dụng biện pháp bảo lãnh.

2. Mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lãnh (45/HS):

Mẫu số 46/HS Theo QĐ số 15 ngày 09/01/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________

KIỂM SOÁT[1] …

[2]………….

___________

Số:…../QĐ-VKS…-…[3]

…, ngày… tháng…… năm 20…

PHÁN QUYẾT

GIỚI THIỆU BẢO HÀNH

GIÁM ĐỐC BẢO VỆ…

Căn cứ Điều 41, 121, 165[4] Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số… ngày… tháng… năm… và Quyết định khởi tố bị can số… ngày… tháng…… của [5] …. vì [6]…….;

nhìn thấy [7]…

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. …[8]… bảo lãnh cho bị can6: ….Tên khác…

Ngày sinh …. tháng …. năm ….. tại: Giới tính: …..

Quốc tịch: ….; Dân tộc: ….; Tôn giáo:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:

cấp ngày….. tháng…… năm… Nơi cấp:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Công đoàn mới và chuẩn nhất

Nơi cư trú:

Tội phạm:

bị truy tố về tội… quy định tại khoản… Điều…… BLHS.

Thời hạn bảo hành….., từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

Điều 2. Yêu cầu…8…và…6……thực hiện nghĩa vụ theo văn bản cam kết; nếu vi phạm, bị cáo 6…. giam giữ đã được áp dụng. Nếu …8… để bị cáo vi phạm nghĩa vụ đã hứa thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật./.

Người nhận:

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lãnh;

– Bị cáo;

– …..;

– Lưu: HSVA, HSKS, VP.

CHA MẸ [9]

(Ký tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định Hủy bỏ biện pháp bảo lãnh:

Người soạn thảo Mẫu quyết định hủy bảo lãnh phải đảm bảo đầy đủ nội dung và hình thức để văn bản thể hiện một mẫu quyết định chính xác và hiệu quả.

Theo đó, về hình thức của mẫu quyết định, người soạn thảo cần đáp ứng các lưu ý soạn thảo sau:

Góc trên cùng bên trái của văn bản: Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ghi tên Viện kiểm sát đã ban hành văn bản;

Góc trên cùng bên phải của dòng chữ: là vị trí Quốc hiệu và Tiêu ngữ; Thương hiệu Quốc gia”CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phải viết hoa, in đậm; phương châm “độc lập-Tự do-Hạnh phúc“viết chữ thường, in đậm.

Bên dưới quốc hiệu và tiêu ngữ là ngày, tháng, năm thi hành mẫu quyết định, cần ghi thời gian chính xác;

Chính giữa văn bản là Mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lãnh;

Về nội dung của mẫu quyết định: căn cứ ra quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lãnh, nội dung quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lãnh, trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đối với quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lãnh.

Hướng dẫn chỉnh sửa chi tiết:

[1] Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

[2] Ghi tên viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này

[3] Tên viết tắt của Viện kiểm sát ban hành – đơn vị chủ trì (nếu có)

[4] Trường hợp quyết định cho tại ngoại trong thời kỳ truy tố theo Điều 236 Bộ luật tố tụng hình sự

[5] Ghi tên cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng gia công may mặc và hướng dẫn cách soạn thảo

[6] Ghi họ và tên bị cáo

[7] Nêu rõ lý do áp dụng biện pháp bảo lãnh

[8] Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lãnh

[9] Trường hợp Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền ký thay, ghi:

“KT. CHA MẸ

PHÓ TỔNG THỐNG”

4. Các quy định liên quan đến Hủy bỏ biện pháp bảo đảm:

Việc bảo lĩnh được quy định tại Điều 121 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 như sau:

– Đối tượng có quyền bảo lãnh: Cơ quan, tổ chức có thể nhận bảo lãnh cho bị can, bị cáo là người của cơ quan, tổ chức mình.

Điều kiện đảm bảo:

+ Cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh phải có giấy cam kết và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức.

+ Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có thu nhập ổn định và quản lý được người bảo lãnh thì có đủ điều kiện để được tại ngoại cho bị can. , bị tô cáo. Một điều kiện nữa cần phải đáp ứng là bị can, bị cáo phải là người thân thích của họ và trong trường hợp này ít nhất là 02 người.

+ Cá nhân nhận bảo lãnh phải làm bản cam kết có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc, học tập.

Yêu cầu đối với văn bản cam đoan: Trong văn bản cam đoan, cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lãnh phải hứa không để bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ quy định trong giấy bảo lĩnh, đối với trường hợp bị can. Nếu bị đơn vi phạm nghĩa vụ quy định trong bảo lãnh thì bảo lãnh sẽ bị hủy bỏ. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tại ngoại được thông báo về những tình tiết của vụ án liên quan đến việc được tại ngoại.

– Bị can, bị cáo được bảo lãnh phải làm giấy cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

+ Bị can, bị cáo phải có mặt theo giấy triệu tập trong thời hạn ghi trong giấy triệu tập, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

+ Bị can, bị cáo sau khi được tại ngoại không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;

+ Bị can, bị cáo không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật nhằm tác động, làm sai lệch kết quả điều tra; không có hành vi tiêu hủy, làm giả chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, người bị hại, người tố giác tội phạm và người thân của họ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi mới nhất

Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam kết thì quy định về nghĩa vụ trong thời gian tạm giam này thì bị tạm giam theo quyết định tạm giam.

Người có thẩm quyền ra quyết định tại ngoại đối với bị can, bị cáo:

+ Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp. Riêng trường hợp Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt thì lệnh bắt phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành;

+ Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng VKSNDTC và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp;

+ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự các cấp; hội đồng xét xử.

Thẩm phán chủ toạ phiên toà có quyền ra quyết định tại ngoại.

Các đối tượng nêu trên trong trường hợp bị can, bị cáo có đủ điều kiện được tại ngoại thì có thẩm quyền ra quyết định cho tại ngoại.

– Về thời hạn bảo lãnh: Thời hạn bảo lãnh không được vượt quá thời hạn điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Riêng đối với người bị kết án phạt tù thì thời hạn bảo lãnh cho người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ ngày tuyên án cho đến khi người đó đi chấp hành án phạt tù.

– Nghĩa vụ của bên bảo lĩnh: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lãnh để bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ đã cam kết thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt theo quy định của pháp luật. luật.

Trường hợp không còn căn cứ bảo lãnh thì cơ quan có thẩm quyền có quyền ra quyết định hủy bỏ việc bảo lãnh. về tạm giam.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lĩnh (45/HS) mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận