Mẫu quyết định gia hạn tạm giam (40/HS) mới nhất năm 2023

Tạm giữ là một trong những biện pháp ngăn chặn được quy định trong bộ luật tố tụng hình sự. Thời hạn tạm giữ được quy định rõ ràng. Trường hợp cần gia hạn thời gian tạm giam thì phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

1. Quyết định gia hạn tạm giam là gì?

Tạm giam có thể hiểu là biện pháp ngăn chặn, biện pháp cách ly bị can, bị cáo ra khỏi xã hội do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tạm giam trong một thời hạn nhất định nhằm ngăn chặn hành vi trốn tránh pháp luật. cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc bị can, bị cáo có thể tiếp tục phạm tội, bảo đảm thuận lợi cho việc điều tra, truy tố, xét xử.

Mẫu quyết định gia hạn tạm giam (40/HS) là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cụ thể là Viện kiểm sát nhân dân ban hành với nội dung bao gồm các căn cứ và văn bản pháp luật làm căn cứ. ra quyết định gia hạn tạm giam, thông tin về việc gia hạn, hiệu lực của quyết định và người có thẩm quyền thi hành quyết định.

Mục đích của mẫu quyết định gia hạn tạm giam (40/HS): khi cơ quan có thẩm quyền có căn cứ gia hạn tạm giam thì cơ quan này sẽ ra quyết định gia hạn tạm giam nhằm mục đích kéo dài thời hạn. tạm giữ để tiếp tục điều tra.

2. Mẫu quyết định gia hạn tạm giam (40/HS):

Mẫu số 40/HS Theo QĐ số 15 ngày 09/01/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________

KIỂM SOÁT[1] …

[2]……..

__________

Số:…../QĐ-VKS…-…[3]

…, ngày……tháng……năm 20…

PHÁN QUYẾT

GIA HẠN TẠM GIAO HÀNG

Lần thứ hai…

TRƯỞNG CÔNG TỐ……

Căn cứ Điều 41, 165, 173[4] Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Lệnh tạm giam số…. ngày…..tháng…năm..…của [5]……

Căn cứ Quyết định gia hạn tạm giam lần… số… ngày… tháng… năm… (nếu có);

Xét Quyết định gia hạn tạm giam lần thứ… số… ngày… tháng… năm… và Văn bản đề nghị gia hạn số…. ngày…tháng…năm…năm [6]… vì [7]……;

Tìm thấy rằng [8]…

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Gia hạn tạm giam lần thứ… cho 7… trong thời hạn là…, kể từ ngày… tháng……. đến ngày…tháng…năm…

Điều 2. Yêu cầu [9]… thi hành Quyết định này theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 3. Yêu cầu [10]…tiếp tục tạm giam 7 bị can…theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên Công đoàn mới và chuẩn nhấtt

Người nhận:

– Cơ quan điều tra có thẩm quyền;

– Viện kiểm sát cấp dưới (trường hợp Viện kiểm sát cấp trên gia hạn);

– Cơ sở giam giữ;

– Bị cáo;

-………….;

– Lưu: HSVA, HSKS, VP.

CHA MẸ[11]

(Ký tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo quyết định gia hạn tạm giam:

Biên tập mẫu Quyết định Gia hạn tạm giam phải đảm bảo đủ nội dung và hình thức để văn bản thể hiện một hình thức quyết định chính xác và hiệu quả.

Theo đó, về hình thức của mẫu quyết định, người soạn thảo cần đáp ứng các lưu ý soạn thảo sau:

Góc trên cùng bên trái của văn bản: Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tên Viện kiểm sát đã ban hành văn bản;

Góc trên cùng bên phải của dòng chữ: là vị trí Quốc hiệu và Tiêu ngữ; Thương hiệu Quốc gia”CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phải viết hoa, in đậm; phương châm “độc lập-Tự do-Hạnh phúc“viết chữ thường, in đậm.

Bên dưới quốc hiệu và tiêu ngữ là ngày, tháng, năm thi hành mẫu quyết định, cần ghi thời gian chính xác;

Chính giữa tài liệu là Mẫu Quyết định gia hạn tạm giam;

Về nội dung mẫu quyết định: căn cứ ra quyết định gia hạn tạm giam, nội dung quyết định gia hạn tạm giam, trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đối với quyết định gia hạn tạm giam.

Hướng dẫn chỉnh sửa chi tiết:

[1] Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

[2] Ghi tên viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này

[3] Tên viết tắt của Viện kiểm sát ban hành – đơn vị chủ trì (nếu có)

[4] Trường hợp vụ án được phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại thì căn cứ Điều 174 Bộ luật tố tụng hình sự

[5] Ghi tên cơ quan ra lệnh bắt bị can để tạm giam

[6] Ghi tên cơ quan đề nghị gia hạn thời hạn tạm giam

[7] Ghi họ tên bị can đang bị tạm giữ

[8] Nêu lý do và căn cứ của việc kéo dài thời hạn tạm giam

[9] Ghi tên cơ quan đang điều tra vụ án trong trường hợp cơ quan điều tra đề nghị gia hạn; ghi tên Viện kiểm sát và Viện kiểm sát thụ lý vụ án trong trường hợp Viện kiểm sát cấp dưới đề nghị Viện kiểm sát cấp trên gia hạn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ mới nhất

[10] Nhập tên của cơ sở giam giữ

[11] Trường hợp Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền ký thay, ghi:

“KT. CHA MẸ

PHÓ TỔNG THỐNG”

4. Các quy định liên quan đến gia hạn tạm giam:

Thời hạn tạm giữ để điều tra được quy định tại Điều 173 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 như sau:

+ Thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng;

+ Thời hạn tạm giam bị can không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng;

+ Thời hạn tạm giam bị can không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

+ Thời hạn tạm giam bị can đối với vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét thấy cần thời gian điều tra dài hơn và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam nên hoãn. Chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn thời hạn tạm giam.

Thời hạn tạm giữ được quy định đối với từng trường hợp như sau:

+ Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam: số lần gia hạn là 01 lần, không quá 01 tháng;

+ Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể gia hạn tạm giam: số lần gia hạn một lần không quá 02 tháng;

+ Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam: số lần gia hạn là 01 lần, không quá 03 tháng;

+ Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể gia hạn tạm giam: số lần gia hạn là 02 lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

– Thẩm quyền gia hạn tạm giam của Viện kiểm sát:

+ Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực: có quyền gia hạn tạm giam đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng.

+ Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu có quyền gia hạn tạm giam đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và gia hạn tạm giam lần đầu. với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Thái Nguyên [Ly hôn tại Thái Nguyên]

Sau khi có Trường hợp gia hạn tạm giam lần thứ nhất mà chưa kết thúc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp tạm giam thì có thể gia hạn tạm giam lần thứ hai. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự quân khu với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

+ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương có thẩm quyền gia hạn tạm giam (trường hợp vụ án do Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý).

Đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia cần gia hạn tạm giam thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần, nhưng thời hạn tối đa không quá bốn tháng.

Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng không phải là tội xâm phạm an ninh quốc gia cần gia hạn tạm giam và không có căn cứ để thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp tạm giam thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần nữa. nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 04 tháng.

Đối với trường hợp đặc biệt chưa có căn cứ hủy bỏ biện pháp tạm giam thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền quyết định tạm giam cho đến khi kết thúc điều tra.

Trong thời hạn tạm giam đối với bị can, bị cáo, nếu Cơ quan điều tra xét thấy không cần thiết phải tiếp tục tạm giam thì phải kịp thời đề nghị Viện kiểm sát hủy bỏ việc tạm giam để trả tự do cho họ. Nếu cần thiết thì áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác để không làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra đối với bị can, bị cáo.

– Về nguyên tắc tạm giam trong quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, khi hết thời hạn tạm giam thì phải trả tự do cho người bị tạm giữ. Trường hợp xét thấy cần thiết, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn khác thay thế tạm giam mà không ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định gia hạn tạm giam (40/HS) mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận