Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ mới nhất

Người có chức vụ được cấp nhà ở mà sử dụng sai mục đích sẽ bị ra quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở. Vậy nội dung của quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở bắt buộc như thế nào?

1. Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi khỏi nơi ở chính thức là gì?

Nhà công vụ được hiểu đơn giản là loại hình nhà ở được xây dựng bằng công quỹ do Nhà nước cấp và chỉ dành cho công chức, tức là cán bộ, người có chức, quyền hoặc người làm công. nhiệm vụ cụ thể đối với đất nước. Nhà ở công vụ không giống như nhà ở thông thường, ngoài dùng để ở còn có chức năng khác như tiếp khách hoặc phục vụ các công việc thông thường khác, tùy theo nhiệm vụ được giao.

Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở là mẫu văn bản của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở. Mẫu quyết định phải nêu rõ lý do buộc thu hồi nhà ở công vụ. .

Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở được lập bởi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở. Mẫu quyết định là căn cứ để cơ quan thi hành án thực hiện cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ đối với người giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước được cấp nhà ở công vụ để ở trong thời gian công tác, giữ chức vụ. dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành. Mẫu quyết định ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BXD hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

2. Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi hộ khẩu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CHỦ SỞ HỮU NOCV

——-

Số: /QĐ-……..

…………ngày . tháng . năm ……

PHÁN QUYẾT

Cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ

(Thủ trưởng cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ)

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ;

Căn cứ Quyết định số……./QĐ-… ngày … tháng …. năm ….. tháng…… về việc bố trí cho thuê nhà ở công vụ tại …..;

Xét đề nghị của cơ quan quản lý nhà ở công vụ……,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Buộc thu hồi căn hộ (nhà ở) công vụ của Ông (Bà)……

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định bổ nhiệm các trưởng phòng kinh doanh 2023

Chức vụ: …

Cơ quan công tác:……

Như sau:

1. Địa chỉ: Chung cư số……., tại……

2. Tổng diện tích sàn sử dụng của nhà ở công vụ là …………m2(Gồm……phòng khách,……bếp,……phòng ngủ,……nhà vệ sinh).

3. Nội thất, trang thiết bị trong căn hộ (nhà ở) công vụ theo danh mục quy định tại Quyết định số……/QĐ-…… ngày …./…../…. của ……. về việc bố trí nhà công vụ cho thuê tại……; (với Extras) tôiôitôi thời gian đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của các bên

1. Ông (bà) …………. chịu trách nhiệm cho:

a) Trả lại nhà ở chính thức sau 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành;

b) Thanh toán các chi phí liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ;

c) Thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà và các dịch vụ như internet, truyền hình cáp, điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác;

d) Bồi thường và sửa chữa những hư hỏng trong căn hộ dịch vụ và các trang thiết bị trong căn hộ nêu trên (nếu có).

3. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ có trách nhiệm ký biên bản nghiệm thu căn hộ (nhà ở) công vụ để bố trí cho thuê theo quy định.

4. Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm ký biên bản tiếp nhận, quản lý vận hành, bảo trì và cho thuê quản lý nhà công vụ bị thu hồi nêu trên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ, đơn vị quản lý nhà ở công vụ và Ông (Bà) …. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người nhận:

– Như Điều 4;

– UBND tỉnh….(để tổ chức)

cưỡng chế thu hồi nhà công vụ

Dịch vụ);
– Lưu: VT,…….. (2b).

……

(bảng hiệu tên, tem và ghtôi tên rõ ràng,

chức danh người ký)

3. Hướng dẫn soạn thảo quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ:

– Ghi chính xác các thông tin cá nhân của người bị cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ như: họ tên, chức vụ, cơ quan công tác, địa chỉ của tài sản bị cưỡng chế, thu hồi.

– Phần cuối ghi rõ thẩm quyền của người ra quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ và ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên,
chức danh của người ký

4. Một số quy định về cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ:

4.1. Trình tự, thủ tục thu hồi nhà ở công vụ:

Trình tự, thủ tục thu hồi nhà ở công vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 09/2015/TT-BXD hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân khác đạo chi tiết nhất

Khi phải thu hồi nhà ở công vụ theo quy định tại Điều 14 Thông tư này thì cơ quan quản lý nhà ở công vụ thông báo cho người thuê và chỉ đạo đơn vị quản lý nhà ở công vụ rà soát hiện trạng nhà ở. Nhà công vụ đã được bố trí cho thuê ký biên bản bàn giao nhà công vụ gồm 03 bên: Bên thuê nhà công vụ, đơn vị quản lý vận hành nhà công vụ và cơ quan chủ quản nhà công vụ. . Biên bản trao trả nhà ở phải có các nội dung sau: Trong biên bản trao trả nhà ở phải có căn cứ pháp lý về việc trả lại nhà ở, địa chỉ nhà ở, tên của người được trả lại nhà ở. thuê nhà ở chính thức. ; Các bên tham gia bàn giao và nội dung bàn giao, nhận nhà ở công vụ; Phụ lục về hiện trạng nhà ở công vụ và trang thiết bị kèm theo tại thời điểm lập Biên bản giao trả nhà ở; Ký xác nhận việc bàn giao, tiếp nhận nhà ở công vụ.

Sau khi nhận được Biên bản bàn giao nhà ở công vụ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản, đơn vị quản lý vận hành và khách thuê thực hiện quyết toán, thanh lý hợp đồng và khách thuê. cho thuê và bàn giao nhà ở công vụ cho đơn vị quản lý vận hành. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định thời hạn để các bên ký biên bản bàn giao, thu hồi nhà ở công vụ là không quá 60 ngày.

4.2. Thủ tục thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước:

Căn cứ quy định tại Điều 45 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn quy định của Luật Nhà ở, trình tự, thủ tục thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định như sau:

– Khi có một trong các trường hợp bị thu hồi nhà ở quy định tại Điều 84 của Luật Nhà ở hoặc nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bị chiếm dụng trái phép thì đơn vị được giao quản lý, vận hành nhà ở phải có văn bản nêu rõ lý do. yêu cầu bên thuê, bên thuê mua, bên mua, người đang sử dụng nhà ở giao nhà ở này trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản.

– Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của đơn vị quản lý vận hành nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở có trách nhiệm kiểm tra, nếu thuộc diện thu hồi thì báo cáo cơ quan quản lý nhà ở. , đại diện chủ sở hữu nhà ở đó xem xét, ra quyết định thu hồi nhà ở; Trường hợp cơ quan quản lý nhà ở tự kiểm tra phát hiện nhà ở thuộc diện bị thu hồi thì phải làm thủ tục đề nghị thu hồi nhà ở theo quy định tại Điều này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh và song ngữ mới nhất

– Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan quản lý vận hành nhà ở, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm kiểm tra, đơn vị quản lý vận hành nhà ở và người đang sinh sống trong nhà ở. trực tiếp sử dụng nhà bị thu hồi để thực hiện. Trường hợp nhà ở thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì cơ quan quản lý nhà ở ra quyết định thu hồi nhà ở và gửi quyết định này cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở đang thi hành công vụ. Tiếp tục sử dụng nhà biết để lập và gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu để báo cáo.

Quyết định thu hồi nhà ở bao gồm các nội dung sau đây:

Thứ nhất, cơ quan có thẩm quyền đưa ra căn cứ pháp lý để thu hồi nhà ở; địa chỉ nhà ở, họ tên người đang trực tiếp sử dụng nhà ở bị thu hồi và lý do thu hồi nhà ở;

Sau đó, trong quyết định thu hồi này, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi nhà ở ghi rõ tên cơ quan, đơn vị thực hiện thu hồi nhà ở; trách nhiệm bàn giao nhà ở; Thời hạn thực hiện việc thu hồi nhà ở và cuối cùng cũng là phương án quản lý, sử dụng nhà ở sau khi thu hồi nhà ở.

Như vậy, trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi nhà ở, đơn vị quản lý vận hành nhà ở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao quyết định thu hồi nhà ở cho người đang sở hữu nhà ở biết. trực tiếp sử dụng nhà đã biết giao nhà; trường hợp người đang trực tiếp sử dụng nhà ở không nhận thông báo thu hồi hoặc không ký vào biên bản bàn giao nhà ở thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở mời đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có nhà ở. có mặt chứng kiến ​​và ký vào biên bản.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận