Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất kèm hướng dẫn chi tiết

Khi tiến hành thu hồi đất, có nhiều trường hợp người bị thu hồi đất không hợp tác, dẫn đến việc Nhà nước thu hồi đất gặp nhiều khó khăn. Khi đó nhà nước sẽ dùng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất.

1. Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất kèm theo hướng dẫn chi tiết:

UỶ BAN NHÂN DÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ….

…, ngày tháng năm ….

PHÁN QUYẾT

Về cưỡng chế thu hồi đất

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN….

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày…tháng…năm….;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số…………..ngày…tháng…năm của Ủy ban nhân dân……về việc thu hồi đất…………..;

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số…… ngày… tháng… năm…

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với……..đang sử dụng thửa đất số…, trên tờ bản đồ số…… tại xã………….do………địa chỉ………….

Thời gian cưỡng chế thu hồi đất từ ​​ngày …..tháng……năm….đến ngày…..tháng…….năm……

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. Có thể…

2. UBND xã/phường/thị trấn ………….. có trách nhiệm giao quyết định này cho……..và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở UBND xã/phường/thị trấn. .., nơi sinh hoạt chung của khu dân cư…………..

3. Giao hàng tận nơi đầu tiên …… thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

4. Chi phí cưỡng chế: ………….

5. Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn….; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; các chủ thể có liên quan; 2 …………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận
– Như Khoản 5 Điều 2;
– Thanh tra huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Công an huyện…
– Sở Tài nguyên và Môi trường…… (để b/c);
– Tiết kiệm: …..

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

———————————

đầu tiên Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ

2 Ghi rõ tên chủ sử dụng đất

2. Khi nào bị cưỡng chế thu hồi đất?

Thu hồi đất là biện pháp quản lý quan trọng của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp bị thu hồi đất và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất. bố trí. Thu hồi đất là nội dung quản lý Nhà nước về đất đai nên việc thu hồi đất cần phải dựa trên những chính sách nhất định. Nguyên nhân là do khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất đã phát sinh những hậu quả pháp lý rất nghiêm trọng liên quan đến quyền và lợi ích của Nhà nước, của nhà đầu tư và người sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất. Vì vậy, khi Nhà nước thu hồi đất, có nhiều trường hợp người bị thu hồi đất không hợp tác, dẫn đến việc Nhà nước thu hồi đất gặp nhiều khó khăn. Khi đó nhà nước sẽ dùng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP mới nhất

Cưỡng chế thu hồi đất là hoạt động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành khi đã có quyết định thu hồi đất mà người sử dụng đất không chấp hành.

Tại Điều 71 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp Việc Nhà nước cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, người bị thu hồi đất không chấp hành quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp xã, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục.

Thứ hai, khi quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.

Thứ ba, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực nhưng người dân không chịu di dời đi nơi khác.

Thứ tư, người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế để thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế không nhận quyết định cưỡng chế hoặc cố tình vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu công văn thông báo thay đổi tên công ty gửi đối tác

Lưu ý: Khi tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

+ Việc cưỡng chế phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn và đúng quy định của pháp luật;

+ Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính.

3. Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất:

* Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban cưỡng chế.

– Thành phần Ban cưỡng chế thu hồi đất gồm:

+ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban.
+ Các thành viên gồm đại diện cơ quan tài chính, tài nguyên và môi trường, thanh tra, tư pháp, xây dựng cấp huyện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất và một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

– Khi tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, lực lượng Công an căn cứ vào phương án cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng phương án bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất. .

* Ban cưỡng chế tiến hành vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế

+ Nếu người bị cưỡng chế chấp hành, hợp tác với Ban cưỡng chế thì Ban cưỡng chế lập biên bản về việc chấp hành. Sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản, người bị thu hồi đất bàn giao đất cho cơ quan có thẩm quyền.

+ Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành việc cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức cưỡng chế.

* Ban cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan rời khỏi khu đất cưỡng chế và họ tự di chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế

+ Trường hợp người bị thu hồi đất không thực hiện việc di chuyển tài sản trên đất, không rời khỏi khu đất thì Ban cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và những người có liên quan cùng tài sản của họ ra khỏi khu đất. bị ép.

+ Trường hợp người bị cưỡng chế không nhận tài sản thì Ban cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho chủ tài sản đến nhận lại tài sản.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản đối chiếu công nợ, đối trừ công nợ năm 2023

+ Ban thực hiện cưỡng chế bàn giao tài sản cho Ủy ban nhân dân cấp xã bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật.

4. Quy định về chi phí khi cưỡng chế thu hồi đất:

Khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất sẽ phát sinh các chi phí khi thực hiện hoạt động này. Tại Khoản 3 Thông tư 74/2015/TT-BTC quy định, khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, căn cứ số kinh phí được trích cụ thể cho từng dự án, tiểu dự án, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường xác định định mức kinh phí dự phòng. đối với tổ chức thực hiện không vượt quá 10% kinh phí quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư 74/2015/TT-BTC

Các chi phí phải bỏ ra khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:

+ Chi phí thông báo, tuyên truyền, vận động các đối tượng thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất

+ Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, trang thiết bị bảo hộ, y tế, phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị, phương tiện cần thiết khác phục vụ cho việc cưỡng chế thu hồi đất

+ Chi phí tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất

+ Chi phí niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản; di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế, thuê địa điểm, nhân công, phương tiện bảo quản tài sản và các chi phí thực tế hợp pháp khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện. Bảo quản tài sản khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp chủ tài sản không nộp tiền

+ Chi phí quay phim, chụp ảnh phục vụ cưỡng chế thu hồi đất

+ Chi phí bảo vệ, chống tái chiếm đất sau khi tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của thửa đất bị cưỡng chế thu hồi đến thời điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng

+ Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

+ Luật đất đai 2013

+ Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

+ Thông tư 74/2015/TT-BCA hướng dẫn lập, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất kèm hướng dẫn chi tiết của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận