Mẫu quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở

Mẫu quyết định công nhận sáng kiến ​​kinh nghiệm cấp cơ sở? Sáng kiến ​​là gì? Quy trình công nhận sáng kiến ​​kinh nghiệm cấp cơ sở? Thẩm quyền công nhận sáng kiến ​​kinh nghiệm cấp cơ sở?

Công nhận sáng kiến ​​kinh nghiệm là quyền được bảo vệ của tác giả. Vậy mẫu quyết định công nhận sáng kiến ​​kinh nghiệm cấp cơ sở được quy định như thế nào?

Dịch vụ luật sư tư vấn luật qua điện thoại:

1. Mẫu quyết định công nhận sáng kiến ​​kinh nghiệm cấp cơ sở:

ĐƠN VỊ SIÊU CẤP

ĐƠN VỊ…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

Con số………… Tỉnh (thành phố), ngày……tháng………

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận sáng kiến

……..(Đầu tiên)……..

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số……. sau đó Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng;

Căn cứ Quy định…của…. về xem xét, đánh giá hiệu quả của sáng kiến ​​và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng sáng kiến…

Xét đề nghị của Hội đồng sáng kiến…

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận sáng kiến, hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng…(2)…. năm… cho…(3)…sáng kiến ​​(danh sách đính kèm)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng sáng kiến…, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và tác giả (đồng tác giả) có sáng kiến ​​được công nhận tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Người nhận:

– Như Điều 2

– Tiết kiệm…

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Đóng dấu, ký rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Thủ trưởng đơn vị

(2) Cấp cơ sở, cấp ngành hoặc cấp quốc gia.

(3) Số sáng kiến ​​được công nhận

2. Sáng kiến ​​là gì?

2.1. Định nghĩa sáng kiến:

Trước hết chúng ta cần hiểu sáng kiến ​​là gì. Hiện nay, khái niệm sáng kiến ​​được quy định rất cụ thể tại Nghị định 13/2012/NĐ-CP. Theo quy định này, chúng ta có thể hiểu sáng kiến ​​là giải pháp, theo đó có thể là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật do tổ chức thực hiện. tổ chức kiểm định nếu đáp ứng các điều kiện về tính mới của cơ sở đó; phải được áp dụng, thử nghiệm tại cơ sở đó và có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực; Các biện pháp đó không thuộc trường hợp không công nhận sáng kiến ​​như giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp đó trái với trật tự công cộng, đạo đức xã hội hoặc giải pháp đó đang gây tranh cãi. bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn mới nhất

2.2. Các loại giải pháp được công nhận là sáng kiến:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, không phải giải pháp nào cũng được công nhận là sáng kiến. Các giải pháp muốn được công nhận là sáng kiến ​​nếu chúng thuộc các loại sau:

Thứ nhất, giải pháp đó là giải pháp kỹ thuật được thể hiện dưới dạng sản phẩm, dưới dạng vật thể, vật liệu sinh học, chất hoặc giống cây trồng, giống vật nuôi hoặc quy trình. Theo đó, có thể hiểu giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật để giải quyết một nhiệm vụ xác định.

Thứ hai, giải pháp đó là giải pháp quản lý bao gồm phương thức tổ chức công việc và phương thức điều hành, kiểm tra, giám sát công việc. Theo đó, có thể hiểu phương pháp quản lý là cách thức tổ chức và kiểm soát công việc. thực hành trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động

Thứ ba, giải pháp đó là giải pháp tác nghiệp bao gồm các phương pháp thực hiện nghiệp vụ kỹ thuật trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, cụ thể là phương pháp thực hiện thủ tục. hành chính; phương pháp thẩm định, giám định, tư vấn và giám định; phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện; phương pháp huấn luyện động vật; …

Thứ tư, giải pháp đó phải là giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Đây được hiểu là phương pháp, cách thức hoặc cách thức áp dụng giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tế.

3. Quy trình công nhận sáng kiến ​​kinh nghiệm cấp cơ sở:

Việc công nhận sáng kiến ​​cũng được quy định rất rõ ràng, cụ thể. Theo đó, việc công nhận sáng kiến ​​được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Người khởi xướng nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

Tại bước này, người muốn được công nhận sáng kiến ​​có thể yêu cầu công nhận sáng kiến ​​tại cơ sở là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến;

Người muốn được công nhận sáng kiến ​​có thể yêu cầu công nhận sáng kiến ​​tại cơ sở do người khởi xướng chuyển giao theo thỏa thuận giữa hai bên với điều kiện chủ đầu tư tạo ra sáng kiến ​​từ chối công nhận sáng kiến. và không có thỏa thuận nào khác với tác giả sáng kiến.

Người muốn được công nhận sáng chế có thể yêu cầu công nhận sáng chế tại cơ sở do người khởi xướng chuyển giao theo thỏa thuận giữa hai bên, trong trường hợp tác giả sáng chế đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng chế. con kiến.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến ​​là một năm kể từ ngày sáng kiến ​​được đưa ra áp dụng lần đầu đối với giải pháp đã được áp dụng.

Người muốn được công nhận sáng chế phải làm đơn yêu cầu công nhận sáng chế. Theo đó, nội dung đơn yêu cầu công nhận sáng kiến ​​phải bao gồm: Tên cơ sở đề nghị công nhận sáng kiến; Tác giả sáng kiến, hoặc các đồng tác giả sáng kiến ​​và tỷ lệ đóng góp của từng đồng tác giả. giả mạo;Nhà đầu tư đưa ra sáng kiến;Tên sáng kiến; lĩnh vực áp dụng; mô tả bản chất của sáng kiến, chỉ rõ thông tin nào cần được bảo mật; điều kiện cần thiết cho ứng dụng của nó; Người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến ​​lần đầu; Đánh giá về lợi ích thu được hoặc dự kiến ​​thu được từ việc áp dụng sáng kiến ​​theo ý kiến ​​của tổ chức, cá nhân áp dụng sáng kiến ​​và ý kiến ​​của tác giả sáng kiến.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét đơn công nhận sáng kiến.

Khi tiếp nhận, xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, cơ sở được yêu cầu công nhận sáng chế theo quy định có trách nhiệm tiếp nhận, xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến ​​và hỗ trợ tác giả sáng kiến ​​hoàn thiện hồ sơ. chịu trách nhiệm về việc công nhận sáng kiến ​​theo quy định.

Theo đó, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, trong thời hạn 01 tháng, cơ sở có trách nhiệm xem xét đơn về mặt nội dung và thông báo cho tác giả sáng kiến ​​về những thiếu sót của đơn. và ấn định thời hạn 01 tháng để tác giả sửa chữa, bổ sung và gửi lại; Ngoài ra, còn phải thông báo cho tác giả sáng kiến ​​về việc chấp nhận đơn, ghi các thông tin liên quan của đơn và lưu trữ hồ sơ theo quy định; Trường hợp từ chối nhận đơn, tác giả phải thông báo rõ lý do

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xét công nhận sáng kiến

trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng chế theo quy định hoặc kể từ ngày hoàn thành việc nộp đơn đầu tiên, nếu sáng kiến ​​được áp dụng lần đầu sau khi đơn được chấp nhận thì đơn phải được thực hiện. xét và công nhận sáng kiến

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn khiếu nại dùng trong tố tụng tại tòa án mới nhất hiện nay

Cơ quan xét công nhận sáng kiến ​​đánh giá các đối tượng nêu trong đơn theo quy định, sau đó tiến hành công nhận sáng kiến ​​và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến ​​cho tác giả sáng kiến. Theo đó, Giấy chứng nhận sáng kiến ​​phải có các thông tin về: tên cơ sở công nhận sáng kiến; Tên sáng kiến ​​được công nhận; Tác giả sáng kiến ​​hoặc đồng tác giả sáng kiến; Chủ đầu tư sáng kiến; Tóm tắt nội dung sáng kiến; lợi ích kinh tế – xã hội thu được từ việc áp dụng sáng kiến; Các thông tin liên quan khác do cơ sở công nhận sáng kiến ​​quyết định

Hoặc thông báo từ chối công nhận sáng kiến ​​trong trường hợp đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng các điều kiện theo quy định. Trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản cho tác giả sáng kiến ​​và nêu rõ lý do từ chối.

4. Thẩm quyền công nhận sáng kiến ​​kinh nghiệm cấp cơ sở:

Theo quy định, có thể thấy, việc xét công nhận sáng kiến ​​do người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến ​​quyết định.

Việc công nhận sáng kiến ​​phải được cơ quan quản lý đồng ý trong trường hợp sáng kiến ​​được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất kỹ thuật, nếu người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến ​​chính. là tác giả ban đầu

Việc công nhận sáng kiến ​​phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở đó nếu cơ sở xét công nhận sáng kiến ​​là cơ quan, tổ chức của Nhà nước.

Việc công nhận sáng kiến ​​phải được sự đồng ý của Sở Khoa học và Công nghệ nơi cơ sở đặt trụ sở chính hoặc cơ quan, tổ chức nhà nước trực tiếp thực hiện đầu tư tạo ra sáng kiến ​​nếu cơ sở xét công nhận. Sáng kiến ​​không phải là cơ quan, tổ chức của Nhà nước.

Tóm lại, từ những lập luận và phân tích trên có thể thấy, khi người tạo ra sáng kiến ​​muốn được công nhận sáng chế của mình thì phải làm đơn yêu cầu công nhận sáng kiến ​​thì cơ quan có thẩm quyền mới tiến hành công nhận. xem xét công nhận sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và ra quyết định công nhận sáng kiến, cấp Giấy chứng nhận sáng kiến ​​cho tác giả.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận