Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2022

Một trong những quy định của bộ luật lao động được cả người lao động và người sử dụng lao động quan tâm cũng như gây ra nhiều tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động đó là quy định của pháp luật lao động. chấm dứt hợp đồng lao động. Dưới đây là mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

1. Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động:

Download mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

ngày … tháng …năm …

PHÁN QUYẾT

Vv: Chấm dứt hợp đồng lao động

GIÁM ĐỐC CÔNG TY/TỔNG GIÁM ĐỐC (Đầu tiên)

Căn cứ “Bộ luật Lao động 2019” đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Căn cứ Hợp đồng lao động số: …ngày…tháng…năm…giữa Ông/Bà:…với Tên Doanh nghiệp (Đầu tiên);

Căn cứ quyết định xử lý vi phạm (4) cho Ông/Bà… (2);

Căn cứ đề nghị của Phòng Hành chính – Nhân sự.

PHÁN QUYẾT

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/Bà…(2), chức vụ:…

Lý do:…; (3)

Từ …/…/…

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông/Bà… được trả tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Phòng Hành chính – Nhân sự, các Phòng ban có liên quan và các Ông/Bà… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

xem thêm: Chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 35 Bộ luật lao động 2019

2. Hướng dẫn soạn thảo quyết định chấm dứt hợp đồng lao động:

Ghi chú:

(1) Tên doanh nghiệp: Ghi đầy đủ tên doanh nghiệp, ví dụ: Công ty cổ phần/Công ty TNHH ABC, Doanh nghiệp tư nhân ABC….

(2) Người lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với Doanh nghiệp;

(3) Lý do chấm dứt HĐLĐ: Ghi rõ lý do chấm dứt HĐLĐ, ví dụ: Hết hạn HĐLĐ số: 1202/KT ngày…tháng…năm…giữa Ông/Bà: Nguyễn Thị A với CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC

(4) Tùy theo căn cứ chấm dứt HĐLĐ có thể khác nhau, ví dụ: Căn cứ vào Biên bản thỏa thuận về việc chấm dứt HĐLĐ giữa Ông/Bà: Nguyễn Thị A và Công ty CP/TNHH ABC; Căn cứ Bản án số: 123/HSST của Tòa án nhân dân huyện XYZ…

  • Tên cơ quan: Ghi đầy đủ tên doanh nghiệp, ví dụ: Công ty cổ phần/Công ty TNHH ABC, Doanh nghiệp tư nhân ABC….; UBND tỉnh/huyện/xã…; Đại học ABC;…
  • Tên người lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với Doanh nghiệp, cơ quan. Ghi rõ ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ, v.v.
  • Lý do chấm dứt HĐLĐ: Ghi rõ lý do chấm dứt HĐLĐ, ví dụ: Hết hạn HĐLĐ số: 1202/KT ngày…tháng…năm…giữa Ông/Bà: Nguyễn Thị A và Ông Công ty Cổ phần/TNHH ABC; do Ông (Bà) A có đơn xin nghỉ việc; quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông
  • Căn cứ: Tùy theo các căn cứ chấm dứt HĐLĐ có thể khác nhau, ví dụ: Căn cứ Luật Nội … Căn cứ vào Biên bản thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ giữa Ông/Bà. : Nguyễn Thị A với ABC JSC/LTD; Căn cứ Bản án số: 123/HSST của Tòa án nhân dân huyện XYZ…
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xác nhận đường đi chung, thỏa thuận lối đi chung

xem thêm: Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2023

3. Các trường hợp quyết định chấm dứt hợp đồng lao động:

Căn cứ Điều 34, Bộ luật Lao động 2019 do chính phủ ban hành ngày 20/11/2019 quy định 13 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

– Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

– Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

– Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng.

– Người lao động bị phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật tố tụng hình sự, bị kết án tử hình hoặc bị cấm làm công việc quy định tại Điều này . hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

– Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Người lao động chết; đã bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.

– Người sử dụng lao động là cá nhân chết; đã bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc được cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo không có người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền chấm dứt hoạt động. quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

– Người lao động bị kỷ luật sa thải.

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật này.

– Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật này.

– Người sử dụng lao động cho người lao động chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật này.

– Giấy phép lao động hết hạn đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

– Trường hợp trong hợp đồng lao động đã thỏa thuận thử việc mà thời gian thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

xem thêm: Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

4. Thẩm quyền ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu lời cảm ơn thầy cô, lời tri ân thầy cô ý nghĩa khi ra trường

Theo đó, Khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 quy định về người sử dụng lao động như sau:

2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thoả thuận; Trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Đồng thời, theo Điều 18 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có quyền giao kết hợp đồng lao động, bao gồm:

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định;

– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định;

– Đại diện hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định;

– Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Cũng cần lưu ý rằng, người có quyền giao kết hợp đồng lao động sẽ có thẩm quyền ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

xem thêm: Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

5. Nghĩa vụ báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động:

– Về hình thức chấm dứt hợp đồng lao động: Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động thì người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động. . Người sử dụng lao động không bắt buộc phải thông báo bằng văn bản cho người sử dụng lao động nếu:

– Người lao động bị hạn chế quyền tự do nếu vi phạm pháp luật: Người lao động bị phạt tù nhưng không được hưởng án treo và bị sa thải, tử hình, mất việc làm theo bản án của pháp luật. Quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật

– Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ bị trục xuất dựa trên bản án, quyết định cuối cùng hoặc quyết định của cơ quan chính phủ có liên quan.

– Người lao động chết hoặc bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi lao động, mất tích hoặc là đã chết;

– Nếu người sử dụng lao động là một cá nhân đã qua đời hoặc. bị tòa án tuyên vô hiệu, mất tích hoặc chết; Trường hợp NSDLĐ không phải là cá nhân tạm ngừng kinh doanh hoặc bị Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo không có người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền xử lý thì thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo quy định

– Nhân viên bị sa thải do kỷ luật

Trong những trường hợp này, người sử dụng lao động đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, do lỗi của người lao động dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động không có nghĩa vụ phải thông báo cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu tàu cá (07.TC) mới nhất năm 2023

xem thêm: sa thải là gì? Phân biệt giữa sa thải và đơn phương chấm dứt hợp đồng?

6. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động của mỗi bên:

đầu tiênNếu chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật thì người lao động có quyền được nhận tiền lương và các khoản khác trong phạm vi quyền hạn của mình. Trợ cấp thôi việc theo Điều 46 Luật lao động 2019. Trợ cấp thất nghiệp theo Điều 47 Luật lao động 2019.

Trong trường hợp doanh nghiệp hoặc hợp tác xã bị chấm dứt, giải thể hoặc phá sản, tiền lương của người lao động theo thỏa ước tập thể, an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp, hưu trí và các lợi ích khác, hợp đồng lao động do người sử dụng lao động tài trợ và bất kỳ dịch vụ nào khác mà bạn chịu trách nhiệm để cung cấp.

Người lao động cũng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công việc cho người lao động do người sử dụng lao động chỉ định. Thanh toán tất cả các khoản liên quan đến lợi ích của người sử dụng lao động.

Thứ hai, người sử dụng lao động có quyền cử người nhận bản giao việc, các tài liệu, hồ sơ liên quan đến công việc của người lao động. Nhận khoản thanh toán đầy đủ từ nhân viên cho các khoản liên quan đến lợi ích của chủ lao động và các dịch vụ khác mà nhân viên chịu trách nhiệm.

Vì vậy, trong thời hạn 14 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của người lao động. Điều này có thể được gia hạn, nhưng không quá 30 ngày nếu: Người sử dụng lao động không phải là người chấm dứt hoạt động. Thay đổi người sử dụng lao động vì lý do cơ cấu, kỹ thuật, kinh tế: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng tài sản của công ty, hợp tác xã; Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 48 Luật Lao động 2019, NSDLĐ còn có trách nhiệm làm thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN và trả lại cho NSDLĐ kèm theo hồ sơ gốc. . khác mà tôi có. Người lao động sẽ lưu giữ và khi có yêu cầu của người lao động, cung cấp bản sao các giấy tờ liên quan đến quá trình làm việc của người lao động. Người sử dụng lao động sẽ trả chi phí sao chép và gửi tài liệu.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2022 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận