Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động bằng tiếng Anh

Khi quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, để đảm bảo quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động thì cần phải có văn bản chấm dứt hợp đồng lao động. Bài viết dưới đây là mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động bằng tiếng Anh. Các bạn cùng tham khảo nhé.

1. Thế nào là quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Đơn thôi việc là văn bản quan trọng được các tổ chức, doanh nghiệp hay cơ quan sử dụng để đưa ra quyết định về việc cho phép nhân viên của mình nghỉ việc, lãnh đạo theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thôi việc, việc đưa ra quyết định thôi việc là một bước rất quan trọng và có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Do đó, tài liệu này nên được lưu giữ cẩn thận để làm bằng chứng sau này trong trường hợp có tranh chấp.

Trong quyết định thôi việc, các thông tin cần cung cấp bao gồm quyết định của công ty cho phép nhân viên nghỉ việc, lý do nghỉ việc và thời gian nghỉ việc. Ngoài ra, quyết định thôi việc cũng có thể đề cập đến các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc trả lương, bồi thường hoặc các chính sách khác liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng.

Quyết định chấm dứt hợp đồng cần được xử lý thận trọng, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật để tránh những tranh chấp không đáng có. Nhìn chung, chấm dứt hợp đồng được coi là một công cụ quan trọng để bảo vệ quyền lợi và tránh tranh cãi cho cả nhân viên và công ty.

2. Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được áp dụng khi nào?

Trên thực tế, quyết định thôi việc thường được doanh nghiệp sử dụng để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

– Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Nghiêm cấm quy định việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người sử dụng lao động mà cần tham khảo cơ cấu tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. . ;

– Người lao động bị thương tật, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 6 tháng liên tục đối với người lao động làm việc không xác định thời hạn. hợp đồng lao động có thời hạn. xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá 1/2 thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được phục hồi.

Xem thêm bài viết hay:  Lời bài hát Making My Way (Anh Việt Lyrics) Sơn Tùng M-TP

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, bị phản bội, phải di dời hoặc giảm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục. . nhưng vẫn bị buộc giảm nơi làm việc;

– Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;

– Người lao động đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

– Người lao động tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

– Người lao động cung cấp thông tin không trung thực khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

– Khi người lao động đã hoàn thành công việc quy định trong hợp đồng lao động thì doanh nghiệp cũng có quyền chấm dứt hợp đồng.

– Khi người lao động đủ điều kiện nhận lương theo quy định khi nghỉ việc, doanh nghiệp cũng có thể chấm dứt hợp đồng.

Nếu người lao động và người sử dụng lao động đã thỏa thuận chấm dứt hợp tác lao động thì doanh nghiệp cũng có quyền thực hiện công việc này.

Như vậy, khi xét thấy người lao động thuộc nhóm đối tượng trên thì người sử dụng lao động có thể ra quyết định buộc thôi việc và yêu cầu người lao động thôi việc.

3. Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động bằng tiếng Anh:

3.1. Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động bằng tiếng Anh – mẫu 1:

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KHÔNG: …. /QĐ

…,tháng…ngày…năm

PHÁN QUYẾT

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

GIÁM ĐỐC

– Căn cứ Bộ luật Lao động 2019,

– Căn cứ Hợp đồng lao động số: … Giữa Ông/Bà… với công ty;

– Căn cứ vào năng lực thực hiện công việc của Ông/Bà…;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/Bà… (Họ và tên)

Ngày sinh:…

Số CMND:… cấp ngày…Tại…

Địa chỉ:…

Chức vụ :…

Lý do thôi việc:…

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt chọn lọc siêu hay

Ngày chấm dứt hợp đồng lao động:…

Điều 2: Phòng Nhân sự có trách nhiệm trình Giám đốc giải quyết các quyền lợi cho người lao động (nếu có) và đảm bảo các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng nhân sự, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông/Bà…chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3.2. Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động bằng tiếng Anh – mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Đà Nẵng, ngày 1 tháng 11 năm 20…

PHÁN QUYẾT

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

TỔNG GIÁM ĐỐC

– Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;

– Căn cứ Nội quy lao động;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số XX giữa Ông/B Trần Bá H và Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ABC;

– Xét đơn từ chức của Trần Bá H.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt hợp đồng lao động với Ô/B Trần Bá H

Chức vụ: Nhân viên hành chính nhân sự

Ngày sinh: 17 tháng 6 năm 1985

Số CMND: 0101 02xx xxxx cấp ngày 15/05/20… tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: Số AA, đường BB, phường CC, quận DD, TP Đà Nẵng

Chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty từ ngày 01/11/20…..

Lý do thôi việc: Hợp đồng lao động giữa Trần Bá H và Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ABC hết hạn.

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông/bà Trần Bá H được thanh toán cho đến khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng nhân sự, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông/bà Trần Bá H chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Công thức nấu ăn:

– Ô/B Trần Bá H;

– Tổng giám đốc: Ngô Anh M;

– Phòng Nhân Sự.

– Cứu.

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn viết quyết định thôi việc bằng tiếng Anh và song ngữ:

Để viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh, bạn cần tuân theo một số quy tắc chung sau:

– Xác định rõ lý do và cơ sở pháp lý của việc ngừng công việc.

– Xác định thời hạn chấm dứt hợp đồng chính thức và thông báo cho người lao động.

– Cung cấp thông tin về quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên khi họ rời khỏi công ty.

– Chỉ định người chịu trách nhiệm nhận lại tài sản của công ty và hoàn tất các thủ tục liên quan.

Xem thêm bài viết hay:  Lực kế là gì? Lực kế dùng để làm gì? Cách sử dụng lực kế?

– Cung cấp thông tin về các chế độ phúc lợi và bồi thường được cung cấp cho nhân viên nếu có.

– Cung cấp thông tin về quy trình xử lý khiếu nại và các yêu cầu để gửi khiếu nại.

Để viết thư từ chức bằng tiếng Anh một cách chính xác, bạn cần tuân theo định dạng chung và sử dụng thuật ngữ thích hợp. Bạn cũng có thể viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt để đảm bảo nhân viên hiểu được nội dung của quyết định.

Để viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh, song ngữ, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tiêu đề và Thông tin cơ bản Viết dòng chủ đề “LƯU KẾT THÚC” ở đầu trang. Tiếp theo, chỉ định thông tin người nhận, người gửi, ngày và địa chỉ. Bạn có thể sử dụng như sau:

Ngày: [Ngày] Đến: [Họ tên người nhận] Địa chỉ: [Địa chỉ người nhận]

Từ: [Tên người gửi] Công ty: [Tên công ty] Địa chỉ: [Địa chỉ công ty]

Bước 2: Lý do và thông tin thôi việc Nêu rõ lý do và thông tin thôi việc của nhân viên. Xác định ngày làm việc cuối cùng của nhân viên và thông tin về số tiền đã trả cho nhân viên.

Bước 3: [Chữ ký người gửi] [Tên người gửi]

5. Các từ ngữ thường dùng trong quyết định chấm dứt hợp đồng lao động bằng tiếng Anh:

Dưới đây là một số từ tiếng Anh thường dùng trong quyết định thôi việc:

– Redundancy: Dư thừa nguồn nhân lực.

– Thông báo chấm dứt: Thông báo chấm dứt hợp đồng.

– Ngày thôi việc: Ngày nghỉ việc.

– Thông quan xuất cảnh: Là giấy chứng nhận người lao động đã thanh toán toàn bộ trang thiết bị, tài sản của công ty.

– Quyết định thôi việc: quyết định thôi việc

Chấm dứt: Chấm dứt hợp đồng.

– Thời hạn báo trước: Thời hạn báo trước khi nghỉ việc.

– Trợ cấp thôi việc: Lương thỏa thuận khi nghỉ việc.

Phỏng vấn thôi việc: Cuộc phỏng vấn với một nhân viên sắp nghỉ việc.

– Tiền lương cuối cùng: Tiền lương cuối cùng được trả cho người lao động khi nghỉ việc.

Performance review: Đánh giá hiệu quả công việc.

Phúc lợi nhân viên: Phúc lợi cung cấp cho nhân viên.

– Hưu: Hưu.

– Non-compete clause: Điều khoản cấm cạnh tranh.

– Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động.

– Kết thúc việc làm: Kết thúc hợp đồng lao động.

– Reference letter: Thư giới thiệu nhân viên.

– Trợ cấp thất nghiệp: Trợ cấp thất nghiệp.

– Sa thải: Sa thải.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động bằng tiếng Anh của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận