Mẫu quyết định cấp lại huy hiệu Đảng bị mất mới nhất 2023

Trong suốt quá trình phấn đấu và tham gia công tác, là Đảng viên, chắc hẳn ai cũng mong muốn được truy tặng huy hiệu Đảng. Đây có thể coi là niềm vinh dự lớn lao đối với công dân Việt Nam, nhất là đối với những Đảng viên đang đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Mẫu quyết định cấp lại huy hiệu Đảng bị mất được quy định như thế nào?

Mẫu quyết định cấp lại huy hiệu Đảng bị mất là mẫu quyết định được ban hành khi Đảng đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi Đảng và đã được truy tặng Huy hiệu Đảng nhưng bị mất Huy hiệu Đảng. Mẫu quyết định cấp lại huy hiệu Đảng bị mất là căn cứ để cấp lại huy hiệu Đảng bị mất.

Theo đó, khi đảng viên đủ điều kiện truy tặng Huy hiệu Đảng thì có đơn gửi đến, Đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp danh sách đảng viên đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng hoặc Huy hiệu Đảng. . căn cứ đề nghị xét tặng lại Huy hiệu Đảng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên theo quy định. Đối với việc tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho đảng viên, trường hợp đảng viên từ trần thì lễ trao tặng huy hiệu đảng được tổ chức tại gia đình đảng viên hoặc trao cho đại diện gia đình đảng viên. gia đình tại buổi lễ.

Mẫu quyết định cấp lại huy hiệu Đảng bị mất là văn bản dùng để ra quyết định cấp lại huy hiệu Đảng bị mất cho Đảng viên được truy tặng huy hiệu Đảng bị mất. Theo đó, điều kiện để được truy tặng Huy hiệu Đảng của đảng viên là khi đảng viên đó có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng đến làm tấm. khai báo đề nghị chi bộ hoặc đảng viên mất Huy hiệu Đảng làm bản tường trình nêu rõ lý do mất Huy hiệu Đảng, đề nghị chi bộ, đảng viên qua đời, thân nhân làm bản khai báo yêu cầu chi bộ. xét truy tặng Huy hiệu Đảng. Mẫu quyết định cấp lại huy hiệu Đảng bị mất ghi rõ các thông tin: Đảng viên đã được truy tặng huy hiệu Đảng nhưng bị mất huy hiệu Đảng, ngày, tháng, năm sinh của đảng viên, đợt cấp huy hiệu Đảng, ngày tháng năm sinh. cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp, ngày, tháng, năm chính thức vào Đảng, quê quán, đơn vị sinh hoạt Đảng của đảng viên, nội dung quyết định cấp lại huy hiệu Đảng bị mất.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại mới và chuẩn nhất 2023

2. Mẫu quyết định cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất:

ỦY BAN TỈNH (tương đương)

Số…..-QĐ/TƯ.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

…….., ngày ……. Có thể ……

PHÁN QUYẾT

Cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

– Xét đề nghị của Huyện ủy……. và Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

ỦY BAN TIÊU CHUẨN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp lại Huy hiệu… 5 năm tuổi đảng…/…/20…… cho…… đảng viên(1)

Ngày sinh …. tháng …. năm 2)

Ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định tiếp nhận: ngày ….. tháng ………..(3)

Vào Đảng ngày…… tháng……………….(4)

Chính thức ngày……tháng……………….(5)

Quê quán: …(6)

Hoạt động tại Chi nhánh…(7)

Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng có đảng viên được xét tặng lại Huy hiệu Đảng và các đảng viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Người nhận:

– Đảng viên,

– Lưu hồ sơ Đảng viên

T/M Ban thường vụ

BẢO VỆ

(hoặc Phó bí thư)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định cấp lại huy hiệu Đảng bị mất:

(1): Điền thông tin cấp lại Huy hiệu Đảng, tên Đảng viên

(2): Ghi ngày, tháng, năm sinh của Đảng viên

(3): Ghi ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định tuyển sinh (ngày, tháng, năm)

(4): Ghi ngày vào Đảng

(5): Ghi ngày vào Đảng chính thức

(6): Ghi quê quán Đảng viên

(7): Điền Nơi sinh hoạt Đảng viên

4. Quy định của pháp luật về cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất:

– Về nguyên tắc phát huy hiệu đảng: theo Điều lệ Đảng, việc phát huy hiệu đảng căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện quy định, theo đó: Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, ban thường vụ đảng ủy. Theo quy định của Trung ương đối với số Huy hiệu Đảng trong danh sách xét tặng Huy hiệu Đảng (từng loại) của các huyện ủy và tương đương, việc cấp Huy hiệu đảng được thực hiện theo nguyên tắc sau: Theo từng loại Huy hiệu Đảng ( 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm) liên tục, từ nhỏ đến lớn theo thứ tự thời gian xét tặng Huy hiệu Đảng (không chia số lượng). số Huy hiệu Đảng do huyện) ủy và tương đương).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế 2023

– Kinh phí sản xuất huy hiệu đảng sẽ căn cứ và tính toán trên cơ sở: Kinh phí sản xuất huy hiệu Đảng của đảng bộ trực thuộc Trung ương được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan đảng.

Theo đó, đảng bộ cơ sở có trách nhiệm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng bộ cơ sở có trách nhiệm xét tặng Huy hiệu Đảng.Làm thủ tục đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng cho đảng viên bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ tiêu chuẩn từ trần hoặc từ trần. Ngoài ra, cấp uỷ cơ sở còn có nhiệm vụtổ chức những đứa trẻao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Trường hợp đảng viên bị khai trừ Đảng thì đảng bộ cơ sở có trách nhiệm thu hồi huy hiệu Đảng viên. xóa tên gửi cơ quan cấp trên những đứa trẻtrực tiếp từ tổ chức cơ sở đảng. Đối với cấp độ Cấp trên trực tiếp của đảng ủy cơ sở sẽ chịu trách nhiệm vềRà soát, lập danh sách đảng viên đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tương đương xem xét, quyết định tặng thưởng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra, cấp trên trực tiếp của đảng bộ cơ sở có trách nhiệm quản lý Sổ Huy hiệu Đảng của Thành ủy.

Về mức Tỉnh uỷ và tương đương chịu trách nhiệmet, quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên và cchỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đảng bộ cấp dưới thực hiện quy định của Trung ương về xét tặng Huy hiệu Đảng. Đối với trường hợp cấp dưới bị thu hồi Huy hiệu Đảng thì tỉnh uỷ và tương đương chịu trách nhiệm quản lý. Cấp dưới bị thu hồi huy hiệu Đảng phải chịu trách nhiệm về việcHàng năm tổng kết công tác xét tặng Huy hiệu Đảng để rút kinh nghiệm, báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

– Về việc trao tặng huy hiệu Đảng:

+ Về thời điểm tổ chức: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3-2, 19-5, 2-9 và 7-11 hàng năm tại các tổ chức cơ sở đảng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa mới nhất

+ Về trang trí: Trang trí buổi lễ giống như lễ kết nạp đảng viên có tiêu đề “Lễ trao Huy hiệu Đảng”.

+ Về nội dung: Chương trình Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng bao gồm các hoạt động sau:

(1) Chào cờ, (2) nêu lý do, (3) giới thiệu đại biểu tham dự; các đồng chí đại diện cho các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đọc quyết định tặng thưởng Huy hiệu Đảng; (4) Thay mặt ban chấp hành đảng bộ cấp trên tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên, phát biểu ý kiến ​​với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế, quy định cụ thể danh hiệu vinh dự và mức khen thưởng đối với từng loại Huy hiệu Đảng; (5) Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng phát biểu ý kiến ​​và ký vào sổ tặng Huy hiệu Đảng của chi bộ, chi bộ cơ sở; (6) chào cờ, bế giảng.

+ Về thành phần dự: Thành phần dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng gồm: toàn thể cấp ủy viên, chi bộ cơ sở, đảng bộ có đông đảng viên, toàn thể đảng viên của chi bộ có đảng viên được mời. được tặng Huy hiệu Đảng và đại diện các ngành khác.

+ Trường hợp đặc biệt: Đối với đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng nhưng vì lý do tuổi già, sức khỏe không thể dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng thì tổ chức cơ sở đảng tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng tại gia đình. gia đình, đảm bảo chu đáo, trang trọng.

– Khi tặng huy hiệu đảng, đảng viên cũng được hưởng một mức quà tặng kèm theo. Theo đó, mức tặng phẩm kèm theo này sẽ thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

– Trường hợp Đảng viên làm mất Huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng và Cấp uỷ cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm rà soát, xem xét và đưa ra lập danh sách đảng viên đề nghị ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương xét cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định cấp lại huy hiệu Đảng bị mất mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận