Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty

Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. Hồ sơ, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh. Không thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh bị phạt thế nào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, ngành nghề đăng ký kinh doanh không được thể hiện trên website Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh vẫn cần xác định rõ ngành nghề kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp trong hồ sơ doanh nghiệp. Và trong quá trình hoạt động sẽ có những thay đổi về ngành nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu thị trường cũng như nhu cầu của chủ doanh nghiệp. Vì vậy, khi doanh nghiệp có bổ sung ngành nghề kinh doanh cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh. Dưới đây là mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh, bạn đọc có thể tham khảo:

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Mẫu quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty:

Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN…..

Con số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Ngày tháng năm…

CHỦ NHÂN

CÔNG TY …

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty …. đã được thông qua ngày ….

QUYẾT ĐỊNH

xem thêm: Hướng dẫn thủ tục bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

Các ngành nghề kinh doanh bổ sung bao gồm:

STT Tên ngành Mã ngành

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

Công ty…. nội dung sửa đổi: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Điều 2 Điều lệ, thời điểm đăng ký kinh doanh thay đổi: Kể từ ngày… tháng… năm… Điều lệ công ty được chủ sở hữu công ty phê duyệt và thông qua. ngày ban hành Quyết định này

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty và các thành viên công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

xem thêm: Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Người nhận

– Như Điều 3

– Tiết kiệm

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

(Đã được ký và đóng dấu)

Mẫu quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty TNHH hai thành viên trở lên:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN…..

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự xin giảm nhẹ hình phạt

Con số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Ngày tháng năm…

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

CÔNG TY …

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty …. đã được thông qua ngày ….

xem thêm: Hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

Các ngành nghề kinh doanh bổ sung bao gồm:

STT Tên ngành Mã ngành

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

Công ty…. nội dung sửa đổi: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Điều 2 Điều lệ, thời điểm đăng ký kinh doanh thay đổi: Kể từ ngày… tháng… năm… Điều lệ công ty được chủ sở hữu công ty phê duyệt và thông qua. ngày ban hành Quyết định này

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty và các thành viên công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

xem thêm: Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nhập khẩu hàng hóa

Người nhận

– Như Điều 3

– Tiết kiệm

CHỦ NHÂN

(Đã được ký và đóng dấu)

Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN…..

Con số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Ngày tháng năm…

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY …

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần….đã được thông qua ngày….

xem thêm: Có được bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải vào giấy phép kinh doanh?

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

Các ngành nghề kinh doanh bổ sung bao gồm:

STT Tên ngành Mã ngành

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

Công ty…. nội dung sửa đổi: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Điều 2 Điều lệ, thời điểm đăng ký kinh doanh thay đổi: Kể từ ngày… tháng… năm… Điều lệ công ty được chủ sở hữu công ty phê duyệt và thông qua. ngày ban hành Quyết định này

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty và các thành viên công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

xem thêm: Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Phú Thọ [Ly hôn nhanh tại Phú Thọ]
Người nhận

– Như Điều 3

– Tiết kiệm

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

(Đã được ký và đóng dấu)

2. Hồ sơ, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Hồ sơ tiến hành bổ sung ngành, nghề kinh doanh bao gồm các giấy tờ sau:

– Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty là Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như bước 1, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

xem thêm: Bổ sung ngành nghề kinh doanh như thế nào?

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường. nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Không thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh bị phạt thế nào?

Ngành, nghề kinh doanh được pháp luật quy định một cách có hệ thống tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, bao gồm 5 cấp:

– Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa lần lượt theo thứ tự abc từ A đến U;

– Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

– Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

xem thêm: Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh xuất khẩu chè

– Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu dây điện và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất.

– Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ các hoạt động kinh tế, bao gồm các yếu tố được phân loại theo từng bộ phận, bao gồm các hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế; các hoạt động kinh tế không thuộc ngành kinh tế này mà thuộc các ngành kinh tế khác.

Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong các nội dung sau:

– Việc kinh doanh;

– Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ công ty niêm yết;

– Các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Do đó, nếu doanh nghiệp có sự thay đổi ngành, nghề kinh doanh, cụ thể là bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh thì phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp không thông báo khi bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh là vi phạm pháp luật. Chế tài xử lý được quy định tại Điều 49 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP, cụ thể:

– Cảnh cáo vi phạm, thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 1 ngày đến 10 ngày

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 11 ngày đến 30 ngày.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 31 ngày đến 90 ngày.

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 91 ngày trở lên.

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, các biện pháp xử lý sau đây được áp dụng:

– Buộc gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 49 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP trong trường hợp chưa gửi thông báo. thay đổi theo quy định

– Buộc gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 49 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận