Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất năm 2023

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính. Chế độ kế toán là những quy định, hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực, công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ban hành.

1. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty như thế nào?

Bổ nhiệm là việc giao cho cá nhân giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước hoặc giữ chức vụ trong doanh nghiệp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của người đứng đầu đơn vị.

Luật Cán bộ, công chức quy định: Bổ nhiệm là việc cán bộ, công chức quyết định giữ chức vụ, ngạch lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật.

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu phòng kế toán tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở… đồng thời là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính, chiến lược tài chính kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và điều chỉnh các công việc mà nhân viên kế toán đã thực hiện sao cho hợp lý nhất. Trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, Kế toán trưởng luôn ở dưới, làm việc dưới quyền của Giám đốc tài chính

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty, doanh nghiệp là mẫu quyết định nêu rõ căn cứ pháp lý của việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty, doanh nghiệp.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty, doanh nghiệp là mẫu quyết định mà Ban giám đốc công ty lập để ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty, doanh nghiệp.

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp:

CÔNG TY ……

——————

Số: ……. – Quyết định/CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——–o0o———

….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ……

V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN …………

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần… ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần……. ;

Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực, phẩm chất cán bộ;

PHÁN QUYẾT

Điều 1. bây giờ được bổ nhiệm

Họ và tên: ……. Giới tính: …….

Ngày sinh:…./…./…. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: … do công an ………….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:…

Chỗ ở hiện tại:…

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần ……

Điều 2. Ông bà) …… có nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê và hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tuân thủ Pháp luật đồng thời tuân thủ các quy định về quản lý tài chính;

– Tổ chức, đôn đốc, kiểm tra những người làm kế toán trực thuộc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của người làm kế toán.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu tàu cá (07.TC) mới nhất năm 2023

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại bộ phận đó một cách chính xác và chuyển giao cho bộ phận kế toán đầy đủ, kịp thời các chứng từ;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ này.

– Ông bà) ……được hưởng lương, BHXH, công tác phí theo quy định của Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

Điều 3. Ông bà) …… và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận:

– Như Điều 3

Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Hướng dẫn thực hiện quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cho…

– Ký xác nhận

4. Một số quy định của pháp luật về kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

4.1. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán được quy định như sau:

1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng, trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa thể bổ nhiệm ngay kế toán trưởng thì bố trí hoặc thuê người phụ trách kế toán làm kế toán trưởng theo quy định. Thời hạn bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

2. Phụ trách kế toán:

a) Đơn vị kế toán khu vực nhà nước gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn không bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

b) Doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được giao phụ trách kế toán mà không phải bổ nhiệm kế toán trưởng.

3. Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, thời hạn bổ nhiệm phụ trách kế toán các đơn vị quy định tại điểm a khoản 2 Điều này chậm nhất là 05 năm sau đó. làm thủ tục bổ nhiệm lại kế toán trưởng và phụ trách kế toán.

4. Khi thay đổi kế toán trưởng, phụ trách kế toán, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán hoặc người quản lý, điều hành đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc, tài liệu kế toán giữa những người làm kế toán. kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ và kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cơ quan nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch về họ tên, mẫu mã. chữ ký của kế toán trưởng mới, phụ trách kế toán. Kế toán trưởng phụ trách kế toán phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán của mình kể từ ngày được bàn giao công việc. Kế toán trưởng trước đây phụ trách kế toán vẫn phải chịu trách nhiệm về công tác kế toán trong thời gian đảm nhiệm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản giao xe ô tô cho nhân viên mới nhất năm 2023

5. Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng và phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán. chính quyền.

Như vậy, Kế toán trưởng do đơn vị kế toán bố trí; Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, thời hạn bổ nhiệm phụ trách kế toán của đơn vị là 05 năm thì phải làm thủ tục bổ nhiệm lại phụ trách kế toán. kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

4.2. Tiêu chuẩn, điều kiện của kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

1. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 54 của Luật Kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định. tại Điều 19 Nghị định. cái này. Bộ Tài chính quy định việc tổ chức, đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán trưởng.

2. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên, bao gồm:

a) Cơ quan thu, chi ngân sách nhà nước các cấp;

b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Quốc hội, cơ quan nhà nước khác ở trung ương và đơn vị kế toán trực thuộc các cơ quan này;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương; cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc các cơ quan này;

đ) Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh;

e) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở trung ương và cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước. chính quyền;

g) Ban quản lý dự án đầu tư có chế độ kế toán riêng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước của dự án nhóm A, dự án quan trọng quốc gia;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất.

h) Đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện;

i) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;

k) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

l) Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

3. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, bao gồm:

a) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có tổ chức bộ máy kế toán (trừ các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện);

b) Cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở cấp huyện, cơ quan cấp tỉnh đặt ở cấp huyện;

c) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp cấp huyện sử dụng ngân sách nhà nước;

đ) Ban quản lý dự án đầu tư có hệ thống kế toán riêng, được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;

đ) Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn;

đ) Đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này;

g) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam không có vốn nhà nước và có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng Việt Nam;

h) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng.

4. Đối với tổ chức, đơn vị không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì trình độ, tiêu chuẩn nghiệp vụ của kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đại diện theo quy định. pháp luật đơn vị quyết định theo quy định của Luật kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ phải có thời gian làm công tác kế toán ít nhất . 05 năm.

6. Tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ của kế toán trưởng và người làm kế toán của đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

Như vậy, tiêu chuẩn kế toán trưởng phải có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; Có trình độ chuyên môn về kế toán.

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của đơn vị kế toán phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp, đại học trở lên;

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận