Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, trường hợp Giám đốc/Tổng giám đốc là người do doanh nghiệp thuê thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên sẽ là người quyết định bổ nhiệm chức danh này để điều hành hoạt động. hành động doanh nghiệp. Dưới đây là Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty.

1. Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty là gì?

Bổ nhiệm là việc một người được giao một chức vụ trong bộ máy nhà nước bằng quyết định của cá nhân hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bổ nhiệm là hành vi quyền lực nhà nước của người giữ chức vụ nhất định nhằm góp phần củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước, bảo đảm cho bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên thực tế. .

Thông thường, người có thẩm quyền căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhu cầu công việc và năng lực của người được bổ nhiệm để ra quyết định bổ nhiệm.

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty là quyết định được lập với nội dung bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty bổ nhiệm cá nhân làm giám đốc, tổng giám đốc công ty với những nội dung, điều khoản nhất định về giám đốc, tổng giám đốc công ty

xem thêm: Giám đốc công ty cổ phần có được làm chủ tịch hội đồng quản trị không?

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…..***…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần …..;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ………….;

– Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xem xét năng lực, phẩm chất của cán bộ;

PHÁN QUYẾT

Điều 1. Nay được bổ nhiệm:

Họ và tên: …………..Giới tính:…………

Sinh ngày:……..Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ……….do Công an…………..cấp ngày:……

Nơi đăng ký HKTT:.……

Nơi ở hiện nay:.……

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành các hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo pháp luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

– Quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

– Thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng;

– Đề xuất phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất 2023? Giá trị pháp lý?

– Đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, trong Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi, phục vụ người khác, không tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị. ;

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho toàn thể Hội đồng quản trị và các chủ nợ biết;

– Không tăng lương, không trả thưởng cho người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý;

– Chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện nghĩa vụ quy định tại điểm này; đề xuất các biện pháp khắc phục khó khăn tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông nội …………………… và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận

– Như Điều 3

Lưu văn phòng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

xem thêm: Giám đốc công ty cổ phần có được làm người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn không?

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH:

TÊN CÔNG TY

Số: …../QĐ/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày …. năm 20….

PHÁN QUYẾT

(T/v bổ nhiệm Giám đốc)

————————————

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư ………… cấp ngày …../…../…….

– Căn cứ vào nhu cầu kinh doanh của công ty;

– Căn cứ năng lực:……………..

PHÁN QUYẾT

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà:……………………

Nam giới

Ngày, tháng, năm sinh:…………… Dân tộc…………… Quốc tịch…………

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: ………….. Ngày cấp: …………

Cơ quan cấp: ………………..

Địa chỉ thường trú: ………………..

Địa chỉ liên hệ : ………………..

Giữ chức vụ giám đốc công ty.

Điều 2: Mức lương khởi điểm được hưởng và các chế độ phụ cấp khác theo quy định của Công ty …………

Điều 3: Ông (Bà) tại Điều 1 có trách nhiệm và quyền hạn:

a) Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, kinh tế, tài chính và nhân sự của công ty;

c) Ký hồ sơ khai thuế, báo cáo quyết toán thuế, báo cáo quyết toán tài chính;

đ) Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (Bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất
Người nhận:

– Như Điều 4: tuân thủ;

–…… (kèm theo HS đăng ký thuế);

– Lưu văn phòng Công ty.

TM. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký tên và đóng dấu)

xem thêm: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phó giám đốc công ty

4. Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty:

CÔNG TY …………

——————

Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——–o0o———

….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

PHÁN QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty

_________

TỔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY ……

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty…………. ;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty……………;

– Xem xét trình độ khả năng của Mr/Ms.

PHÁN QUYẾT

Điều 1. Bổ nhiệm Ông/Bà. …………

Số CMND/CCCD: …………

Nơi cấp: ……Ngày cấp: …………

Địa chỉ thường trú.…………

Giữ chức vụ TGĐ Công ty……., phụ trách quản lý, điều hành mọi hoạt động đối nội và đối ngoại của công ty.

Điều 2. Ông/bà ………… có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M CÔNG TY CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

chủ tịch Hội đồng quản trị

xem thêm: Thẩm quyền ký quyết định lương đối với Giám đốc công ty cổ phần

5. Hướng dẫn ra quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty:

– Soạn thảo đầy đủ nội dung quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty:

+ Giám đốc Công ty có quyền

Giám đốc có nghĩa vụ

+ Chủ tịch ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

xem thêm: Quy định về chức danh Giám đốc và Tổng giám đốc công ty cổ phần

6. Một số quy định của pháp luật về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty:

Bổ nhiệm là việc một người được giao một chức vụ trong bộ máy nhà nước bằng quyết định của cá nhân hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bổ nhiệm là hành vi quyền lực nhà nước của người giữ chức vụ nhất định nhằm góp phần củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước, bảo đảm cho bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên thực tế. . Dưới đây, dựa trên Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần như sau:

Tại Điều 162. Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu sổ theo dõi người lao động nước ngoài đã được cấp phép

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

đ) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;

d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e) Quyết định mức lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Đề xuất phương án chia cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

5. Đối với công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì Giám đốc hoặc Giám đốc Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Không được là thành viên gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty, công ty mẹ;

c) Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản trị kinh doanh của công ty.

Như vậy, Giám đốc, Tổng giám đốc công ty có thể Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Giám đốc. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ cụ thể, lưu ý giám đốc hoặc tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo quy định của pháp luật. quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật này. quy định của pháp luật.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận