Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ dùng trong mọi trường hợp

Mẫu quyết định bổ nhiệm là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm? Hướng dẫn ra quyết định bổ nhiệm chức vụ? Quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ là gì?

Bổ nhiệm là công việc phổ biến trong các tổ chức, đơn vị. Những người được bổ nhiệm thường là công chức hoặc viên chức. Khi quyết định bổ nhiệm phải kèm theo mẫu quyết định bổ nhiệm để làm bằng chứng xác nhận quyết định đó. Vì vậy cần phải có mẫu quyết định bổ nhiệm.

Luật sư Tư vấn pháp lý Trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Mẫu quyết định bổ nhiệm là gì?

Bổ nhiệm là việc cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền bố trí một người vào các chức vụ trong bộ máy nhà nước. Bổ nhiệm là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước của người giữ chức vụ nhất định nhằm góp phần củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước, bảo đảm cho bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên thực tế. .

– Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ là mẫu có nội dung, thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ kèm theo các điều khoản liên quan đến chức danh đối với cá nhân đó.

Khi công ty bổ nhiệm và đề cử một cá nhân vào vị trí mới, công ty sẽ phải ra quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ đó. Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ thường được sử dụng khi quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, bổ nhiệm phó giám đốc, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng…….

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm ……………)

THÀNH VIÊN CÔNG TY ……………….

xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, trưởng phòng, kế toán trưởng mới nhất năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty …………;

Xét năng lực và phẩm chất của Mr.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh: …… Đối với Ông / Bà ………….

Ông / Bà: ………… Giới tính: …….

Sinh ngày: ………… Dân tộc: ……

Số Chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước công dân:…

xem thêm: Tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với chức danh Trưởng, Phó đơn vị y tế.

Nơi cấp: …………… Ngày cấp: ……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:. ……

Nơi ở hiện nay: …………

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông …… .. có nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm và báo cáo Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về tình hình thực hiện nhiệm vụ. , quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về vấn đề này. Ông ………… và các Phòng / Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất liền kề

Người nhận:

Như khoản 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

xem thêm: Hướng dẫn quy trình 5 bước bổ nhiệm cán bộ mới nhất năm 2022

TM. HỘI CÁC THÀNH VIÊN

Chủ tịch Hội đồng quản trị:

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Hướng dẫn ra quyết định bổ nhiệm chức vụ:

– Điền đầy đủ thông tin vào mẫu quyết định bổ nhiệm như trên

Phần giới thiệu bao gồm:

– Mẫu quyết định bổ nhiệm là biểu mẫu quan trọng, do đó, quốc hiệu và tiêu ngữ là một bộ phận không thể thiếu trong văn bản hành chính.

– Tên cơ quan, người được bổ nhiệm chức vụ, tổ chức ban hành văn bản.

– Số và ký hiệu của tài liệu phải đầy đủ, rõ ràng

xem thêm: Bản tự kiểm điểm để đánh giá quá trình làm việc của nhân viên khi được bổ nhiệm

– Địa điểm, ngày tháng năm ban hành văn bản để mọi người nắm rõ thời gian ra quyết định và thực hiện.

Nội dung: Với phần này, bạn cần bám sát điều lệ công ty, doanh nghiệp, để đưa ra các quyết định bổ nhiệm, nội dung bổ nhiệm …

Chấm dứt: là phần cuối của phiếu bổ nhiệm chức vụ cần có chữ ký, đóng dấu của những người có liên quan và được ủy quyền cùng với thời gian thực hiện.

4. Một số quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ:

4.1. Trong trường hợp phải có quyết định bổ nhiệm:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, có nhiều trường hợp phải có quyết định bổ nhiệm như:

– Thành viên Hội đồng Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH MTV) có từ 2 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc / Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty (Khoản 2 Điều 56 và Khoản 1 Điều 157) . ;

Giám đốc / Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị (Khoản 2 Điều 64);

– Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty kiêm Kiểm soát viên (khoản 1 Điều 82).

4.2. Cơ quan bổ nhiệm:

Thông thường, người có thẩm quyền căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được giao và nhu cầu, năng lực công việc của người được bổ nhiệm để ra quyết định bổ nhiệm.

xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm mới nhất bằng tiếng anh và song ngữ

Thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ, chức danh trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định trong hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật. Khi quyết định bổ nhiệm có hiệu lực, người được bổ nhiệm giữ chức vụ được bổ nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đối với chức vụ đó cho đến khi có quyết định nghỉ hưu, nghỉ hưu. quyết định việc miễn nhiệm, cách chức đối với người bổ nhiệm mình.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo nghỉ hưu của công chức, viên chức mới nhất

4.3. Quy chế bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý:

4.3.1. Căn cứ để bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý:

Tại Điều 51 Luật Cán bộ, công chức, căn cứ để bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là:

– Nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị

– Tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý

Để hướng dẫn cụ thể quy định này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2020 / NĐ-CP. Đặc biệt, Điều 42 của Nghị định này nêu rõ, tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm công chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo bao gồm:

+ Thứ nhất, đảm bảo tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ được bổ nhiệm.

+ Thứ hai, phải được quy hoạch vào vị trí được bổ nhiệm nếu là nhân lực tại chỗ hoặc tương đương nếu là nhân lực từ nơi khác đến.

+ Thứ ba, có lý lịch và lý lịch cá nhân được xác minh, bản kê khai tài sản, thu nhập.

xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm và xếp lương công chức, viên chức mới nhất

+ Thứ 4, đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi để bổ nhiệm:

Công chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải đủ 05 năm, kể từ ngày thực hiện quy trình. bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

Đối với công chức được đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời hạn của mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ;

Công chức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm thì không được tính trong tuổi bổ nhiệm quy định tại điểm a khoản này.

+ Thứ năm, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao.

+ Thứ sáu, Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và pháp luật; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thi hành các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số các điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

4.3.2. Thẩm quyền bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý:

Theo quy định tại Nghị định 138/2020 / NĐ-CP về thẩm quyền bổ nhiệm:

+ Đối với các chức danh thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bổ nhiệm theo quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ.

xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm lại chức vụ và hướng dẫn soạn thảo quyết định chi tiết nhất

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra GPP và hướng dẫn thủ tục đăng ký GPP mới nhất

+ Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý khác, thẩm quyền bổ nhiệm thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của cấp ủy Đảng.

4.3.3 Nhiệm kỳ của các chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực, trừ trường hợp dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tục và phải theo quy định của Đảng, pháp luật chuyên ngành.

4.3.4 Hồ sơ bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý:

Điều 48 Nghị định 138/2020 / NĐ-CP nêu rõ, hồ sơ bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý bao gồm:

– Tờ trình về việc bổ nhiệm do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký (đối với trường hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm); hoặc do thủ trưởng cơ quan chủ trì công tác tổ chức, cán bộ ký (trường hợp do thủ trưởng cơ quan, tổ chức quyết định);

– Bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản kiểm phiếu tại các bước trong quy trình bổ nhiệm;

– Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai, có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp, có dán ảnh màu cỡ 4 × 6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

– Bản tự nhận xét 3 năm công tác gần nhất;

xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

– Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, năng lực công tác, kết quả thực hiện, nhiệm vụ 03 năm gần nhất;

– Bản nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình;

– Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị;

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm. Trường hợp người lao động có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

– Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong vòng 6 tháng

Như vậy có thể thấy, quyết định bổ nhiệm chức vụ được sử dụng trong mọi trường hợp bổ nhiệm được quy định trong từng lĩnh vực cụ thể có quyết định bổ nhiệm khác nhau và cơ chế quản lý bổ nhiệm khác nhau. Trên đây là bài viết của chúng tôi về Mẫu Quyết định bổ nhiệm dùng trong mọi trường hợp, Hướng dẫn Lập Mẫu Quyết định bổ nhiệm mới nhất dùng trong mọi trường hợp bổ nhiệm!

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ dùng trong mọi trường hợp của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận