Mẫu phụ lục hợp đồng thuê đất mới nhất và đúng pháp luật

Thêm biên bản hợp đồng thuê đất như một phần của hợp đồng thuê đất. Vì vậy, mẫu phụ lục hợp đồng thuê đất Nó được soạn thảo như thế nào?

1. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê đất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Con số:……

– Căn cứ Hợp đồng thuê đất số:… ký ngày… tháng… năm…… (sau đây gọi là “Hợp đồng”);

– Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên.

Phụ lục hợp đồng này được lập và ký ngày …tháng……..giữa:

Bên cho thuê (Ssau đây gọi tắt là “Bên A”):

Họ và te:….

Ngàytháng, năm sinh:…

chứng minh thư/CCCD:…..Khoản trợ cấp ngày:….Địa điểm khoản trợ cấp:….

Hộ gia đình Hộ khẩu thường trú:…

Nơi ở hiện nay:….

Con số Đ.điện thoại liên hệ:…

người thuê nhà (Ssau đây gọi tắt là “Bên B”):

Họ và te:….

Ngàytháng, năm sinh: ….

chứng minh thư/CCCD:….Khoản trợ cấp ngày:….Địa điểm khoản trợ cấp:

Hộ gia đình hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Con số Đ.điện thoại liên hệ:….

Bên A và Bên B (sau đây gọi là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) thống nhất ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê đất (“Phụ lục hợp đồng”) với các điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung

1.1. Hai bên thống nhất gia hạn thời hạn thuê đất từ ​​ngày … đến hết ngày … Sau thời gian gia hạn này nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải báo cho Bên A biết trước khi chấm dứt thời hạn thuê đất ít nhất 30 ngày. Nếu Bên A đồng ý, các bên sẽ thống nhất tiếp tục gia hạn bằng một phụ lục hợp đồng khác hoặc ký kết lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận mà hai bên đã thống nhất.

1.2. Giá thuê theo phụ lục hợp đồng này từ … đến … là…….. đồng/tháng.

Bằng chữ:…………đồng/tháng.

1.3. Giá thuê này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và tất cả các loại thuế liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng này nhưng không bao gồm chi phí điện, nước, dịch vụ vệ sinh và các chi phí khác do Bên B sử dụng. Các chi phí này do Bên B thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp theo các hóa đơn hàng tháng phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của bên B.

Điều 2. Điều khoản chung

2.1. Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu công trình dự án và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

2.2. Tất cả các điều khoản khác của Hợp đồng và các Phụ lục của nó không được đề cập trong Phụ lục Hợp đồng này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

2.3. Phụ lục Hợp đồng này được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ ….. bản để thực hiện.

QUA MỘT BÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

MẶT B

(Ký và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn nhất, mới nhất 2023

2. Hướng Hướng dẫn soạn thảo phụ lục hợp đồng thuê đất:

Khi soạn thảo phụ lục hợp đồng thuê đất, người soạn thảo cần soạn thảo các nội dung sau trong phụ lục hợp đồng thuê đất:

– Trong phụ lục hợp đồng thuê đất phải có tiêu ngữ – tiêu ngữ;

– Tên phụ lục hợp đồng thuê đất, phần này phải căn cứ vào mục đích của hai bên khi ký kết phụ lục hợp đồng thuê đất. Chẳng hạn, hợp đồng thuê đất hai bên đã ký sắp hết hạn, hai bên đã thỏa thuận với nhau về vấn đề gia hạn thời gian thuê, nhưng không làm hợp đồng mới mà muốn ký phụ lục hợp đồng. thì tên của phụ lục hợp đồng đó là “phụ lục gia hạn hợp đồng thuê đất”;

Số văn bản: Trong phụ lục hợp đồng thuê đất phải ghi rõ số văn bản, để biết hai bên đã ký với nhau bao nhiêu phụ lục. Số phụ lục hợp đồng phải là số liên tiếp theo thứ tự tăng dần so với số của phụ lục hợp đồng liền trước. Ví dụ, trước đó hai bên đã ký kết hai phụ lục hợp đồng, sau đó hai bên tiếp tục ký kết phụ lục hợp đồng thứ ba thì số của phụ lục hợp đồng thứ ba là “Số: 03”/PLHD-2023”;

– Ghi rõ căn cứ để ký phụ lục hợp đồng thuê đất, ví dụ:

+ Căn cứ Hợp đồng thuê đất số…. hai bên đã ký với nhau;

+ Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên.

– Ghi rõ nơi ký phụ lục hợp đồng thuê đất; ngày, tháng, năm ký phụ lục hợp đồng thuê đất;

– Thông tin bên thuê và bên cho thuê (bao gồm họ tên, địa chỉ, số căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu, số điện thoại liên hệ,…);

– Các điều khoản và điều kiện đã được hai bên thống nhất. Ví dụ, nếu hai bên ký kết phụ lục hợp đồng thuê đất với mục đích gia hạn thời gian thuê thì có thể có các nội dung sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê văn phòng làm việc mới nhất năm 2023

+ Kỳ tính thuế tiếp theo (ghi rõ từ ngày nào đến ngày nào);

+ Tiền thuê đất (nếu có thay đổi so với hợp đồng thuê đất);

+ Phương thức thanh toán (nếu có thay đổi so với hợp đồng thuê đất), …

Lưu ý, nếu có vướng mắc, điều khoản nào thay đổi so với hợp đồng chính thì phụ lục hợp đồng thuê đất phải ghi rõ điều khoản sửa đổi, bổ sung cụ thể. Ví dụ hai bên thay đổi giá thuê đất thì phải ghi rõ sửa đổi khoản…. Điều…. của Hợp đồng thuê đất số…. như sau: Từ: “Số tiền thuê đất hàng tháng là 150.000.000 đồng/tháng đến: “Số tiền thuê đất hàng tháng là: 160.000.000 đồng/tháng

– Hiệu lực của phụ lục hợp đồng thuê đất (thường có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết);

– Số phụ lục đã lập;

– Hai bên ký, ghi rõ họ tên.

xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê đất file Word ngắn mới nhất 2023

3. Quy định về phụ lục hợp đồng thuê đất:

Tại Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về phụ lục hợp đồng, theo quy định Quyết định này là:

– Hợp đồng có thể có phụ lục đính kèm để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng;

– Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng;

– Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng;

– Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung các điều khoản trong hợp đồng thì quy định này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

– Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có các điều khoản trái với các điều khoản trong hợp đồng thì được coi là điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Qua quy định trên ta có thể hiểu phụ lục hợp đồng thuê đất là một bộ phận của hợp đồng thuê đất mà hai bên đã ký kết nên có hiệu lực như hợp đồng thuê đất. Nội dung của phụ lục hợp đồng thuê đất phải phù hợp với nội dung của hợp đồng thuê đất và không được trái với nội dung của hợp đồng thuê đất, không được tách rời khỏi hợp đồng chính (hợp đồng thuê đất) và có hiệu lực. phụ thuộc vào hợp đồng chính. Phụ lục hợp đồng thuê đất được xây dựng và lập cùng với hợp đồng thuê đất nên nội dung của phụ lục cũng chính là nội dung của hợp đồng. thuê đất, được ràng buộc và thực hiện như các nội dung khác của hợp đồng thuê đất không thể tách rời. Tuy nhiên, phụ lục hợp đồng thuê đất không phải là hợp đồng phụ. Trong phụ lục hợp đồng thuê đất cần ghi rõ các điều khoản sửa đổi, bổ sung cụ thể, có chữ ký rõ ràng. của các bênmặc dù nó không phải là một hợp đồng phụ, phụ lục có hiệu lực tương tự như một hợp đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố cáo bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm trên MXH mới nhất

xem thêm: Xử lý tài sản trên đất khi hết hạn hợp đồng thuê đất

4. Phụ lục hợp đồng thuê đất có phải công chứng không?

Điều 500 BLDS 2015 quy định về hợp đồng về quyền sử dụng đất, theo quy định này thì hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên. cùng nhautheo đó người sử dụng đất thực sự hiện nay chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc người sử dụng đất thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật đất đai đối với bên kia; phía bên kia sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất. Ngoài ra, khoản 3 Điều 167 của Luật đất đai 2013 quy định hợp đồng thuê quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên. Như vậy, căn cứ vào các quy định này thì mẫu hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng hay không, việc có công chứng hợp đồng thuê đất hay không sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên.

Phụ lục hợp đồng thuê đất là bộ phận không tách rời của hợp đồng thuê đất và có giá trị pháp lý như hợp đồng, hơn nữa Điều 421 của Bộ luật Bộ luật dân sự 2015 quy định hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu. Như vậy, phụ lục hợp đồng thuê đất không bắt buộc phải công chứng. Trường hợp hợp đồng thuê đất có công chứng mà hai bên ký kết phụ lục hợp đồng thuê đất để sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng thuê đất thì phụ lục hợp đồng thuê đất phải được công chứng.

Các Văn bản pháp luật sử dụng trong bài viết:

– Luật đất đai 2013;

– Bộ luật Dân sự 2015.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phụ lục hợp đồng thuê đất mới nhất và đúng pháp luật của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận