Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất năm 2023

Hợp đồng mua bán hàng hóa là văn bản pháp lý quy định các điều khoản mà các bên cần thực hiện khi tiến hành mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, nếu trong hợp đồng có điều khoản nào chưa rõ ràng, hoặc cần sửa đổi thì các bên có thể tiến hành lập phụ lục hợp đồng.

1 pPhụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa gì?

Theo quy định của pháp luật dân sự, chúng ta có thể hiểu phụ lục hợp đồng là văn bản kèm theo hợp đồng dân sự để quy định chi tiết hoặc bổ sung, sửa đổi các điều khoản cho hợp đồng. Vì vậy, nội dung của phụ lục hợp đồng phải phù hợp với nội dung mà các bên đã thỏa thuận được ghi trong hợp đồng đã ký kết trước đó.

Như vậy, phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa là tài liệu kèm theo hợp đồng mua bán hàng hóa nhằm quy định chi tiết, bổ sung, sửa đổi các điều khoản của hợp đồng trên cơ sở nhu cầu của các bên và không trái với yêu cầu của hợp đồng. với pháp luật.

Theo Điều 385, Bộ luật Dân sự 2015 Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Như vậy, ta có thể hiểu hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên, bên bán có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua, bên mua có nghĩa vụ thanh toán. thanh toán cho người bán. Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hoá là do các bên thoả thuận nhưng thoả thuận này không được trái với quy định của pháp luật.

Trong Khoản 8, Điều 3, Luật Thương mại 2005 quy định: “Hoạt động mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận tiền; bên mua có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán, nhận hàng và sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.”

Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ diễn ra hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động mua bán hàng hóa được phân thành hai loại: mua bán hàng hóa quốc tế và mua bán hàng hóa nội địa.

Căn cứ vào phương thức thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa, mua bán hàng hóa được phân thành hai loại: mua bán hàng hóa trực tiếp và mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch.

Có thể thấy, mua bán hàng hóa là một trong những hành vi thương mại, mang tính chất thương mại rõ nét nhất và các loại hàng hóa mua bán cũng rất đa dạng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký HĐ của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

2. Mục đích của Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa:

Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa là văn bản được lập khi các bên muốn sửa đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng mua bán hàng hóa. Đồng thời, phụ lục hợp đồng vận chuyển hàng hóa còn là văn bản chứa thông tin về các bên trong hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết các điều khoản trong hợp đồng, các cam kết,… Hơn nữa, phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa còn là một văn bản có giá trị pháp lý giống như hợp đồng để ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện hợp đồng.

3. Người mẫu Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN…./../HD…/….

(V/v:…..)

– Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành

– Căn cứ vào nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày 20 tháng 5…, lúc……., chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY

Địa chỉ nhà:

Đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: CÔNG TY

Địa chỉ nhà:

Đại diện:

Chức vụ:

Hai bên thống nhất ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số …………./HĐ…/…/…. để nhận ra văn bản bổ sung cho các điều khoản của hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ sung:

2. Lý do bổ sung:

3. Cam kết của các bên:

– Thực hiện đúng nội dung đã thỏa thuận.

Tạo điều kiện theo quy định của pháp luật để bên kia thực hiện hợp đồng.

4. Thời điểm có hiệu lực:

5. Các nội dung khác

Phụ lục Hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng mua bán hàng hóa số…/HĐMB.
Các điều khoản khác trong Hợp đồng mua bán hàng hóa số…/HĐMB và các phụ lục số… (nếu có) không thay đổi và vẫn có hiệu lực thi hành đối với các bên.

Phụ lục hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BỞI A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn viết Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa:

Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa phải quy định thời gian, địa điểm lập phụ lục.

Nội dung của phụ lục hợp đồng mua bán phải cung cấp đầy đủ, chính xác và chi tiết nhất thông tin về các bên trong hợp đồng mua bán trước đó (tên, địa chỉ, điện thoại, số tài khoản); nội dung chi tiết, bổ sung; lý do lập phụ lục hợp đồng, cam kết của các bên; ngày có hiệu lực của phụ lục, các điều khoản khác. Các bên khi lập phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa phải cam kết những thông tin mà mình cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật cũng như những điều khoản được thay đổi trong phụ lục hợp đồng không được trái với hợp đồng mua bán hàng hóa. đã ký trước đó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở mới nhất

Cuối phụ lục hợp đồng mua bán hàng hoá các bên ký vào để làm bằng chứng.

5. Một số quy định về phụ lục hợp đồng:

5.1. Hợp đồng mua bán hàng hóa:

Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa là cá nhân, pháp nhân tham gia vào quá trình đàm phán, thỏa thuận giao kết hợp đồng và thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa.

Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa là hàng hóa. Như được chỉ định trong Luật Thương mại 2005 hàng hóa bao gồm:

“a) Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai;

b) Vật gắn liền với đất.”

Luật Thương mại 2005 quy định về đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa rộng hơn so với Luật cũ. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động mua bán hàng hóa diễn ra lành mạnh, dưới sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với đạo đức, văn hóa của dân tộc và theo quy định của pháp luật. Phù hợp với dòng phát triển chung của đất nước trong từng thời kỳ, Luật Thương mại và các văn bản có liên quan đã quy định cụ thể các đối tượng cấm kinh doanh; danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh và danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện.

Các bên không được thực hiện việc mua bán những hàng hóa mà pháp luật cấm kinh doanh. Hợp đồng mua bán hàng cấm, hợp đồng mua bán hàng hóa hạn chế kinh doanh không đáp ứng các điều kiện được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật sẽ bị vô hiệu và bên vi phạm phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. . hành vi vi phạm của mình theo quy định của pháp luật.

Mục đích của việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa: Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa chủ yếu là các thương nhân nên mục đích chính của việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa là nhằm mục đích kiếm lời. Trường hợp một bên là chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa không nhằm mục đích sinh lợi thì thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa để tiêu dùng hoặc mục đích khác tùy theo nhu cầu của các bên.

5.2. Phụ lục hợp đồng:

Theo Điều 403BLDS 2015 thì Phụ lục hợp đồng được quy định như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp thay, nhận chứng chỉ thay

“Thứ nhất. Hợp đồng có thể có phụ lục đính kèm để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung các điều khoản của hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản của hợp đồng thì điều khoản đó trong hợp đồng được coi là đã được sửa đổi.

Từ quy tắc trên ta thấy:

Hình thức của phụ lục hợp đồng thống nhất với hình thức của hợp đồng chính, bao gồm:

+ Nếu hợp đồng chính được lập thành văn bản thì phụ lục hợp đồng cũng phải được lập thành văn bản.

+ Nếu hợp đồng chính đã được công chứng thì phụ lục hợp đồng cũng phải được công chứng.

+ Phụ lục hợp đồng gắn liền với hợp đồng, có hiệu lực như hợp đồng nên không thể áp dụng riêng rẽ mà luôn phụ thuộc và được thực hiện cùng nhau khi thực hiện hợp đồng.

+ Nếu trong phụ lục hợp đồng có sự khác biệt với nội dung hợp đồng thì áp dụng theo hợp đồng; Các điều khoản phụ lục trái ngược sẽ không có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu các bên thống nhất áp dụng theo phụ lục hợp đồng thì các điều khoản của hợp đồng sẽ được coi là đã được sửa đổi.

+ Khi lập phụ lục hợp đồng được lập chung khi soạn thảo hợp đồng. Khi các bên ký kết hợp đồng sẽ đồng thời ký kết phụ lục hợp đồng. Sau khi ký kết xong và hợp đồng có hiệu lực thì phụ lục hợp đồng cũng có hiệu lực.

+ Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ, khi thấy có những điều khoản chưa rõ ràng, các bên có thể thỏa thuận bổ sung Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa là gì? Mục đích của phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa là gì? Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2021? Hướng dẫn soạn thảo phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa? Một số quy định về phụ lục hợp đồng? để điều chỉnh vấn đề đó. Phụ lục phải ghi rõ nội dung điều khoản sửa đổi, bổ sung và ngày có hiệu lực.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận