Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới và chuẩn nhất 2023

Phụ lục hợp đồng lao động được sử dụng khi muốn bổ sung, sửa đổi một số điều trong nội dung của hợp đồng lao động đã giao kết trước đó sau khi người lao động và người sử dụng lao động đã thỏa thuận. cụ thể trong việc sửa đổi các điều khoản của việc làm.

1. Phụ lục hợp đồng lao động là gì?

Khoản 1 và 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về phụ lục hợp đồng lao động. Theo đó:

“1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung của điều, khoản được sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.”

Như vậy, phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có giá trị pháp lý như hợp đồng lao động. Tuy nhiên, khi ký kết phụ lục hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Nội dung trong phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong hợp đồng lao động.

– Khi muốn sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong hợp đồng lao động thì bên yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về nội dung của hợp đồng lao động. Nội dung cần sửa đổi, bổ sung (Điều 33 BLLĐ 2019)

– Không được sử dụng phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động. Trường hợp người lao động và người sử dụng lao động muốn kéo dài thời hạn của hợp đồng hơn so với hợp đồng ban đầu đã giao kết trước đó thì hai bên chỉ được giao kết hợp đồng có thời hạn khác, không được ký lại. hợp đồng lao động để gia hạn thời hạn hợp đồng.

Các loại phụ lục hợp đồng lao động:

Có hai loại phụ lục hợp đồng lao động:

– Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản trong hợp đồng lao động;

– Phụ lục hợp đồng lao động có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong hợp đồng lao động

xem thêm: Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn nhất, mới nhất 2023

2. Mẫu phụ lục hợp đồng lao động:

Download mẫu phụ lục hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký qua mạng điện mới nhất hiện nay

——-***——

… , ngày tháng năm …

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Con số:…

Căn cứ Hợp đồng lao động số … được ký kết giữa Công ty … và Ông/Bà…;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thỏa thuận của các bên;

Hôm nay, ngày…tháng…năm…Chúng tôi, một mặt, là:

Ông/Bà:… Quốc tịch:…

Chức vụ:…

Đại diện cho (1):.. Điện thoại:…

Địa chỉ:…

Và một bên là:

Ông/Bà:… Quốc tịch:…

Sinh ngày:… Tại…

Nghề nghiệp (2):…

Địa chỉ thường trú:…

Số CMND: …Ngày cấp:… Tại:…

Số sổ lao động (nếu có):… Ngày cấp:… Tại:…

Căn cứ Hợp đồng lao động số…. ký ngày…./…./…. và nhu cầu của người sử dụng lao động, hai bên cùng thỏa thuận thay đổi một số nội dung trong hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

  1. Nội dung thay đổi (nêu rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào…): …

Ví dụ:

– Thay đổi tiền lương, tiền công từ … sang …

– Thay đổi vị trí công tác từ … sang …

– Thay đổi mức phụ cấp, chuyển đổi chức vụ phụ trách từ … sang …

– Thay đổi thời hạn hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng thêm … tháng/năm kể từ ngày …

  1. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung tại mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao lâu): …

Phụ lục này là một phần của Hợp đồng lao động số…, được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là căn cứ để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký tên và đóng dấu)

xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động tóm tắt file Word mới nhất 2023

3. Những lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng lao động:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động luôn có thể có những thay đổi và điều đó được điều chỉnh trong Phụ lục hợp đồng lao động. Đây là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng lao động và có hiệu lực pháp lý như hợp đồng lao động. Để tránh những tranh chấp không đáng có phát sinh, trong quá trình soạn thảo phụ lục hợp đồng lao động, người sử dụng lao động cần lưu ý một số vấn đề sau:

– Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động có quy định về việc giải thích, giải thích các điều khoản của hợp đồng lao động mà quy định của phụ lục dẫn đến cách hiểu khác thì các bên ưu tiên thực hiện theo nội dung của hợp đồng. lao động xác định trước đó;

– Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động có quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung trước, sau khi sửa đổi, bổ sung các điều khoản đó và thời điểm có hiệu lực. bắt đầu làm.

– Về thời hạn báo trước: Nếu một trong các bên muốn sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 03 ngày làm việc. Bao gồm gia hạn hợp đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu kế hoạch cá nhân của Hiệu trưởng năm 2022-2023

– Trường hợp không thỏa thuận được: Nếu các bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

– Việc thỏa thuận và trao đổi văn bản phụ lục có thể qua email, điện thoại, biên bản làm việc, tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn phải được các bên ký vào phụ lục hợp đồng để làm văn bản cho nhau. bằng chứng.

* Về nội dung phụ lục hợp đồng lao động:

– Ruột thừa điều khoản không thể được sửa đổi của hợp đồng lao động.

– Phụ lục quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động phải bảo đảm không dẫn đến cách hiểu khác với nội dung của hợp đồng đó.

Nếu gây nhầm lẫn hoặc dẫn đến cách hiểu khác thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động đã giao kết lúc đầu.

– Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động phải ghi rõ nội dung của điều, khoản được sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

* Về thời hạn báo trước khi ký phụ lục hợp đồng:

– Phụ lục quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động: Không quy định thời hạn báo trước.

– Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hợp đồng lao động: Bên yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải báo cho bên kia biết trước 03 ngày về nội dung cần sửa đổi, bổ sung để hai bên thống nhất (Điều 33 BLLĐ 2019).

xem thêm: Hợp đồng Cộng tác viên là gì? Có phải là một loại hợp đồng lao động?

4. Các trường hợp phải ký kết hợp đồng lao động?

Dựa theo Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 Phụ lục hợp đồng lao động mới nhất được cụ thể như sau:

Khi sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

  • Trong khi toàn bộ quá trình ký kết hợp đồng lao động đã được thực hiện. Nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng lao động. Lúc này chúng tôi phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày kể từ ngày làm việc về toàn bộ nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
  • Nếu hai bên đã thỏa thuận được thì vấn đề ở đây là về việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động. Chúng được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động, ký kết hợp đồng lao động mới.
  • Nếu hai bên không thống nhất được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động. Tiếp đến là việc tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã ký kết.”

Như vậy, nếu hợp đồng không bắt buộc phải có đầy đủ phụ lục hợp đồng. Nhưng hiện nay có đúng 2 trường hợp hợp đồng cần phải có đầy đủ các phụ lục:

  • Quy định chi tiết một số điều khoản trong chính hợp đồng. Và toàn bộ nội dung của phụ lục hợp đồng không được phép mâu thuẫn với toàn bộ nội dung của hợp đồng.
  • Khi tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều khoản đã ký kết trong hợp đồng. Loại phụ lục mới này thường được lập sau khi hợp đồng được lập nhằm mục đích thay đổi, chỉnh sửa nội dung ban đầu của chính hợp đồng…
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu công văn giải thể doanh nghiệp mới nhất năm 2023

Như vậy, từ ngày 1/7/2022, Nghị định số 38/2022 người lao động được quyền tự tăng mức lương tối thiểu vùng. Doanh nghiệp có thể tự làm phụ lục hợp đồng để sửa đổi. Nếu thêm mục lương cho người lao động được điều chỉnh lương.

xem thêm: Hợp đồng hết hạn phải gia hạn? Quy định về phụ lục gia hạn hợp đồng ?

5. Phụ lục hợp đồng lao động được ký lại bao nhiêu lần?

Căn cứ Bộ luật Lao động 2019 tại Điều 22 quy định chi tiết về phụ lục hợp đồng lao động. Tuy nhiên, phụ lục hợp đồng lao động bị giới hạn số lần làm Nghị định 05/2015/NĐ-CP tại Điều 25 quy định sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động như sau:

Thời hạn của hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi. người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.”

Theo quy định trên, thời hạn hợp đồng chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết. Nếu doanh nghiệp sử dụng phụ lục hợp đồng để sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động nhiều lần thì doanh nghiệp đang vi phạm quy định của Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

xem thêm: Chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 35 Bộ luật lao động 2019

6. Có phải báo trước khi ký phụ lục hợp đồng lao động không?

Theo nội dung tại Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động:Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung. . Nếu hai bên đã thoả thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được thực hiện bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.”

Như vậy, trong trường hợp người lao động và người sử dụng lao động phải ký kết phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi, bổ sung, chi tiết nội dung của hợp đồng lao động thì các bên phải báo trước 03 ngày làm việc về việc giao kết hợp đồng lao động. nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới và chuẩn nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận