Mẫu phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng xây dựng 2023

Xây dựng là lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác, nhưng vì một lý do nào đó mà khối lượng công việc và thi công có thể bị thay đổi hoặc cũng có thể do nhu cầu của các bên tăng lên. Trong trường hợp đó, không nhất thiết phải ký kết một hợp đồng tương tự khác, các bên có thể lựa chọn ký kết phụ lục hợp đồng với nội dung điều chỉnh tăng khối lượng thi công.

1. Phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng xây dựng là gì?

Phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng, giúp cho hợp đồng trở nên đầy đủ và rõ ràng hơn.

Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định về phụ lục hợp đồng xây dựng như sau:

Phụ lục hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng để quy định chi tiết, làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng xây dựng.

Phụ lục hợp đồng xây dựng là loại phụ lục hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, có đầy đủ các tính chất của một phụ lục hợp đồng được quy định tại Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:

– Hợp đồng có thể có phụ lục đính kèm để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng.

– Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng.

– Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

– Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản đó trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với các điều khoản của hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng xây dựng được lập để sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng cần thay đổi, điều chỉnh các nội dung, điều khoản về việc thay đổi khối lượng xây dựng. Sử dụng Phụ lục hợp đồng để hoàn tất các thủ tục đã thỏa thuận.

xem thêm: Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn nhất, mới nhất 2023

2. Mẫu phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng xây dựng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

.., ngày tháng năm …

PHỤ LỤC BỔ SUNG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số: …/PLHDRED

–Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: …ký ngày……., tháng……, năm…

–Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên: …

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. … Tại: …

Chúng tôi gồm có: …

THẦU XÂY DỰNG (Qua một bên):

CÔNG TY: …

Người đại diện: Ông: …

Chức vụ: Giám đốc:…

Địa chỉ: …

Điện thoại: +84… Fax: +84…

Mã số thuế: …

Số tài khoản: …

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B):

CÔNG TY: …

Tiêu biểu:…

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: …

Điện thoại: +84… Fax: +84…

Mã số thuế: …

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng gia công bằng tiếng Anh, song ngữ mới nhất

Số tài khoản: …

Sau khi xem xét và thống nhất, hai bên đã đi đến thống nhất ký kết Phụ lục Hợp đồng thi công số … về việc bổ sung khối lượng thi công cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh

Nội dung công việc bổ sung Khối lượng bổ sung Đơn giá bổ sung Phương thức thanh toán Tiến độ thực hiện

Đầu tiên

5. Điều khoản chung:

5.1.Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số …

5.2.Phụ lục hợp đồng được lập thành …bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ….

5.3.Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng…không…và có hiệu lực kể từ ngày ký…

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

xem thêm: Hợp đồng hết hạn phải gia hạn? Quy định về phụ lục gia hạn hợp đồng ?

3. Hướng dẫn soạn thảo phụ lục hợp đồng về khối lượng xây dựng:

Phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng xây dựng phải có các nội dung sau:

Cụ thể khối lượng công việc, khối lượng phát sinh;

Tiêu chuẩn, chất lượng của số lượng tăng lên;

Giá cả, hình thức thanh toán bổ sung;

Gia hạn thời gian thực hiện;

Mọi thỏa thuận và hồ sơ được lưu giữ;

Cam kết và chữ ký của các bên.

xem thêm: Ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh hợp đồng theo đơn giá cố định

4. Một số quy định về phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng thi công:

4.1. Quy định về điều chỉnh hợp đồng xây dựng:

Nội dung điều chỉnh khối lượng trong hợp đồng xây dựng được quy định tại Điều 35 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 50/2021/NĐ-CP.

“Điều 35. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

1. Điều chỉnh hợp đồng bao gồm điều chỉnh khối lượng, điều chỉnh đơn giá, điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và các nội dung khác (nếu có) do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. .

2. Hợp đồng xây dựng chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng sửa đổi số 50/2014/QH13. theo quy định tại điểm c khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Trường hợp khi Nhà nước thay đổi chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh hợp đồng chỉ được áp dụng đối với phần công việc bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chính sách đó. tuân thủ các quy định của cơ quan ban hành và hướng dẫn thực hiện chính sách.”

Có thể thấy, sau khi hoàn thành hợp đồng xây dựng để đưa công trình vào khai thác sử dụng, các bên trong hợp đồng có thể điều chỉnh khối lượng, điều chỉnh đơn giá, điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và các nội dung khác (nếu có) như được các bên thoả thuận trong hợp đồng. Nhưng việc điều chỉnh bị hạn chế bởi Luật Xây dựng và một số chính sách thay đổi khác của nhà nước.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động năm 2023

4.2. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng:

Nguyên tắc điều chỉnh khối lượng trong hợp đồng xây dựng được quy định tại Điều 36 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 50/2021/NĐ-CP.

“Điều 36. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng

1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, kể cả thời gian được gia hạn thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật.

2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại các Điểm b, c, d Khoản 2 Điều 143 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

3. Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng đối với những khối lượng công việc phát sinh thêm ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký kết (đối với hợp đồng xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế và yêu cầu của hợp đồng trọn gói). hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là công việc tư vấn không phải thực hiện) và các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này. điểm b, c, d khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

4. Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh không vượt giá gói thầu, dự toán đã được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng cho gói thầu đó) thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh; Trường hợp vượt giá gói thầu hoặc vượt dự toán gói thầu được duyệt thì chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc Bộ trưởng quản lý ngành, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Ủy ban tỉnh. tỉnh khi được giao đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư trước khi điều chỉnh và phải đảm bảo đủ vốn để thanh toán cho nhà thầu theo thỏa thuận trong hợp đồng. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá gói thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu.”

Như vậy, khi điều chỉnh nội dung hợp đồng chỉ trong thời gian thực hiện hợp đồng kể cả thời gian được gia hạn thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật. Tùy theo hợp đồng là hợp đồng theo đơn giá hay hợp đồng trọn gói mà việc điều chỉnh khối lượng xây dựng được quy định theo quy định của pháp luật về xây dựng. Tùy theo giá hợp đồng sau khi điều chỉnh, quyền quyết định điều chỉnh sẽ được quy định như sau:

+ Sau khi giá hợp đồng sau khi điều chỉnh không vượt giá gói thầu, dự toán đã được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng cho gói thầu đó) thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh giá hợp đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử mới nhất

+ Khi nào vượt giá gói thầu, dự toán được phê duyệt thì chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc Bộ trưởng Bộ quản lý ngành phê duyệt.

4.3. Điều Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng:

Nội dung điều chỉnh khối lượng trong hợp đồng xây dựng được quy định tại Điều 37 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 50/2021/NĐ-CP như sau:

Các bên trong hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp điều chỉnh khối lượng, phạm vi, trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng.

– Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định như sau:

+ Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có những công việc phát sinh hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết (đối với hợp đồng xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện). thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

+ Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Ngoài những khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng nhưng không vượt giá gói thầu được duyệt, chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục hợp đồng. đến hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; khối lượng công việc có đơn giá trong hợp đồng được xác định theo khối lượng thực tế hoàn thành (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký kết) được nghiệm thu.

– Đối với những khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết mà trong hợp đồng chưa quy định về đơn giá hoặc phương pháp xác định đơn giá thì các bên phải thỏa thuận, thống nhất về đơn giá hoặc nguyên tắc, phương pháp xác định giá. để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, tùy theo hợp đồng là hợp đồng trọn gói hay hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh mà việc điều chỉnh sẽ hợp lý về mặt đơn giá hợp đồng. không vượt giá trị gói thầu được phê duyệt. Trường hợp có những công việc phát sinh hợp lý nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết (đối với hợp đồng xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; hợp đồng tư vấn nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng xây dựng 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận