Mẫu phụ lục hợp đồng bằng tiếng Anh, mẫu phụ lục song ngữ

Phụ lục hợp đồng là gì? Phụ lục hợp đồng tiếng anh là gì? Mẫu phụ lục hợp đồng bằng tiếng Anh? Mẫu phụ lục hợp đồng song ngữ Việt – Anh?

Phụ lục hợp đồng được sử dụng cùng với hợp đồng chính. Được thực hiện với nhu cầu của các bên tham gia quan hệ ký kết. Và cũng được thực hiện bằng tiếng Anh. Phần mở rộng song ngữ đảm bảo truy cập thông tin hiệu quả hơn. Thể hiện ở giá trị pháp lý tự nhiên. Phụ lục cung cấp chi tiết hoặc bổ sung cho việc thực hiện hợp đồng chính. Cũng như thực hiện tốt hơn các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trước đó. Mẫu phụ lục bằng tiếng Anh cũng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam khi sử dụng ở nước ta.

Cơ sở pháp lý: Bộ luật Dân sự 2015.

1. Phụ lục hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng chính. Với nghĩa phụ về mặt thông tin bổ sung, nghĩa hợp đồng chính về mặt nội dung. Tiến tới cụ thể hóa. Và có giá trị pháp lý như hợp đồng chính. Đó là, đảm bảo sự công nhận hợp pháp. Với các quyền và nghĩa vụ được quy định phải được các bên bảo đảm. Ràng buộc với các quy định pháp luật.

Yêu cầu về nội dung của phụ lục hợp đồng

Theo quy định tại Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015, nội dung hợp đồng như sau:

– Phụ lục hợp đồng bổ sung ý nghĩa, mang một số điều khoản đi kèm. Làm rõ nội dung quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. Mang lại sự rõ ràng, giúp các bên tiến tới ký kết hiệu quả. Thông thường theo một số cách phổ biến sau:

+ Về cơ bản nó sẽ quy định một số chi tiết về các điều khoản. Khi các chủ thể muốn đảm bảo quyền lợi của mình. Được pháp luật bảo vệ.

+ Hoặc sửa đổi một số nội dung, với cam kết không thay đổi nội dung xuyên suốt của hợp đồng. Bổ sung một số nội dung không có trong hợp đồng chính. Gia tăng lợi ích hợp lý mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. Vì cả hai đều phải đảm bảo tính thống nhất. Đi đến ý nghĩa cung cấp thêm ý nghĩa, thông tin bổ sung. Không thực hiện với ý nghĩa mâu thuẫn với nội dung chính đã xác lập từ trước.

– Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng chính. Các điều khoản trong phụ lục không có hiệu lực. Vì nó mâu thuẫn với điều chính yếu được pháp luật bảo vệ. Trừ khi có thoả thuận khác.

– Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái ngược với các điều khoản trong hợp đồng. Giả sử rằng điều khoản trong hợp đồng đã được sửa đổi. Và các bên tuân thủ các quy định mới này trong phần xung đột lợi ích đó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm trên lớp và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Yêu cầu về hình thức của phụ lục hợp đồng

– Phụ lục hợp đồng phải được lập thành văn bản. Với nội dung và hình thức tuân thủ theo mẫu phụ lục theo quy định của pháp luật.

– Phải được công chứng, chứng thực. Cung cấp giá trị được pháp luật công nhận. Quy trình ký hợp đồng chính phải được tuân theo. Cung cấp tính nhất quán, hiển thị các sửa đổi và bổ sung. Điều này vừa đảm bảo bề mặt nội dung phải thống nhất. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nội dung và hình thức của phụ lục.

– Với nhiều phụ lục được thực hiện. Được đánh số thứ tự tăng dần tương ứng với các phụ lục. Để công tác lưu trữ, phản ánh có hiệu quả đảm bảo cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trên thực tế. Căn cứ vào thời điểm ký kết hoặc có hiệu lực.

2. Phụ lục hợp đồng, phụ lục hợp đồng song ngữ tiếng anh là gì?

Phụ lục hợp đồng tiếng Anh còn được gọi là phụ lục hợp đồng.

Mẫu phụ lục hợp đồng tiếng anh là Mẫu hợp đồng phụ lục.

Phụ lục song ngữ tiếng Anh là Phụ lục song ngữ.

Các quy định vẫn đảm bảo về nội dung và hình thức như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên, phụ lục hợp đồng bằng tiếng Anh sẽ được soạn thảo bằng tiếng Anh. Bên cạnh ngôn ngữ của hợp đồng, nó cũng là tiếng Anh. Đảm bảo tính nhất quán trong ngôn ngữ sử dụng. Gắn nhu cầu của chủ thể với quy phạm pháp luật tương ứng.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phụ lục hợp đồng tiếng Anh chỉ được áp dụng trong hai trường hợp:

– Khi chi tiết hóa một số điều khoản trong hợp đồng. Làm rõ với các điều khoản đã được hiển thị trước đó. Mà hãy mang đến cách hiểu đúng, cách hiểu thống nhất giữa các bên. Cũng như mang đến những ràng buộc pháp lý tương ứng.

– Khi sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng. Được hình thành sau khi hợp đồng chính đã được thực hiện. Và không có sự đảm bảo nào về quyền và nghĩa vụ của các bên mong muốn. Sau khi giao kết, các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung. Nhằm thay đổi, mang đến sự thể hiện quyền và nghĩa vụ an toàn hơn so với nội dung ban đầu. Kèm theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng chính.

Làm bằng tiếng Anh để chuyển tải nội dung của phụ lục. Mẫu phụ lục quy định hình thức, nội dung triển khai. Cũng như cách thông tin được sử dụng và thể hiện. Mang lại hiệu quả trong việc tiếp nhận thông tin sửa đổi, bổ sung đó.

Phụ lục hợp đồng song ngữ Việt – Anh:

Vẫn được hiển thị với các ý nghĩa và chức năng tương tự như nội dung trên. Kèm theo các quy định về hình thức và nội dung của hợp đồng. Sự khác biệt được thể hiện với ngôn ngữ được sử dụng và hiển thị trong phần phụ lục. Đó là bản chất của song ngữ. Gắn với nhu cầu của các chủ thể trong việc xác lập hợp đồng. Đảm bảo nhận và xác nhận thông tin tương đương bằng hai ngôn ngữ khác nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin miễn giảm thuế xây dựng nhà ở tư nhân mới nhất

Với quy định tại Việt Nam. Phổ biến triển khai bằng phụ lục song ngữ Việt – Anh. Tức là sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng Anh để truyền đạt thông tin trong phụ lục. Mẫu phụ lục với những nội dung và khía cạnh cần thực hiện như trình bày dưới đây.

3. Mẫu phụ lục hợp đồng bằng tiếng Anh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG: THAY ĐỔI ĐƠN GIÁ

Không:……………………

Ngày tháng:……………………

Bên A (Bên bán):…………

Địa chỉ nhà:………….

Điện thoại:………….

Số fax:………

Đại diện bởi:……

Bên B (Bên mua):……

Địa chỉ nhà:………….

Điện thoại:……

Số fax:………

Đại diện bởi:……

Sau khi thảo luận, các bên đã thống nhất ký kết phụ lục hợp đồng số:….. với sự thay đổi đơn giá như sau:

Desciption của hàng hóa:

STT Tên của sản phẩm Định lượng đơn giá Giá đã thay đổi đầu tiên 2 3 Tổng cộng

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung trong hợp đồng số:…, bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm theo…… . Trong thời gian thực hiện hợp đồng, có vấn đề gì phát sinh, hai bên cùng bàn bạc giải quyết. Mọi sửa đổi sẽ được thực hiện bằng phụ lục hợp đồng đã được hai bên ký kết.

Phụ lục này được lập thành … bản có giá trị như nhau. Mỗi bên sẽ giữ… mỗi bản sao.

4. Mẫu phụ lục hợp đồng song ngữ Việt Anh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc(Độc lập – Tự do – Hạnh phúc)

———-o0o———

Địa điểm, ngày…tháng…năm…. (Nơi, ngày … tháng … năm ….)

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG (BIỂU HỢP ĐỒNG)

Con số ……. (con số ……. )

– Căn cứ Hợp đồng kỹ thuật số……. ký ngày……. có thể ….

(Căn cứ Hợp đồng số……. ký ngày…….tháng…………)

-Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên…

(Cơ sở cần một thực thể 2……)

Chúng tôi bao gồm:

THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Qua một bên):

Công ty Công ty) ……

Người đại diện (Tổng hợp):……

Chức vụ (Chức vụ):……

Địa chỉ nhà): ……

Điện thoại (ĐT): …………

Số fax:……

Mã số thuế: ……

Số tài khoản: ……

LÃNH ĐẠO/NGƯỜI BÁN HÀNG/NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

Công ty Công ty)……

Người đại diện (Tổng hợp):……

Chức vụ (Chức vụ): …………

Địa chỉ nhà): ………

Điện thoại (ĐT): …………

Số fax:……

Mã số thuế (MST):……

Số tài khoản: ……

Sau khi xem xét, hai bên đã đi đến thống nhất ký kết Phụ lục hợp đồng dịch vụ số……. về…… đối với hợp đồng đã ký số…, ngày…, tháng… năm… cụ thể như sau:

(Sau khi có ý kiến ​​thống nhất, hai bên đã thống nhất vào cuối Nhật ký kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ……đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ…….., ngày…, tháng… năm… cụ thể như sau:)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba

đầu tiên ……

2……

3……

4……

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số (quyền và nhiệm vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số):…………

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành nhiều bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ (Phụ lục hợp đồng được lập thành nhiều bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ)……

5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Sổ tay bảo dưỡng số……. và có hiệu lực kể từ ngày ký……. (Phần mô tả này là 1 phần không thể tách rời của HDDV…… và có giá trị kể từ ngày…………)

Đại diện bởi một BE đại diện giám đốc ký giám đốc ký

5. Nghĩa của một số từ tiếng Anh có thể xuất hiện trong phụ lục hợp đồng:

– Attachment (tài liệu đính kèm). Được sử dụng để chỉ các tài liệu được đính kèm với tài liệu chính. Mang ý nghĩa chung nhất cho các tài liệu, thông tin có tính chất đính kèm.

– Lịch trình. Là một danh sách hoặc danh mục hàng hóa, dịch vụ, khiếu nại. Mang tính biểu hiện cụ thể trong nội dung ở các khía cạnh trên. Kèm theo tài liệu gốc, trong trường hợp này có thể là tài liệu chính. Để cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề được đề cập trong tài liệu chính.

– Phụ lục là một tài liệu hoặc thông tin được đính kèm hoặc bổ sung. Cung cấp quyền truy cập rõ ràng hơn, hiệu quả hơn vào các phần bổ trợ và tài nguyên thông tin. Để làm rõ, sửa chữa hoặc chứng minh thông tin có trong tài liệu gốc. Và được thành lập cùng với việc thay đổi hoặc bổ sung, loại bỏ quyền và nghĩa vụ. Trong thỏa thuận và hình thành các điều khoản được đặt ra bởi các bên.

Phụ lục là tài liệu bổ sung được đính kèm ở cuối tài liệu chính. Nếu tệp đính kèm có chức năng ‘bổ sung’ trong một phần của hợp đồng và có ý nghĩa. Phản ánh rõ ràng các thông tin cho nội dung được xác định trong hợp đồng chính. Cũng như đảm bảo hiệu lực của hợp đồng.

– Vật chứng là tài liệu được dẫn chiếu trong hợp đồng. Một tài liệu tham khảo đại diện cho một nguồn thông tin có liên quan cụ thể đến tài liệu được tham chiếu. Trở thành một nguồn căn cứ, số liệu, thông số. Có chức năng thiết lập khối lượng, quy cách các hạng mục sẽ giao theo hợp đồng.

Phụ lục là nội dung kèm theo tài liệu hoặc báo cáo.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phụ lục hợp đồng bằng tiếng Anh, mẫu phụ lục song ngữ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận