Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú Quy định 213-QĐ/TW

Đảng viên đang công tác sẽ có trách nhiệm thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng tại nơi làm việc và mọi Đảng viên có trách nhiệm giữ mối liên hệ thường xuyên với tổ chức Đảng và nhân dân. nơi đang cư trú, luôn cần gần gũi, gắn bó với nhân dân. Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú được lập ra nhằm mục đích chính đó là để có thể nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cũng như đánh giá Đảng viên có thực hiện tốt nghĩa vụ công dân hay không. hay không.

Mẫu bản nhận xét Đảng viên tại nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW được biết đến là mẫu bản nhận xét Đảng viên tại nơi cư trú. Chi bộ cơ sở sẽ thực hiện nhận xét sinh hoạt Đảng viên tại nơi cư trú. Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên tại nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW phải nêu rõ nội dung nhận xét về hoạt động của Đảng viên và gia đình Đảng viên tại nơi cư trú cũng như nêu rõ nhiệm vụ của các chi bộ. Đảng viên đang sinh hoạt. làm việc tại nơi cư trú. Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW được sử dụng khá phổ biến trên thực tế và có ý nghĩa, vai trò quan trọng.

…, ngày tháng năm….

MẪU CÂU HỎI

Chi cục cư trú

Kính thưa:……..

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và quần chúng nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ…… kính đề nghị Đảng ủy nhận xét đảng viên……. tại nơi cư trú (theo mẫu đính kèm).

T/M BÊN MỸ (CHỈ ỦY BAN)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

….., ngày tháng năm…..

LÁ PHIẾU BÌNH LUẬN
Đảng viên thường xuyên giữ liên lạc
với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, xóm, khu dân cư, tổ dân phố, Chi ủy thống nhất nhận xét đảng viên… như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt☐ Làm gương☐ Không nêu gương

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân ở khu dân cư thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Kiên Giang [Ly hôn tại Kiên Giang]
Gương mẫu đi đầu Gương mẫu☐ Không gương mẫu

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ☐ Tham gia không đầy đủ☐ Không tham gia☐

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm tình hình nhân dân; phản ánh ý kiến ​​của người dân đến cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia ý kiến ​​với cấp ủy, chi, đảng bộ cơ sở nơi cư trú về những công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực☐ Thường xuyên☐ Không thường xuyên

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình, nhân dân xây dựng mối đoàn kết gắn bó, nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực☐ Tích cực☐ Chưa hoạt động

6. Yêu cầu cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên thực hiện chưa tốt.

Khen☐ Không nên☐ Cân nhắc xử lý☐

7. Ý kiến ​​khác

XÁC NHẬN CỦA BAN ĐẢNG BỘ Xã, Phường, Thị trấn

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Chi nhánh T/M

(Ký và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Xử lý trường hợp đảng viên sinh con thứ ba

3. Hướng dẫn viết phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW:

– Phần mở đầu:

+ Điền đầy đủ thông tin về Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

+ Thông tin chi nhánh.

+ Viết in hoa đậm”ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”.

+ Thông tin về thời gian, địa điểm thực hiện góp ý.

+ Tên biên bản, phiếu nhận xét cụ thể của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

– Nội dung chính của biên bản:

Thông tin về Đảng viên.

+ Đưa ra nhận xét về Đảng viên.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa 12 của Đảng viên

+ Các ý kiến ​​khác.

– Phần cuối của biên bản:

+ Xác nhận của Đảng ủy xã, phường, thị trấn. (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

+ Ký, ghi rõ họ tên của người đại diện thay mặt chi bộ phát biểu nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

xem thêm: Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

4. Tìm hiểu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là người đã gia nhập, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là người đang sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở Việt Nam, Đảng viên có thể hiểu là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản duy nhất tồn tại hợp pháp là Đảng Cộng sản Việt Nam, được phép lãnh đạo đất nước Việt Nam đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội.

Đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, thừa nhận và tự giác chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, có đầy đủ tiêu chuẩn và sinh hoạt. trong một tổ chức cơ sở đảng. Và qua học tập, lao động chứng tỏ mình là người ưu tú, được quần chúng tín nhiệm mới được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành Đảng viên.

Đảng viên là những người tiên tiến nhất của nhân dân lao động và của dân tộc. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ bắt nguồn từ việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ mật thiết giữa giai cấp và dân tộc, mỗi đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải luôn phấn đấu vì lợi ích của giai cấp và dân tộc. .

Đảng Cộng sản Việt Nam sau thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã trở thành Đảng cầm quyền, được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân nên mỗi đảng viên là người tiên phong, gương mẫu trước quần chúng. .

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú được hiểu là biểu mẫu do các chi bộ cơ sở lập để nhận xét sinh hoạt Đảng viên nơi cư trú, công tác.

Mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang công tác có trách nhiệm thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng ở nơi đối tượng đó đang công tác. Căn cứ Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên công tác thường xuyên giữ mối liên hệ thường xuyên với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, có ghi nhiệm vụ của đảng viên công tác nơi cư trú. Cụ thể những nội dung chính như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm thức ăn thủy sản mới nhất 2023

– Đảng viên là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang công tác tại nơi cư trú, tiên phong gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, phổ biến, vận động gia đình, bạn bè và nơi cư trú thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

– Đảng viên là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam nơi cư trú tích cực tham gia các buổi sinh hoạt định kỳ do cấp uỷ triệu tập, tham gia ý kiến ​​vào các công việc chung của địa phương nơi cư trú. nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

– Đảng viên công tác Đảng Cộng sản Việt Nam nơi cư trú là tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thể hiện tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trước nhân dân nơi cư trú. .

– Đảng viên là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đang công tác ở nơi cư trú tham gia đầy đủ các cuộc họp của nhân dân ở nơi cư trú; Đảng viên cần thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, chi ủy, ban công tác mặt trận để nắm tình hình tiếp dân, kịp thời phản ánh ý kiến ​​của nhân dân đến họ. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam nơi cư trú tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cơ sở, kiểm tra đảng và cán bộ. thức ăn viên.

– Đảng viên là Đảng viên cộng sản Việt Nam đang công tác tại nơi cư trú tích cực tham gia, vận động người thân trong gia đình, bạn bè và nhân dân tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết ở khu dân cư.

– Đảng viên là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang công tác tại nơi cư trú hàng năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình và báo cáo kịp thời khi thay đổi nơi cư trú.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú Quy định 213-QĐ/TW của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận