Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm và cách viết năm 2023

Bảng đánh giá nhân viên cuối năm là gì? Mẫu đánh giá nhân viên cuối năm mới nhất 2023? Cách viết chi tiết phiếu đánh giá nhân viên cuối năm?

Đánh giá viên chức được coi là khâu quan trọng trong quản lý nhân sự ở đơn vị sự nghiệp công lập; là cơ sở để quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với viên chức. Thông qua đánh giá viên chức sẽ làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của từng viên chức. Để tiến hành đánh giá viên chức một cách có cơ sở thì phải sử dụng phiếu đánh giá viên chức và coi đó là “bằng chứng” chứng minh tính xác thực của việc đánh giá viên chức.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

Cơ sở pháp lý:

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Viên chức năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành.

Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

1. Bảng đánh giá nhân viên cuối năm là gì?

Viên chức được hiểu theo Luật Viên chức là “Công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đánh giá nhân viên là một loại hình đánh giá nhân sự. Tuy nhiên, do đặc thù của hoạt động nghề nghiệp của viên chức nên việc đánh giá viên chức bên cạnh những phương pháp đánh giá viên chức chung còn phải gắn với đặc thù của hoạt động nghề nghiệp. Đánh giá nhân viên là đánh giá con người cụ thể đang làm việc trong tổ chức, đây là một công việc khó khăn và phức tạp.

Đánh giá viên chức là việc cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng viên chức đánh giá, phân loại, làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kết quả hoạt động thực tế của viên chức. thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cán bộ. Kết quả đánh giá viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với viên chức. Vì vậy, để đánh giá đúng công chức, việc bố trí, đề bạt, sử dụng công chức đúng năng lực, sở trường cũng là cơ sở để cấp có thẩm quyền chủ động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. giúp công chức thấy rõ khuyết điểm, sửa chữa, phát huy ưu điểm. Đánh giá không đúng cán bộ sẽ làm giảm lòng tin đối với cán bộ. Đánh giá viên chức cần có cách tiếp cận khoa học, hợp lý nhưng đồng thời cần có sự tham gia của yếu tố tình cảm, cảm tính để có sự hài hòa.

Như vậy, đánh giá con người vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, không chỉ phức tạp về cách đánh giá mà còn phức tạp về nội dung và yêu cầu của đánh giá. Đánh giá viên chức không chỉ là đánh giá hay đưa ra kết quả đánh giá mà mục tiêu cuối cùng, quan trọng nhất là đánh giá theo hướng sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng con người có hiệu quả nhất. Công việc.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin phép bản quyền trên youtube và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Phiếu đánh giá viên chức cuối năm là văn bản dùng để viên chức tự đánh giá và của người có thẩm quyền để đánh giá, phân loại làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Mẫu đánh giá, phân loại viên chức được sử dụng theo mẫu chung do Chính phủ ban hành.

xem thêm: Mẫu phiếu nhận xét đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo 2023

Phiếu đánh giá viên chức cuối năm được dùng làm căn cứ ghi kết quả tự đánh giá của viên chức và kết quả đánh giá của người có thẩm quyền, từ đó tiến hành phân loại và đưa ra kết luận cuối cùng về kết quả công việc của viên chức. kỷ luật hoặc phần thưởng hoặc kết quả khác. Phiếu đánh giá viên chức còn là căn cứ để chứng minh việc tuân thủ pháp luật của viên chức, đơn vị sự nghiệp do mình quản lý. Phiếu đánh giá nhân chứng có tài liệu chứng minh tính chính xác và căn cứ trong quá trình xử lý nếu có khiếu nại của cán bộ.

Đánh giá viên chức là một khâu quan trọng trong quy trình quản lý nhân sự, là sự so sánh giữa năng lực và kết quả công việc của viên chức với các tiêu chuẩn, tiêu chuẩn của chức danh, vị trí việc làm để xác định mức độ thực hiện công việc. thực hiện chức trách, nhiệm vụ để hoạch định chính sách nhân sự phù hợp.

2. Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm ……….

Họ và tên:……(1)……..

Chức danh nghề nghiệp: …(2)….

xem thêm: Nguyên tắc, căn cứ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Đơn vị công tác: …..(3)……

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

……………………

2. Đạo đức, lối sống:

…………..

3. Tác phong, tác phong làm việc:

…………..

xem thêm: Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

…………

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc đã thực hiện; tỷ lệ, chất lượng, tiến độ hoàn thành):

……………………

6. Thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp (đối với các chức danh tiếp xúc, giải quyết công việc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp):

…………

PHẦN DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

xem thêm: Việc đánh giá, phân loại chất lượng viên chức theo quy định mới nhất

……..

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản theo dõi công tác ép cọc đại trà và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

…….

9. Năng lực quy tụ, đoàn kết:

……

II. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

1. Tự đánh giá ưu điểm, khuyết điểm:

……

xem thêm: Xếp loại thi đua giáo viên nghỉ ốm đau, thai sản cuối năm

2. Tự đánh giá chất lượng:

…….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày tháng năm….
NHẬN XÉT CÁ NHÂN

………….III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO CÁC CÔNG VỤ QUỐC GIA

….., ngày tháng năm….
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cơ quan thẩm định)

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

xem thêm: Bạn đánh giá, nhận xét và xếp loại các thành viên vào cuối năm như thế nào?

………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

…………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày tháng năm….
ĐÁNH GIÁ CỦA CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Cách viết chi tiết phiếu đánh giá nhân viên cuối năm:

(1) Ghi tên cán bộ tự đánh giá, ví dụ: Nguyễn Văn A.

(2) Chức danh nghề nghiệp, ví dụ: Giảng viên, giáo viên,..

(3) Ghi tên đơn vị sự nghiệp công lập đang công tác, ví dụ: Trường Đại học Luật Hà Nội.

xem thêm: Đánh giá là gì? Khái niệm, mục tiêu và ý nghĩa của đánh giá là gì?

Trong các phần tự đánh giá, cán bộ chủ động đánh giá từng mục, tùy theo điều kiện thực tế cụ thể để ghi rõ, đúng, đủ các nội dung đã ghi trên. Trong kết quả tự đánh giá, cán bộ có thể căn cứ vào quy định tại Điều 3 Nghị định 90/2020/NĐ-CP để không bỏ sót nội dung sau:

Điều 3. Tiêu chí chung đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

1. Chính trị tư tưởng

a) Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. ;

b) Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; lập trường kiên định; không nao núng trước mọi khó khăn, thử thách;

c) Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, của nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

d) Có ý thức học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn kiện của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống

xem thêm: Mẫu bảng đánh giá nhân viên cuối năm hướng dẫn chuẩn

a) Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

b) Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

c) Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Đắk Nông [Ly hôn nhanh tại Đắk Nông]

đ) Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

3. Tác phong, tác phong làm việc

a) Chịu trách nhiệm về công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

b) Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, nguyên tắc;

c) Có tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện nhiệm vụ;

xem thêm: Mẫu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm mới nhất

đ) Có thái độ đúng mực, tác phong, tác phong làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

a) Chấp hành sự phân công của tổ chức;

b) Chấp hành quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

c) Kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

d) Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về các nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cơ quan có thẩm quyền. bật khi được yêu cầu.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo:

xem thêm: Mẫu bản tự nhận xét đánh giá chất lượng công việc của viên chức

Quán triệt, thể chế hóa và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật bị xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể. thân thể.

b) Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đặt ra hoặc theo nhiệm vụ cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

Thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp đối với các vị trí tiếp xúc, giải quyết công việc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp.

Trước khi ký phải ghi họ tên, cá nhân phải ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm ký.

xem thêm: Khi nào công chức bị đánh giá là không thi hành công vụ?

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm và cách viết năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận