Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí kiểm định chất lượng 1, 2, 3, 4, 5

Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí đánh giá chất lượng 1, 2, 3? Mẫu phiếu đánh giá chất lượng kiểm định tiêu chí 4? Đánh giá các mức độ đạt được theo từng tiêu chí? Viết báo cáo và công khai báo cáo tự đánh giá?

Hiện nay, cùng với xu thế phát triển kinh tế – xã hội, các cơ sở giáo dục vụ án đã ra đời và đi vào hoạt động với mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục khác nhau, tuy có nhiều cơ sở giáo dục có chung mục tiêu. Trọng tâm chính của giáo dục là chất lượng giáo dục dịch thuật và kiểm định chất lượng giáo dục. Thực tế khi tiến hành hoạt động KĐCL 1, 2, 3, 4, 5, nhiều cơ sở giáo dục còn lúng túng trong việc lựa chọn hình thức tiêu chí đánh giá KĐCL hoặc điền vào phiếu đánh giá còn lại. Lỗi dẫn đến kết quả đánh giá kém. Vậy hình thức đánh giá tiêu chí đánh giá chất lượng 1, 2, 3, 4, 5 hiện được pháp luật quy định như thế nào?

Cơ sở pháp lý:

– Công văn 5932/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài nền tảng giáo dục phổ thông;

1. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng chỉ tiêu kiểm tra 1, 2, 3:

1.1. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng kiểm tra chỉ tiêu 1, 2, 3:

Căn cứ Phụ lục 5A Phiếu đánh giá tiêu chí đánh giá chất lượng 1, 2, 3 như sau:

Trường học…

Nhóm, cá nhân

BẢNG ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chuẩn:…

Tiêu chuẩn:

Cấp độ 1:

một)…

b)…

c)…

Cấp độ 2: …

Mức 3 (nếu có): …

1. Mô tả hiện trạng (Tùy theo nội dung của chỉ tiêu, tiêu chí có thể mô tả lần lượt từng chỉ tiêu theo từng mức độ hoặc theo mục “Mô tả hiện trạng” tại Phụ lục 5b. Mục này có mã số minh chứng kèm theo . theo)

Cấp độ 1: …

Cấp độ 2: …

Mức 3 (nếu có): …

2. Điểm mạnh: …

3. Điểm yếu: …

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

5. Tự đánh giá: …

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 chỉ số Vượt qua thất bại Chỉ báo (nếu có) Vượt qua thất bại Chỉ báo (nếu có) Vượt qua thất bại một b c Vượt qua thất bại Vượt qua thất bại Vượt qua thất bại

Đạt: Mức …./không đạt.

Ghi chú:

– Trường hợp tiêu chí không quy định chỉ tiêu a/b/c (ở mức đánh giá 2 hoặc 3) thì đánh dấu sao.

vào ô chỉ tiêu và ghi kết quả đánh giá đạt/không đạt.

– Đối với các ô không có chỉ thị: đánh dấu gạch ngang (-).

Xác nhận của trưởng đoàn công tác

……., ngày tháng năm …….

nhà văn

(Ký và ghi rõ họ tên) Ví dụ 1:

Tiêu chí 2.1 Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 chỉ số Vượt qua thất bại Chỉ số (Nếu có) Vượt qua thất bại Chỉ số (Nếu có) Vượt qua thất bại một Đạt được một Đạt được * Không đạt b Đạt được b Đạt được c Đạt được Đạt được Đạt được
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp và hướng dẫn chi tiết

Không đạt

Kết quả: Đạt Bậc 2

Xác nhận của trưởng đoàn công tác

……., ngày tháng năm …….

nhà văn

(Ký và ghi rõ họ tên) Ví dụ 2:

Tiêu chí 2.2 Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 chỉ số Vượt qua thất bại Chỉ số (Nếu có) Vượt qua thất bại Chỉ số (Nếu có) Vượt qua thất bại một Đạt được một Đạt được một Đạt được b Đạt được b Đạt được b Đạt được c Đạt được c Đạt được Đạt được Đạt được

Đạt được

Kết quả: Đạt Cấp độ 3

Xác nhận của trưởng đoàn công tác

……., ngày tháng năm …….

nhà văn

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.2. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng kiểm tra chỉ tiêu 1, 2, 3:

– Căn cứ Phụ lục 5B Đánh giá tiêu chí đánh giá chất lượng 1 như sau:

Trường học…Tập đoàn

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 2

Tên tiêu chí: … 1. Mô tả hiện trạng (có kèm theo mã chứng minh)

2. Điểm mạnh:

3. Điểm yếu:

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có):

5. Tự đánh giá: Đạt/Không đạt

Xác nhận của trưởng đoàn công tác

……., ngày tháng năm …….

nhà văn

(Ký và ghi rõ họ tên)

– Căn cứ Phụ lục 5B Đánh giá tiêu chí đánh giá chất lượng 2 như sau:

Trường học…Tập đoàn

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 1

Tên tiêu chí: …1. Mô tả hiện trạng (có kèm theo mã chứng minh)

2. Điểm mạnh:

3. Điểm yếu:

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có):

5. Tự đánh giá: Đạt/Không đạt

Xác nhận của trưởng đoàn công tác

…., ngày tháng năm ….

nhà văn

(Ký và ghi rõ họ tên)

– Căn cứ Phụ lục 5B Phiếu đánh giá tiêu chí đánh giá chất lượng 3 như sau:

Trường học…Tập đoàn

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC ĐỘ 3

Tên tiêu chí: … 1. Mô tả hiện trạng (có kèm theo mã chứng minh)

2. Điểm mạnh:

3. Điểm yếu:

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có):

5. Tự đánh giá: Đạt/Không đạt

Xác nhận của trưởng đoàn công tác

……., ngày tháng năm …….

nhà văn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí kiểm định chất lượng 4 như sau:

Phiếu đánh giá tiêu chí đánh giá chất lượng số 4 được soạn thảo theo mẫu sau:

Trường học…Tập đoàn

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 4

Tên tiêu chí: … 1. Mô tả hiện trạng (có kèm theo mã chứng minh)

2. Điểm mạnh:

3. Điểm yếu:

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có):

5. Tự đánh giá: Đạt/Không đạt

Xác nhận của trưởng đoàn công tác

…., ngày tháng năm …

nhà văn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí: Căn cứ quy định tại nội dung tại mục 4

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch chức danh nghề nghiệp hạng 2 THPT mới nhất?

Công văn 5932/BGDĐT-QLCL đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí: – Việc đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí được thực hiện thông qua Phiếu đánh giá tiêu chí. Các tiêu chí thuộc Mức 1, 2, 3 trong Chuẩn đánh giá, tùy theo nội dung của chỉ tiêu, có thể thực hiện tiêu chí “Mô tả hiện trạng” trong Phiếu đánh giá tiêu chí theo Phụ lục 5a hoặc Phụ lục 5b, cụ thể theo nội dung tại mục 1 và 2 nêu trên.

Tiêu chí thuộc Mức 4 trong bộ tiêu chí đánh giá thì ghi Phiếu đánh giá tiêu chí theo Phụ lục 5b. Phiếu đánh giá tiêu chí bao gồm các nội dung sau: Mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng và tự đánh giá.

Phiếu đánh giá tiêu chí do các nhóm công tác hoặc cá nhân viết và phải được Hội đồng TĐG tư vấn tương ứng, mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá theo một Phiếu đánh giá tiêu chí.

– Quy trình viết và hoàn thiện Phiếu đánh giá tiêu chí được thực hiện như sau: + Bước 1:

cá nhân nghiên cứu viên hoặc nhóm công tác phải tiến hành phân tích nội dung của các tiêu chí, chỉ số và minh chứng được sử dụng để ghi các nội dung như trong Phiếu đánh giá tiêu chí; + Bước 2:

Tổ công tác đã thảo luận về các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí cần bổ sung, sửa đổi; + Bước 3:

Hội đồng tự đánh giá thảo luận về nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí. Đặc biệt chú trọng kế hoạch nâng cao chất lượng đối với từng tiêu chí xác định rõ biện pháp, giải pháp, điều kiện nhân lực, tài chính, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành và phải khả thi; + Bước 4:

Trên cơ sở ý kiến ​​của Hội đồng tự đánh giá, nhóm công tác hoặc cá nhân hoàn thiện Phiếu đánh giá tiêu chí và gửi cho Thư ký Hội đồng tự đánh giá. – Các mức đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Điều 6 Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT và Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT. Kết quả của từng tiêu chí được tổng hợp vào Bảng tổng hợp kết quả TĐG (tham khảo Phụ lục 6 của Công văn).5932/BGDĐT-QLCL

).

4. Viết báo cáo và công bố báo cáo tự đánh giá:

4.1. Viết báo cáo tự đánh giá: Báo cáo tự đánh giá là văn bản phản ánh thực trạng chất lượng của nhà trường, cam kết của nhà trường về các hoạt động cải tiến chất lượng. Kết quả tự đánh giá sẽ được trình bày dưới dạng báo cáo với cấu trúc và hình thức quy định tại hướng dẫn này (tham khảo Phụ lục 6 của công văn).

5932/BGDĐT-QLCL);

– Báo cáo Tự đánh giá phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, đầy đủ các nội dung liên quan đến các tiêu chí;

+ Báo cáo tự đánh giá phải được trình bày lần lượt theo trình tự của tiêu chuẩn;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thôi học chương trình thứ 2 và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

+ Đối với mỗi tiêu chí cần có đủ các mục: mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng, tự đánh giá;

+ Nội dung trình bày trong Phiếu đánh giá tiêu chí đã được Hội đồng tự đánh giá thông qua được đưa vào báo cáo tự đánh giá.

Báo cáo tự đánh giá đạt yêu cầu khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Được trình bày dưới hình thức và cấu trúc của sổ tay này;

+ Không mắc lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp;

+ Không có mâu thuẫn giữa các nội dung của một tiêu chí và giữa các tiêu chí với nhau;

+ Chứng cứ phải đầy đủ, rõ ràng, thuyết phục;

+ Có đầy đủ cơ sở để khẳng định việc đạt được các chỉ tiêu, tiêu chí;

+ Đánh giá chính xác thực trạng của nhà trường;

+ Phần “Mô tả hiện trạng” phải đúng, đầy đủ nội dung;

+ Xác định đúng điểm mạnh, điểm yếu theo từng tiêu chí;

+ Kế hoạch cải tiến chất lượng đối với từng tiêu chí phải phù hợp và khả thi; Mức độ đạt các tiêu chí nhà trường đề ra là đạt yêu cầu.

– Dự thảo Báo cáo tự đánh giá phải được chuyển cho các nhóm công tác và cá nhân cung cấp bằng chứng để xác minh bằng chứng được sử dụng và tính chính xác của các nhận định và kết luận rút ra từ đó. Cá nhân, tổ công tác phải có trách nhiệm xem xét nội dung báo cáo liên quan đến chỉ tiêu được phân công.

– Bản thảo cuối cùng của báo cáo tự đánh giá được công bố để lấy ý kiến ​​góp ý của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Hội đồng tự đánh giá tiến hành nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến ​​đóng góp để hoàn thiện báo cáo và ký vào báo cáo tự đánh giá sau khi đã đọc và thống nhất với nội dung của báo cáo tự đánh giá.

– Sau khi báo cáo tự đánh giá được Hội đồng tự đánh giá nhất trí thông qua, hiệu trưởng xem xét, ký tên, đóng dấu. Bản gốc báo cáo tự đánh giá có thể làm 02 bản lưu tại trường và sẽ được gửi đến cơ quan có thẩm quyền để báo cáo hoặc đăng ký đánh giá ngoài nếu đủ điều kiện đăng ký đánh giá ngoài.

Bản sao báo cáo tự đánh giá được lưu giữ tại thư viện hoặc phòng truyền thống hoặc tủ hồ sơ của nhà trường; Báo cáo tự đánh giá được mượn và sử dụng theo quy định của hiệu trưởng. 4.2.

Công bố báo cáo tự đánh giá: Báo cáo tự đánh giá sau khi hoàn thành sẽ được nhà trường công bố trong phạm vi nhà trường. Căn cứ Công văn5932/BGDĐT-QLCL ký

khuyến khích công bố kết quả tự đánh giá của báo cáo tự đánh giá (file pdf) trên website của trường.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí kiểm định chất lượng 1, 2, 3, 4, 5 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận