Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo và hướng dẫn chuyển đơn

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục do pháp luật quy định thông báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại. . Việc tố cáo phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và đúng thẩm quyền giải quyết. Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền thì cơ quan tiếp nhận tố cáo chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

1. Mẫu phiếu chuyển tố cáo và hướng dẫn chuyển đơn tố cáo:

……. (Đầu tiên)
…….. (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số 3)-…(4)

v/v chuyển khiếu nại

………., ngày tháng năm ..……

SỔ CHUYỂN KHAI

Kính gửi: …………..(5)

Ngày tháng năm ……..(2) ………….nhận được đơn tố cáo ngày… tháng… năm… của công dân về việc ………… (6)

Căn cứ quy định của Luật Tố cáo, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, Thông tư số 05 năm 2021 /TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến ​​nghị, phản ánh, ……(2) chuyển đơn của công dân …… đến ……(5) xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả cho ………… (2)

Người nhận:
Như trên;
– ….;

Lưu: VT; … (4).

…………. (7)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn viết đơn xin việc

(Đầu tiên) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành văn bản chuyển tố cáo.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành văn bản chuyển đơn.

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị lập văn bản chuyển giao.

(5) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

(6) Tóm tắt đơn khiếu nại.

(7) Chức vụ của người có thẩm quyền ký văn bản chuyển đơn tố cáo.

xem thêm: Mẫu đơn tố giác tội phạm, mẫu đơn thư tố giác lừa đảo mới nhất 2022

2. Quy trình giải quyết tố cáo:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Người giải quyết tố cáo tự mình hoặc giao cho cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác xác minh thông tin về người tố cáo, điều kiện thụ lý tố cáo. Đơn tố cáo chỉ được thụ lý khi có đủ các điều kiện sau đây:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu kiểm điểm cuối năm của giáo viên mới và chuẩn nhất năm 2023

– Đáp ứng hình thức tố cáo

+ Làm đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan, nếu có nhiều người tố cáo thì phải ghi rõ thông tin của từng người và họ, tên của người đại diện cho người tố cáo. Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo

+ Tố cáo trực tiếp: người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo hoặc tự mình ghi lại nội dung tố cáo, sau đó yêu cầu người tố cáo xác nhận và ký tên hoặc điểm chỉ, ghi rõ nội dung. như một văn bản khiếu nại.

Trả lời chủ thể: Người tố cáo phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nếu không có năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật.

– Đáp ứng về thẩm quyền: Vụ việc tố cáo phải thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo.

– Đạt yêu cầu về nội dung: Nội dung tố cáo có căn cứ xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Sau khi xem xét nội dung tố cáo, nếu nội dung tố cáo đáp ứng đầy đủ các yếu tố nêu trên thì người thụ lý tố cáo ra quyết định tố cáo, quyết định tố cáo có các nội dung sau:

Ngày, tháng, năm ra quyết định;

– Căn cứ ra quyết định;

– Đơn tố cáo được thụ lý;

– Thời hạn giải quyết tố cáo.

Kể từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo phải thông báo cho người tố cáo và thông báo cho người bị tố cáo về nội dung tố cáo trong thời hạn 05 ngày.

Bước 2: Xác minh nội dung tố cáo

Người giải quyết tố cáo tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức khác xác minh nội dung tố cáo. Trong quá trình xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành các biện pháp cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo. Trong quá trình xác minh, người xác minh tố cáo phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải thích cũng như đưa ra chứng cứ để chứng minh cho tính đúng đắn sau này của nội dung được xác minh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin tăng lương cho nhân viên và hướng dẫn cách viết

Việc xác minh nội dung tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản, bao gồm các nội dung sau đây:

+ Ngày, tháng, năm xác nhận giao hàng;

+ Người được giao xác minh nội dung tố cáo;

+ Họ, tên, địa chỉ của người bị tố cáo; tên, trụ sở của cơ quan, tổ chức bị tố cáo;

+ Nội dung cần xác minh;

+ Thời gian tiến hành xác minh;

+ Quyền và trách nhiệm của người được giao xác minh nội dung tố cáo.

Bước 3: Kết luận tố cáo

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, người giải quyết tố cáo ra kết luận về nội dung tố cáo.

Kết luận tố cáo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Kết quả xác minh nội dung tố cáo;

– Căn cứ pháp lý để xác định có vi phạm pháp luật hay không;

– Kết luận về nội dung tố cáo (đúng, đúng một phần hoặc không đúng) xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung tố cáo.

– Kiến nghị biện pháp xử lý theo thẩm quyền và kiến ​​nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật.

– Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật và áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Sau khi kết luận tố cáo, người giải quyết tố cáo phải gửi kết luận tố cáo cho người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo và cơ quan, tổ chức khác có liên quan. đồng thời phải thông báo kết luận nội dung tố cáo cho người tố cáo biết trong thời hạn 05 ngày làm việc

Bước 4: Xử lý nội dung tố cáo theo kết luận của người giải quyết tố cáo.

Kể từ ngày có kết luận tố cáo, người giải quyết tố cáo căn cứ vào kết luận tố cáo để xử lý các công việc cụ thể sau đây chậm nhất trong thời hạn 07 ngày làm việc:

– Nếu kết luận người bị tố cáo không vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo được khôi phục, đồng thời có biện pháp xử lý đối với người bị tố cáo. bị buộc tội. cáo buộc sai

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ

– Trường hợp kết luận người bị tố cáo có vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến ​​nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định. đến quy định. quy định của pháp luật

Kể từ ngày có kết quả xử lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết kiến ​​nghị trong kết luận nội dung tố cáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người giải quyết tố cáo về kết quả xử lý. trong vòng 5 ngày làm việc.

– Nếu hành vi vi phạm của bị can có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

– Lưu ý: Trong quá trình xử lý đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giữ bí mật thông tin, nội dung tố cáo của người tố cáo theo quy định của pháp luật. Nếu người tố cáo yêu cầu được bảo vệ thì trình thủ trưởng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

xem thêm: Đường dây nóng báo cho vay nặng lãi qua app, tín dụng đen

3. Hướng dẫn chuyển đơn tố cáo:

Tại bước thụ lý tố cáo, người nhận tố cáo xem xét đơn, phân loại đơn thuộc thẩm quyền và đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

– Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và có đủ điều kiện thụ lý thì người giải quyết đơn báo cáo Thủ trưởng thụ lý, giải quyết theo quy định.

– Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người xử lý đơn đề xuất với thủ trưởng chuyển đơn tố cáo kèm theo thông tin, tài liệu (nếu có). cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật

+ Việc chuyển đơn tố cáo thực hiện theo Mẫu số 03 quy định tại Thông tư 05/2021/TT-TTCP

+ Lưu ý việc chuyển đơn tố cáo chỉ được thực hiện 1 lần đối với đơn tố cáo có cùng nội dung

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

+ Luật Tố cáo 2018

+ Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến ​​nghị, phản ánh

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo và hướng dẫn chuyển đơn của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận