Mẫu phiếu chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm mới nhất

Những sáng kiến ​​này giúp khuyến khích sự sáng tạo của thanh niên và người giám định phải có trình độ chuyên môn nhất định. Dưới đây là mẫu phiếu chấm điểm sáng kiến ​​kinh nghiệm mới nhất mời các bạn tham khảo!

1. Sáng kiến ​​kinh nghiệm là gì? Mục đích?

Sáng kiến ​​kinh nghiệm là một ý tưởng, mô hình hoặc phương pháp mới được đề xuất hoặc triển khai trong một tổ chức, cộng đồng hoặc lĩnh vực nhằm cải thiện hoặc giải quyết vấn đề, tận dụng cơ hội hoặc đáp ứng nhu cầu một cách sáng tạo và hiệu quả.

Sáng kiến ​​trải nghiệm có thể đến từ cá nhân, tổ chức, cộng đồng và có thể liên quan đến nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, an ninh, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.

Mục đích của sáng kiến ​​trải nghiệm là tìm ra các giải pháp mới, đi tiên phong và đóng góp vào sự phát triển và tiến bộ của tổ chức, cộng đồng hoặc lĩnh vực ứng dụng. Sáng kiến ​​kinh nghiệm có thể nảy sinh ý tưởng mới, cải tiến quy trình hoạt động, tận dụng tiềm năng nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra giá trị tích cực và bền vững.

2. Hướng dẫn chấm sáng kiến ​​kinh nghiệm:

Chấm điểm sáng kiến ​​kinh nghiệm là quá trình đánh giá, định lượng, xếp loại mức độ hoàn thành và chất lượng của sáng kiến ​​kinh nghiệm dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn hoặc thang điểm nhất định. Các bước sau đây có thể được sử dụng để hướng dẫn quy trình chấm điểm sáng kiến ​​kinh nghiệm trên thang điểm:

Bước 1: Xác định tiêu chí hoặc tiêu chí chấm điểm: Xác định các tiêu chí hoặc tiêu chuẩn mà theo đó sáng kiến ​​kinh nghiệm sẽ được đánh giá. Các tiêu chí này phải phản ánh các yếu tố quan trọng của sáng kiến ​​kinh nghiệm, chẳng hạn như tính độc đáo, tính khả thi, hiệu quả, tính bền vững, khả năng thực hiện và tác động.

Bước 2: Xác định thang điểm: Xác định thang điểm hoặc bảng đánh giá mức độ hoàn thành và chất lượng của sáng kiến ​​kinh nghiệm. Thang điểm có thể từ 1 đến 10, A, B, C hoặc các mức đánh giá khác tùy theo quy định của tổ chức hoặc dự án.

Bước 3: Đánh giá theo tiêu chí, tiêu chuẩn: Đánh giá sáng kiến ​​kinh nghiệm theo tiêu chí, tiêu chuẩn đã xác định. Có thể sử dụng các câu hỏi định hướng hoặc đánh giá cụ thể để cho điểm từng tiêu chí.

Xem thêm bài viết hay:  Quy phạm xã hội là gì? Lý do vì sao gọi là quy phạm xã hội?

Bước 4: Tổng hợp điểm: Tổng hợp điểm của từng tiêu chí để có điểm chung cho sáng kiến ​​kinh nghiệm. Có thể sử dụng công thức hoặc phương pháp tính điểm tổng hợp được xác định trước để tính điểm cuối cùng.

Bước 5: Xác định mức đánh giá: Căn cứ vào thang điểm đã xác định, xác định mức đánh giá sáng kiến ​​kinh nghiệm dựa trên số điểm đạt được. Có thể sử dụng các mức xếp hạng được xác định trước.

3. Mẫu phiếu chấm sáng kiến ​​kinh nghiệm mới nhất:

GIỌNG NÓI

Ý TƯỞNG KINH NGHIỆM

Tác giả:……………………

Chức vụ:……………………

Đơn vị:……………………

Tiêu đề môn học: ……………………

GK1:………… Ký tên:…… GK2:……………. Dấu hiệu:…………

Mục Nhận xét về chủ đề Điểm Tiêu chuẩn GK1 GK2 Tốt nhất TÔI/. Nội dung 90 đồng Một. Tính mới:…………………….

Tốt: Khá: Trung bình:  Yếu: 

20 b. Có tính khoa học: …………………………….

Tốt: Khá: Trung bình:  Yếu: 

25 c. Thực tiễn:…………………………….

Tốt: Khá: Trung bình:  Yếu: 

20 d. Hiệu quả: …………………….

Tốt: Khá: Trung bình:  Yếu: 

25 II/. Hình thức 10 đồng Một. Cách trình bày:……………………………. 03 b. Hiện tại:……………………………. 03 c. Diễn đạt, chính tả:……………………. 04 TỔNG CỘNG 100

Nhận xét chung: …………………….

phân loại:…………………… TM.HĐKH Trường THCS …………. HỘI ĐỒNG

4. Nội dung phiếu đánh giá sáng kiến ​​kinh nghiệm:

BAN TRƯỞNG & PHÒNG …………

HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TIẾNG NÓI ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU TRẢI NGHIỆM HOA KỲ

NĂM HỌC ……………..

Tên sáng kiến ​​kinh nghiệm:…………………….

Tác giả:………………………………………………………

Cấp học, trình độ học vấn: …………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………..

Tiêu chí đánh giá:

STT Tiêu chuẩn Nhận xét về từng tiêu chí Điểm 2,5 đồng 2,0 đồng 1,5 đồng 1,0 đồng Đầu tiên thực tiễn 2 Có tính khoa học 3 khả năng ứng dụng 4 Hiệu quả

Tổng số điểm:…………..Bằng chữ:…………

Phân loại: …………………………..

…., ngày tháng năm …. giám định viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Chấm điểm theo 4 tiêu chí: Giỏi: 2,5 điểm; Khá 2,0 điểm; Đạt yêu cầu: 1,5 điểm; Dưới yêu cầu 1,0 điểm.

2. Xếp loại:

– Hạng A: Có tổng điểm từ 8,5đ – 10,0đ, trong đó tiêu chuẩn 4 là Tốt (2,5đ), các tiêu chuẩn khác từ Khá (từ 2,0đ) trở lên.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích truyện Thần trụ trời chọn lọc hay nhất (đạt điểm cao)

– Hạng B: Có tổng điểm từ 7,0đ – 8,0đ, trong đó tiêu chuẩn 4 đạt loại Khá (2,0đ) trở lên, các tiêu chuẩn khác đạt yêu cầu (từ 1,5đ) trở lên. .

– Loại C: Có tổng điểm từ 6,0 đến 6,5; trong đó phải đạt cả 4 tiêu chí, (từ 1,5đ) trở lên.

5. Tiêu chí đánh giá sáng kiến ​​kinh nghiệm:

Tiêu chí đánh giá sáng kiến ​​cải tiến có thể bao gồm các yếu tố sau:

 1. Đột phá: Một sáng kiến ​​trải nghiệm được đánh giá cao nếu nó mang lại những giá trị mới, đột phá, không giới hạn phạm vi hoạt động. Sáng kiến ​​phải sáng tạo, khác biệt và đóng góp vào sự phát triển và tiến bộ của tổ chức hoặc cộng đồng.
 2. Tính hiệu quả: Các sáng kiến ​​kinh nghiệm được đánh giá dựa trên khả năng đạt được kết quả dự kiến ​​và đáp ứng nhu cầu thực tế của vấn đề hoặc vấn đề đang được giải quyết. Sáng kiến ​​phải có khả năng mang lại kết quả trong công việc, cuộc sống, xã hội, tạo ra giá trị tích cực và bền vững.
 3. Thực thi: Sáng kiến ​​kinh nghiệm cần được đánh giá dựa trên khả năng triển khai, thực hiện trong thực tế. Nó cần phải có một kế hoạch thực hiện rõ ràng, khả thi và có thể được thực hiện trong bối cảnh thực tế của tổ chức hoặc cộng đồng.
 4. Tính nhân văn và tương tác: Sáng kiến ​​trải nghiệm được đánh giá dựa trên khả năng tạo ra các tương tác tích cực với mọi người tham gia. Nó cần mang tính nhân đạo, tôn trọng các giá trị đạo đức và luân lý, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với những người bị ảnh hưởng bởi sáng kiến.
 5. Khả năng đo lường và đánh giá: Sáng kiến ​​kinh nghiệm cần được đánh giá dựa trên khả năng đo lường và đánh giá kết quả, hiệu quả và tác động của nó. Cần có thước đo rõ ràng, phương pháp đánh giá khách quan, tính khả thi trong việc đo lường tác động của sáng kiến.
 6. Khả năng chuyển giao: Sáng kiến ​​trải nghiệm được đánh giá dựa trên khả năng chuyển giao và lan tỏa sang các bối cảnh khác, nhằm tạo sự lan tỏa và bền vững của sáng kiến ​​trong cuộc sống mới hiện đại.

 7. Có tính khoa học:
  • Mới, sáng tạo, độc đáo, phù hợp với lý luận giáo dục tiên tiến;
  • Có tài liệu, số liệu đúng sự thật, có tài liệu tham khảo và trích dẫn;
  • Sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp;
  • Lập luận logic, chặt chẽ, văn phong trong sáng, kết luận có tính khái quát, có giá trị khoa học.
Xem thêm bài viết hay:  Những câu hỏi hack não, câu đố vui hóc búa có đáp án hay nhất. 

6. Phiếu nhận xét đánh giá sáng kiến:

NHẬN XÉT, XẾP HẠNG

THÀNH VIÊN NHÓM THẨM ĐỊNH BAN ĐẦU

1. Họ và tên thành viên:…………………….

– Đơn vị công tác: ………………………….

– Chức vụ: ……………………………….

– Điện thoại:…………………….. Email:…………..

2. Tên giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến:

……………………..

– Họ và tên tác giả:……………………….

– Chức vụ, đơn vị công tác:……………………

– Điện thoại:…………………….. Email:…………………….

3. Kết quả nhận xét, đánh giá giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến:

3.1. Về tính mới:

…………………….

3.2. Đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng, áp dụng thử:…… ghi “Chưa”; Nếu giải pháp đã được áp dụng hoặc thử nghiệm nhưng không mang lại hiệu quả thiết thực thì ghi “Không hiệu quả”).

……………………………………………………

3.3. Việc công bố hoặc áp dụng sáng kiến ​​có trái với trật tự công cộng, đạo đức xã hội không?:

……………………..

3.4. Giải pháp có được bảo hộ sở hữu trí tuệ không?:

……………………

4. Đánh giá hiệu quả, phạm vi ứng dụng và nhân rộng các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện:

– Trường hợp sáng kiến ​​đã được áp dụng ở nhiều cơ sở khác nhau thì phải nêu rõ tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại liên hệ của các cơ sở đó; đồng thời phải có văn bản xác nhận của cơ sở về hiệu quả của sáng kiến ​​(theo mẫu tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Hướng dẫn này).

……………………..

– Nêu rõ phạm vi áp dụng của sáng kiến:

Sáng kiến ​​có thể được áp dụng và nhân rộng ở các cơ quan, đơn vị sau:

……………………..

– Nhận xét, đánh giá của Tổ thẩm định cấp huyện về hiệu quả, phạm vi áp dụng và nhân rộng sáng kiến ​​trong các ngành, lĩnh vực trong toàn huyện

……………………………………………………

5. Kết luận:

☐Công nhận đổi mới

Không được công nhận

Lưu ý: Giải pháp chỉ được công nhận là sáng kiến ​​khi đáp ứng đủ các tiêu chí tại Mục 3.4 của Phiếu này.

THÀNH VIÊN ĐÁNH GIÁ NHỎ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận