Mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức và cách ghi đúng

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức và cách viết như thế nào cho đúng? Trách nhiệm của công chức? Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý hồ sơ công chức? Phòng Tổ chức cán bộ của đơn vị có trách nhiệm gì đối với việc quản lý hồ sơ công chức?

Mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức kê khai nhằm mục đích bổ sung thông tin về bản thân, gia đình, …:

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức và cách ghi đúng:

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức: …………………………………………………….

Cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức: ………………

Số lượng cán bộ, nhân viên: …………………… ..

BỔ SUNG CÔNG TÁC THU cán bộ, công chức

(Từ tháng / năm ………… ..đến tháng / năm ………….)

1. Họ và tên khai sinh (viết hoa): …………………………………………………………………………………………

2. Sinh ngày: …………… .. Giới tính (Nam / Nữ) ………….

3. Chức vụ (chức danh) hiện tại: ……………………………………………………………………………………………….

(Về chính quyền, Đảng, đoàn thể, kể cả các chức danh kiêm nhiệm)

4. Hạng công chức (viên chức): ……………………., Mã ngạch: …………………….

5. Xếp lương bậc: …………., Hệ số: ………… .. Ngày hưởng …… / ………… / …………, Phụ cấp chức vụ: ………… Phụ cấp khác: …………… ……….

6. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……. / …… / …………, Ngày chính thức: …… / ……. /

I. THAY ĐỔI VỊ TRÍ, VỊ TRÍ, ĐƠN VỊ LÀM VIỆC

(Chỉ kê khai những thay đổi, bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với lần trước)

Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu, điều động, miễn nhiệm (trong cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi nội dung công việc, đơn vị công tác, chức danh được phong…

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

(Chỉ khai bổ sung sau khi hoàn thành khóa đào tạo)

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Thời gian đào tạo, bồi dưỡng Hình thức đào tạo, BD Văn bằng và chứng chỉ …………………… …………………… …. / …… -…. /… .. …………………… …………………… …………………… …………………… …. / …… -…. /… .. …………………… …………………… …………………… …………………… …. / …… -…. /… .. …………………… …………………… …………………… …………………… …. / …… -…. /… .. …………………… ……………………

Ghi chú: Hình thức học: chính quy, tại chức, đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề …; Văn bằng TSKH, TS, ThS, cử nhân, kỹ sư …… hoặc chứng chỉ

III. THƯỞNG (chỉ khai báo các lần xuất hiện mới)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

IV. KỶ LUẬT(chỉ khai báo lần xuất hiện mới) ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

V. ĐI BÊN NGOÀI

(Từ 06 tháng trở lên từ …… / …… / …… đến …… / …… / …… Nước nào? Đã từng làm việc trong cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định đưa tài sản cố định của công ty vào sử dụng

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

TẠI VÌ. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE(thời điểm hiện tại) …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

VII. GIỚI THIỆU NỀN KINH TẾ CỦA CHÍNH BẠN (nhà, đất ở (tự do mua, được cấp, được thừa kế) và các tài sản khác có giá trị lớn theo quy định của pháp luật (chỉ kê khai phát sinh so với lần trước):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

VIII. VỀ GIA ĐÌNH: (Khai báo những lần xuất hiện mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, v.v.)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

IX. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG:

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……., ngày tháng năm…….
Người khai báo bổ sung
(Ký, ghi rõ họ tên) ………, ngày tháng năm……
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng công chức
(Ký tên và đóng dấu)

Hướng dẫn cách điền vào tờ sơ yếu lý lịch bổ sung:

* Phần bình chọn:

– Ghi rõ tên cơ quan quản lý cán bộ, công chức; tên đơn vị sử dụng và số lượng cán bộ, công chức.

– Tên phiếu bổ sung cán bộ, công chức phải ghi rõ thời gian từ ngày nào đến ngày tháng năm nào.

– Thông tin cá nhân về cán bộ, công chức:

+ Họ và tên khai sinh: ghi trên giấy khai sinh.

+ Thông tin về ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở hiện tại.

+ Ghi rõ chức vụ, chức danh mà cán bộ, công chức đang đảm nhiệm.

+ Ghi rõ chức danh, mã ngạch, bậc lương, hệ số lương, ngày lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác.

+ Thông tin kết nạp Đảng: ghi rõ ngày kết nạp Đảng, ngày Thay đổi Đảng chính thức.

* Nội dung chính:

– Thay đổi về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác:

+ Chỉ kê khai những thay đổi, bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với lần trước;

+ Từ tháng, năm … đến ngày, tháng, năm: Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu, điều động, miễn nhiệm (trong cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi nội dung công việc , đơn vị công tác, các chức danh được phong tặng …

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm:

+ Chỉ khai bổ sung sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng.

+ Bao gồm thông tin về cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng; thời gian đào tạo, bồi dưỡng; hình thức đào tạo, bồi dưỡng; các văn bằng chứng chỉ.

– Khen thưởng và kỷ luật chỉ tuyên bố những phát sinh mới.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Bình Thuận [Ly hôn tại Bình Thuận]

– Đi nước ngoài: Ghi đầy đủ thời gian đối với trường hợp đi từ 06 tháng trở lên kể từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm, đi nước nào, đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào và nội dung công việc.

– Về kinh tế cá nhân: Chỉ kê khai những phát sinh so với lần trước.

– Về gia đình: Khai báo những phát sinh mới về số lượng thành viên trong gia đình và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình.

– Các vấn đề khác cần bổ sung: Điền đầy đủ thông tin (nếu có).

* Phần cuối của cuộc bình chọn:

– Cán bộ, công chức ghi rõ địa điểm, ngày, tháng, năm rồi ký, ghi rõ họ tên vào phiếu.

– Thủ trưởng đơn vị sử dụng công chức ký xác nhận và đóng dấu vào phiếu.

2. Trách nhiệm của công chức:

– Tháng 12 hàng năm, công chức phải kê khai Phiếu bổ sung thông tin phát sinh, thay đổi liên quan đến bản thân, gia đình và quan hệ xã hội trong năm (theo mẫu số 4a-BNV / 2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007 / QĐ). -BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

– Trình phòng nhân sự của đơn vị bổ sung vào hồ sơ gốc bản sao có chứng thực trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm bổ sung: các văn bằng, chứng chỉ, các tài liệu phát sinh thuộc về thành viên. tài liệu quy định (nếu có)

– Trường hợp có thông tin phát sinh nhưng công chức, viên chức, người lao động không kê khai hoặc kê khai nhưng không đầy đủ, chính xác, không trung thực thì công chức, viên chức, người lao động phải chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan quản lý, sử dụng công chức, công chức, viên chức và trước pháp luật.

3. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị về quản lý hồ sơ công chức:

– Chỉ đạo phòng tổ chức cán bộ của đơn vị rà soát, bổ sung các thành phần trong hồ sơ giấy và cập nhật dữ liệu vào hồ sơ điện tử theo quy định.

– Ký xác nhận vào Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Trách nhiệm của Phòng Tổ chức cán bộ của đơn vị được quy định tại Điều 3 Công văn số 4547 / LĐTBXH-TCCB năm 2020, cụ thể:

Đối với hồ sơ điện tử:

– Cập nhật, bổ sung các trường hợp chưa có dữ liệu trong phần mềm (do tuyển dụng mới, xét tuyển, …), bổ sung dữ liệu cho các trường hợp có thông tin phát sinh (bổ nhiệm, nâng lương, xếp ngạch, …), điều động. hồ sơ điện tử trên phần mềm khi công chức, viên chức, người lao động điều động, nghỉ hưu, thôi việc, đảm bảo dữ liệu được cập nhật thường xuyên, liên tục.

Xem thêm bài viết hay:  Luật phá sản là gì? Nội dung và mục lục Luật phá sản 2014?

– Thực hiện đúng quy định: từ ngày 27 đến ngày 30 hàng tháng, đơn vị rà soát, kiểm tra, cập nhật thông tin phát sinh trong tháng và gửi tệp dữ liệu vào hệ thống phần mềm của Bộ quản lý (tại Vụ Tổ chức cán bộ). thực hiện thao tác sau: vào hệ thống -> đồng bộ dữ liệu -> thực thi). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Ô / B Nguyễn Quốc Việt, Phòng Phát triển ứng dụng, Trung tâm Thông tin; điện thoại: 098 398 6078 – 0243. 62703619; Email: VietNQ@molisa.gov.vn và ông Phùng Ngọc Châm, Vụ Tổ chức cán bộ; đt 0986 097 798-0243.9363337; Email: Champn@molisa.gov.vn.

Đối với hồ sơ giấy:

– Rà soát, thông báo trong đơn vị và bổ sung vào hồ sơ gốc thuộc thẩm quyền quản lý các thành phần theo quy định: đối với công chức, thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 11/2012 / TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; đối với viên chức, thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 07/2019 / TT-BNV ngày 01/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

– Phat Bổ sung sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) đến từng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và hướng dẫn kê khai.

– Căn cứ quy định về thành phần hồ sơ và thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, viên chức, báo cáo Thủ trưởng đơn vị bằng văn bản và chuyển hồ sơ gốc, hồ sơ bổ sung của công chức, viên chức để kê khai. bổ sung hàng năm, các giấy tờ phát sinh (nếu có) thuộc hồ sơ các vụ việc thuộc Bộ quản lý (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020, bao gồm:

+ Toàn thể công chức các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Văn phòng Ban Cán sự Đảng

+ Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trở lên và công chức ngạch Chuyên viên cao cấp thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

+ Công chức giữ chức vụ Trưởng phòng và tương đương, ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở lên thuộc các Sở.

+ Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức và cách ghi đúng của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận