Mẫu phiếu bầu Ban chấp hành chi Đoàn mới và chuẩn nhất

Mẫu phiếu bầu BCH chi đoàn mới nhất, chuẩn nhất. Các vấn đề liên quan đến bầu BCH chi đoàn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Công tác đoàn ở từng địa phương, cơ quan, tổ chức được tiến hành tích cực. BCH chi đoàn là lực lượng tiên phong trong việc triển khai các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên. Vì vậy, trong mỗi cơ quan, tổ chức luôn có tổ chức đoàn. Dưới đây là phân tích mẫu phiếu bầu BCH chi đoàn mới và chuẩn nhất.

1. Mẫu phiếu bầu BCH chi đoàn mới và chuẩn nhất:

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

…… BAN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG …………..

——————

GIỌNG NÓI BẦU CỬ

Chi đoàn thanh niên……

Danh sách giới thiệu ứng cử vào BCH chi đoàn nhiệm kỳ…….

1. Nguyễn Văn A

2. Nguyễn Văn B

3. Hoàng Văn Cơ

xem thêm: Mẫu biên bản kiểm phiếu BCH chi đoàn mới nhất

4. ……

5.…….

Phương thức bầu cử: Chọn 3/5 đồng chí, những đồng chí không lấy phiếu tín nhiệm xin gạch tên.

Phiếu này chỉ có giá trị khi có xác nhận của Ban Chấp hành Đoàn trường.

2. Các vấn đề liên quan đến bầu Ban Chấp hành chi đoàn:

2.1. Khái niệm ban chấp hành chi đoàn:

– Ban Chấp hành Chi đội là cơ quan gồm các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư và các Ủy viên, mỗi tháng họp một lần (trước thời điểm họp Chi bộ) để đánh giá công tác của tháng trước và xây dựng kế hoạch công tác cho tháng sau tháng. Thời gian họp phụ thuộc vào điều kiện công tác, học tập, công tác của địa phương, đơn vị. BCH chi đoàn được coi là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong công tác xây dựng đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ban Chấp hành Công đoàn là bộ phận trực tiếp thực hiện các chủ trương, chính sách hoạt động của Công đoàn do đơn vị cấp trên đề ra; tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên thực hiện các hoạt động, công tác đoàn. Có thể khẳng định rằng, phong trào đoàn có sôi nổi, tích cực hay không phụ thuộc rất lớn vào hoạt động của ban chấp hành chi đoàn.

Ủy viên BCH chi đoàn gồm các đối tượng sau:

+ Bí thư Chi đoàn: Là người chịu trách nhiệm chính trước Chi bộ về công tác Đoàn, Hội, Đội tại đơn vị, địa bàn mình phụ trách. Về cơ bản, Bí thư Chi bộ phụ trách công tác của Ban Chấp hành, giám sát công tác của Chi bộ, trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng và công tác tổ chức cán bộ; thường xuyên tham mưu với Đảng ủy Đoàn Thanh niên về công tác thanh niên trên địa bàn, đơn vị và trực tiếp quan hệ với các ban, ngành đoàn thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chi đoàn hoạt động. Bí thư chi bộ là chủ thể chịu trách nhiệm chính trong điều hành hoạt động và công việc chung của chi bộ. Chi bộ có vững mạnh hay không, phụ thuộc rất lớn vào sự điều hành, lãnh đạo của bí thư chi bộ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới và chuẩn nhất 2023

+ Phó Bí thư Chi đoàn: Là người giúp việc cho Bí thư, thay mặt Bí thư điều hành công việc trong Ban Chấp hành khi Bí thư vắng mặt; Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức Đoàn cùng với Bí thư quan hệ với các lực lượng xã hội khác trên địa bàn.

+ Ủy viên BCH: Là đối tượng được BCH phân công phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể.

Ban Chấp hành Chi đoàn có nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn; tạo sự chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi hội; phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong việc hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động của chi đoàn.

+ Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị – xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên.

+ Phân công, giao nhiệm vụ cho từng thành viên; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên theo các mặt công tác, hoạt động và giai đoạn hàng năm; Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn. Đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với lĩnh vực, vùng miền và đối tượng đoàn viên, thanh niên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC

Có thể thấy, ban chấp hành chi đoàn có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chi đoàn. Ban chấp hành đoàn các cấp có trách nhiệm lãnh đạo công tác xây dựng đoàn, hội, đội. Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn cấp trên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là lực lượng tiên phong chỉ đạo các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên. BCH chi đoàn là lực lượng nòng cốt, quản lý và thúc đẩy phong trào thanh niên ở mỗi chi đoàn, nhà trường. Qua đó, giúp công việc nhóm đạt hiệu quả tối ưu.

2.2. Bầu ban chấp hành chi đoàn:

– BCH chi đoàn có nhiệm kỳ 1 năm. Sau một năm, các chi đoàn sẽ tiến hành bầu ban chấp hành chi đoàn mới.

– Bầu ban chấp hành chi đoàn phải qua quy trình, thủ tục nhất định. Như sau:

+ Về phiếu: Phiếu là cơ sở để đoàn viên dựa vào đó bầu ban chấp hành chi đoàn. Danh sách bầu ban chấp hành chi đoàn được ghi trên phiếu bầu. Phiếu được coi là hợp lệ là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Phiếu bị coi là không hợp lệ là phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra; không có dấu của Ban Chấp hành triệu tập Đại hội; phiếu bầu không ghi rõ họ, tên người ghi trong phiếu bầu cho ai, bầu cho ai; nhiều phiếu hơn dự định; phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua hoặc phiếu bầu có chữ ký của cử tri, được đánh ký hiệu riêng.

+ Về cách thức biểu quyết: Ban kiểm phiếu trong Đại hội sẽ phát phiếu cho các đại biểu tham dự Đại hội. Sau khi nhận phiếu, mỗi đại biểu sẽ tiến hành chọn số lượng tối đa ứng cử viên theo quy định. Sau khi biểu quyết, các đại biểu phải tự bỏ phiếu vào thùng phiếu đặt ở vị trí quy định trong hội trường; Sau khi biểu quyết xong, bạn phải chờ nghe kết quả kiểm phiếu. Việc bầu ban chấp hành chi đoàn phải được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín; Khi bầu phải có một nửa số phiếu tán thành, kể cả phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ thì người trúng cử mới được coi là đắc cử. Nếu số người được quá nửa số phiếu bầu nhiều hơn số phiếu bầu thì chỉ lấy đủ số phiếu và từ người có số phiếu bầu cao nhất trở xuống. Trường hợp có từ hai người trở lên có số phiếu ngang nhau và đều được quá nửa số phiếu bầu thì phải tổ chức bầu lại những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn. Người được coi là trúng cử trong số họ phải được trên 1/2 số phiếu tán thành.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch cuối khóa tiêu chuẩn chức danh giáo viên tiểu học hạng 2

2.3. Nội dung phiếu bầu ban chấp hành chi đoàn:

– Mẫu phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đội là mẫu phiếu được lập ra trong quá trình tổ chức Đại hội Chi đội nhằm mục đích bầu ra các Ủy viên Ban Chấp hành Chi đội nhiệm kỳ mới và thường bao gồm các thành viên. nội dung sau:

+ Thứ nhất, thông tin về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; BCH Chi đoàn;

+ Thứ hai, tên phiếu bầu: Thông thường tên phiếu bầu sẽ là “Bầu BCH Chi đoàn” hoặc “Bầu chọn”.

+ Thứ ba, thông tin của những người được giới thiệu ứng cử trong phiếu bầu: cần ghi họ, tên rõ ràng; Ngoài ra, bạn có thể thêm các thông tin khác như năm sinh, kinh nghiệm,… nhưng lưu ý thông tin đưa ra cần ngắn gọn, tránh dài dòng không cần thiết.

+ Thứ tư, thể thức bầu: cần ghi rõ thể thức bầu trong phiếu: ví dụ bầu 3/5 đồng chí thì bỏ tên ai tín nhiệm, gạch bỏ tên ai không tín nhiệm. họ.

Đây là những nội dung bắt buộc phải có trong phiếu bầu. Chỉ khi đảm bảo được những nội dung này thì lá phiếu mới có giá trị và thực hiện đúng chức năng bầu ban chấp hành chi đoàn.

Việc bầu BCH chi đoàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bầu BCH chi đoàn. Các thành viên này được bầu dựa trên sự tín nhiệm của các thành viên khác. Vì vậy sẽ đảm bảo năng lực, ý chí, khả năng hoạt động đoàn của các đồng chí ủy viên ban chấp hành chi đoàn. Đồng thời, việc bầu ban chấp hành chi đoàn đảm bảo tính khách quan, chặt chẽ trong việc bầu chọn những cá nhân tích cực, những thủ lĩnh trong công tác đoàn và phong trào thanh niên; giúp cho hoạt động của nhóm vững mạnh và phát triển.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu bầu Ban chấp hành chi Đoàn mới và chuẩn nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận