Mẫu kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở mới nhất

Các bộ, ngành đều có cơ quan thanh tra chuyên ngành để giám sát hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực đó. Sau khi thanh tra, đoàn thanh tra của Bộ, Sở đã ra kết luận thanh tra. Vậy nội dung mẫu kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở như thế nào?

1. Mẫu kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở?

Mẫu kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở là mẫu bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền được nhà nước ủy quyền kết luận về cuộc thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở về những việc đã làm được. những kết quả đạt được, chưa được của đơn vị được kiểm tra và từ đó có biện pháp trả lời giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. Mẫu kết luận nêu rõ nội dung kết luận…

Mẫu kết luận thanh tra Đoàn thanh tra Bộ, Sở do cơ quan có thẩm quyền ở đây là Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo lập kết luận thanh tra Đoàn thanh tra Bộ, Sở. Phiếu này dùng để ghi nhận xét khái quát về sự việc đã xác minh, kết quả xác minh và những thuận lợi, khó khăn của công việc đối với hoạt động thanh tra khi xảy ra sự cố, trên cơ sở đó đưa ra biện pháp khắc phục.

2. Mẫu kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ, Cục:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

BỘ (SỞ) Giáo dục và Đào tạo……

Số: …./KL- ….

——-

…… ngày ……. năm

KẾT LUẬN THANH TRA

Về …….

(Dùng chung cho đoàn thanh tra Bộ, Sở)

Thực hiện Quyết định thanh tra số…… /QĐ-…… ngày……/…../… của…… về việc thanh tra công tác…… kỳ thi THPT quốc gia năm …, kể từ ngày …../ …../ …… đến ngày …../…../…. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại…..
Xét báo cáo kết quả thanh tra…. ngày …./ …../ …. của Trưởng đoàn thanh tra, giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

(Người ra quyết định thanh tra)…… Kết luận như sau:

I. TỔNG QUAN CHUNG

….

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH

III. PHẦN KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

2. Hạn chế, tồn tại

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ THUỘC THẨM QUYỀN ÁP DỤNG (nếu có)

V. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh cá nhân và công ty

Người nhận:

– Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có);

– Đối tượng giám định;

– Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp;

– Cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên;

– Tiết kiệm: …

(Người ra quyết định thanh tra)
…………

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn soạn thảo mẫu kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở:

– Ghi rõ tên Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Ghi rõ ngày, tháng, năm ra kết luận;

– Phần cuối của người ra quyết định điều tra ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

3. Một số quy định về kết luận thanh tra của đoàn thanh tra các bộ, ngành:

Quy trình tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ, Sở:

Bước 1: Chuẩn bị và ra quyết định kiểm tra là việc xác định kế hoạch và nội dung tiến hành cuộc kiểm tra, bao gồm các hoạt động sau:

– Thu thập thông tin, do thông tin là căn cứ quan trọng để quyết định nội dung, kế hoạch tiến hành thanh tra nên khi thu thập thông tin phải nắm toàn diện các thông tin có liên quan đến mục đích, yêu cầu và đối tượng, sự kiện tiến hành thanh tra. Thu thập thông tin liên quan đến đối tượng thanh tra và nguồn thông tin phục vụ hoạt động điều tra.

Đánh giá là việc nghiên cứu, phân tích các thông tin thu thập được, đánh giá, nhận định theo các nội dung, trình tự: Tổ chức bộ máy, nhân sự, đặc điểm, mô hình tổ chức của đơn vị, quy trình. nghiệp vụ chuyên ngành; Các hoạt động, kết quả hoạt động, sự kiện liên quan đến quy định của ngành; Cơ chế, chính sách, chế độ và tiêu chuẩn, định mức. Quan tâm đến chế độ, chính sách đặc thù; Tình hình, dữ liệu chung về vụ án và các chi tiết của vụ án

Từ quy định của kế hoạch thanh tra theo quy định của pháp luật hiện hành, nội dung cơ bản của kế hoạch thanh tra được xác định bởi mục đích, yêu cầu; nội dung thanh tra. Trong đó, nội dung kiểm tra được quy định phải nêu rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm và danh sách đơn vị được kiểm tra, xác minh, không những vậy nội dung kiểm tra còn phải có thời hạn kiểm tra. thời hạn kiểm định; Sau đó, cơ quan thanh tra ra quyết định và phê duyệt kế hoạch thanh tra.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản hủy sổ BHXH, BHYT và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Sau đó, khi quyết định thanh tra được lưu hành, thủ trưởng cơ quan, tổ chức trình Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp hoặc người được giao nhiệm vụ trình dự thảo quyết định thanh tra kèm theo kế hoạch thanh tra. khảo sát và báo cáo công tác chuẩn bị kiểm tra. Tuy nhiên, theo quy định, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm thông báo kế hoạch và yêu cầu đối tượng thanh tra chuẩn bị các công việc liên quan đến việc công bố quyết định thanh tra; Gặp mặt đoàn kiểm tra để chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Bước 2: Tiến hành kiểm tra

– Công bố quyết định thanh tra trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm công bố quyết định thanh tra cho đối tượng thanh tra biết. Vì vậy, cần công khai đầy đủ nội dung quyết định thanh tra và nêu rõ mục đích, yêu cầu, cách thức làm việc, kế hoạch tiến hành thanh tra. Việc công bố quyết định thanh tra có thể thực hiện tại chỗ, có thể yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung thực hiện.

Trên cơ sở các quy định hiện hành về thanh tra, thanh tra được hiểu là quá trình sử dụng các phương pháp thanh tra, phát hiện, làm rõ các vấn đề, sự việc để đưa ra kết luận chính xác. tính trung thực, khách quan của cơ quan thanh tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó có thể suy ra đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo các bước cụ thể sau: Bước đầu tiên của quy trình thanh tra là việc cơ quan thanh tra hay chính xác là thanh tra viên thu thập thông tin. Thứ hai, thanh tra viên trực tiếp yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra. Cuối cùng, sau khi đối tượng thanh tra cung cấp hồ sơ thanh tra, thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, báo cáo do đối tượng thanh tra cung cấp. Ngay sau ngày tiếp nhận hồ sơ, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm đếm, đối chiếu tình hình, số liệu đã ký xác nhận, thu thập với điều kiện, tiêu chuẩn, chính sách, chế độ và diễn biến thực tế. kết luận sơ bộ về việc tài liệu được phát hiện, bảo quản, khai thác, sử dụng đúng mục đích, không làm mất tài liệu; nếu là tài liệu quan trọng, cần giữ nguyên tài liệu thì Trưởng đoàn thanh tra ra quyết định niêm phong một phần hoặc toàn bộ tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra. Củng cố chứng cứ, cơ sở pháp lý để kết luận đúng sai, nguyên nhân sai phạm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vi phạm. Bên cạnh đó, cần yêu cầu giải trình, đối thoại, chất vấn; Bàn giao hồ sơ, tài liệu ngay sau khi kết thúc công việc, người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền thừa kế di sản, phân chia thừa kế tài sản

Bước 3: Kết thúc kiểm tra

– Thực hiện thời hạn kiểm tra: Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức kiểm tra đảm bảo hoàn thành việc kiểm tra tại đơn vị đúng thời hạn ghi trong quyết định kiểm tra và quyết định gia hạn (nếu có).

– Báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra tại đơn vị, Trưởng đoàn thanh tra phải có báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra. thanh tra gửi người ra quyết định thanh tra. Trong quá trình lập báo cáo và dự thảo kết luận thanh tra, nếu có vấn đề còn vướng mắc khó xử lý, Trưởng đoàn chủ động trao đổi, xin ý kiến ​​các cơ quan liên quan để kết luận được bảo đảm. được chính xác và khách quan.

– Trước khi kết thúc thanh tra, đoàn thanh tra phải ra kết luận và lưu hành kết luận thanh tra trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra xem xét nội dung báo cáo và ban hành kết luận thanh tra. Tuy nhiên, trước khi trình cấp có thẩm quyền kết luận thanh tra, người ra kết luận, bộ phận hoặc người được giao nhiệm vụ rà soát dự thảo kết luận phải tư vấn, giúp đỡ người ra kết luận.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận