Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học mới

Mục đích của kế hoạch rèn luyện cá nhân năm học mới được ban hành là gì? Mẫu kế hoạch rèn luyện cá nhân thường xuyên năm học mới? Hướng dẫn thực hiện mẫu kế hoạch rèn luyện cá nhân năm học mới?

Hiện nay, việc bồi dưỡng thường xuyên cho từng cá nhân khi bước vào năm học mới là phương án được nhiều giáo viên dạy ở các trường tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc nội trú quan tâm. Áp dụng bán trú thực hiện. Vậy mẫu kế hoạch rèn luyện cá nhân năm học mới như thế nào? Kế hoạch rèn luyện của cá nhân trong năm học mới được hiểu như thế nào? Hướng dẫn thực hiện kế hoạch rèn luyện cá nhân năm học mới?

Cơ sở pháp lý:

– Thông tư 17/2019 / TT-BGDĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

1. Mục đích của kế hoạch rèn luyện cá nhân trong năm học mới là gì?

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nhằm bồi dưỡng kiến ​​thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm; là cơ sở để tự bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, là cơ sở để quản lý, chỉ đạo, tổ chức, biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng. của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đối với yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục. Phổ thông.

2. Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học mới:

Căn cứ quy định tại Thông tư 17/2019 / TT-BGDĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thôngKế hoạch rèn luyện thường xuyên của cá nhân trong năm học mới như sau:

SỞ GD & ĐT THÀNH PHỐ…

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Số:… / KH-BDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…., Ngày… tháng… năm 2022

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022 – 2023

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị A

Sinh ngày… tháng… năm…

Trình độ chuyên môn: Bằng cử nhân

Nhiệm vụ: Giáo viên của…

Căn cứ Thông tư số 17/2019 / TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 18/2019 / TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ kế hoạch số 20 / KH-GDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố A về việc bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục năm học 2022-2023;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì GPP mới nhất

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Trường Trung cấp TV xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên của đơn vị năm học 2022 – 2023 như sau:

1. Mục đích yêu cầu

– Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý nhằm cập nhật, củng cố kiến ​​thức, năng lực sư phạm, đổi mới phương pháp dạy học để triển khai và thực hiện tốt công tác quản lý và giảng dạy trong nhà trường.

– Trang bị cho giáo viên kiến ​​thức chuyên môn, kỹ năng, phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu mới của dạy học theo hướng phát huy năng lực, tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học. sinh ra.

– Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học. nâng cao năng lực quản lý và xây dựng phong cách cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

– Phát triển năng lực tự quản, tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả quá trình bồi dưỡng thường xuyên.

2. Đối tượng đào tạo

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác và giảng dạy tại trường THPT TV năm học 2022 – 2023.

III. Thời gian và nội dung đào tạo

1. Khối kiến ​​thức bắt buộc

1.1. Nội dung đào tạo 1: (30 giờ / năm)

Bồi dưỡng các vấn đề chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghị quyết về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chủ trường của ngành; bồi dưỡng tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông chương trình giáo dục phổ thông mới và chương trình giáo dục phổ thông tổng thể theo chủ đề: Tìm hiểu về mục tiêu, yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, cơ sở vật chất của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình giáo dục. giáo dục phổ thông theo chủ đề. Phân tích những điểm khác biệt giữa chương trình giáo dục phổ thông mới và chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; các yêu cầu cần đáp ứng về phẩm chất và năng lực; định hướng nội dung, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực.

Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của Bộ, Phòng, Ban; hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ.

1.2. Nội dung đào tạo 2 (30 giờ / năm)

Tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Các nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo chương trình hiện hành, đưa ra phương pháp dạy, phương pháp học mới, phương pháp đánh giá học sinh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo chỉ đạo chuyên môn của Phòng Giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trong năm học, cụ thể:

– Thiết kế, lập kế hoạch và tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

– Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

– Nghiên cứu khoa học, trường học kết nối, dạy học tích hợp, liên môn. Đổi mới phương pháp dạy học…

2. Nội dung đào tạo 3 (Tùy chọn: 60 giờ)

Giáo viên tự lựa chọn mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc. Các mô-đun đào tạo cụ thể như sau:

Yêu cầu đào tạo theo Tiêu chuẩn Mã mô-đun Tên mô-đun và nội dung chính Các yêu cầu cần đáp ứng Thời gian thực hiện (giờ) Học thuyết Thực tiễn (Đầu tiên) (2) (3) (4) (5) (6) I. Những phẩm chất của một nhà giáo GVPT 01 Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay số 8 thứ mười hai GVPT 02 Xây dựng phong cách người giáo viên phổ thông trong bối cảnh hiện nay số 8 thứ mười hai II. Phát triển chuyên môn và nghiệp vụ GVPT 03 Phát triển chuyên môn của riêng bạn 18 24 GVPT 04 Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh 16 24 GVPT 05 Sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh 16 24 GVPT 06 Kiểm tra, đánh giá học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh 16 24 GVPT 07 Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục 16 24 III. Xây dựng môi trường giáo dục GVPT 08 Xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông số 8 thứ mười hai GVPT 09 Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong cơ sở giáo dục phổ thông số 8 thứ mười hai GVPT

mười

Triển khai, xây dựng học tập an toàn và phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông 16 24 IV. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội GVPT 11 Xây dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan khác trong việc giảng dạy và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông số 8 thứ mười hai GVPT 12 Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện công tác dạy học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông số 8 thứ mười hai GVPT 13 Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông số 8 thứ mười hai V. Sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học và công nghệ giáo dục GVPT 14 Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông GVPT 15 Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục đối với học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông 16 24
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp chi hội phụ nữ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Nội dung chính của học phần, những yêu cầu cần đạt được, bạn đọc vui lòng xem chi tiết tại Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông tại Thông tư 17/2019 / TT-BGDĐT ngày 01/11/2019.

3. Hướng dẫn thực hiện mẫu kế hoạch rèn luyện cá nhân năm học mới?

Căn cứ theo quy định tại mục IV. Thông tư số 17/2019 / TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học mới của cá nhân như sau:

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông gồm 03 chương trình bồi dưỡng quy định tại Mục III của Chương trình theo Thông tư 17/2018 / TT-BGDĐT.

Thời gian đào tạo cụ thể như sau:

– Mỗi giáo viên trong cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên bảo đảm thời lượng cụ thể sau đây:

+ Chương trình đào tạo 01: thời lượng đào tạo khoảng 01 tuần / năm học và khoảng 40 tiết / năm học;

+ Chương trình bồi dưỡng 02: Thời lượng bồi dưỡng 01 tuần / năm học, khoảng 40 tiết / năm học;

+ Chương trình bồi dưỡng 03: Thời lượng đào tạo 01 tuần / năm học, 40 tiết / năm học;

Tùy theo yêu cầu của kế hoạch và nhiệm vụ giáo dục của địa phương trong từng năm học, các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng 01 và Chương trình bồi dưỡng 02 cho phù hợp, nhưng không được thay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng 03 của từng giáo viên trong cơ sở giáo dục phổ thông phải đảm bảo thời lượng 120 tiết / năm học;

Giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông căn cứ vào Chương trình bồi dưỡng 03 lựa chọn học phần cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân trong từng năm, đảm bảo thời lượng theo quy định. . Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai, thực hiện hàng năm.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học mới của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận