Mẫu hợp đồng vay tài sản (dùng chung cho các loại tài sản)

Thực tế, do nhu cầu nên nhiều người thực hiện giao dịch vay tài sản. Dưới đây là mẫu hợp đồng vay tài sản (dùng cho mọi loại tài sản).

1. Mẫu hợp đồng vay tài sản (dùng chung cho các loại tài sản):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ …

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của các bên tham gia hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2018, tại … chúng tôi gồm có:

Bên cho mượn tài sản (sau đây gọi tắt là bên A):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ văn phòng: …

Mã số kinh doanh: …

Người đại diện theo pháp luật là Ông/Bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

(Trường hợp bên cho mượn tài sản, bên mượn tài sản là cá nhân, ghi như sau):

Họ và tên: …

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại:…

Điện thoại: …

Email: …

Bên vay (sau đây gọi tắt là Bên B):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ văn phòng: …

Mã số kinh doanh: …

Người đại diện theo pháp luật là Ông/Bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

Hai bên thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng vay tài sản với các điều khoản sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Tài sản vay: …

Loại tài sản:…

Số lượng tài sản: …

Chất lượng: …

Điều 2. Thời hạn

Thời hạn vay theo hợp đồng này là … tháng, kể từ ngày …/ …/…

Điều 3. Lãi suất

Thời điểm tính lãi, từ ngày …/ …/…

Lãi suất là: … %/…

(Thời gian và lãi suất vay tài sản do Bên A và Bên B thoả thuận và được ghi trong hợp đồng. Lãi suất thoả thuận không được vượt quá 20%/năm của số tiền vay, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác về quan hệ các quy định khác).

Điều 4. Mục đích sử dụng tài sản mượn

Tài sản vay được dùng để…

Điều 5. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản mượn

Thời hạn Bên A phải giao tài sản mượn cho Bên B là: … ngày, kể từ ngày …/ …/…

Địa điểm Bên A giao tài sản vay cho Bên B tại: …

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng gia công bằng tiếng Anh, song ngữ mới nhất

Phương thức giao tài sản mượn: Bên A giao tài sản mượn cho bên B nhận một lần hoặc … lần, trực tiếp.

Điều 6. Thời hạn, địa điểm và phương thức trả nợ

Thời hạn Bên B phải trả tài sản mượn cho Bên A là: … ngày, kể từ ngày …/ …/…

Địa điểm Bên B trả lại tài sản mượn cho Bên A tại: …

Phương thức trả tài sản mượn: Bên B trả tài sản mượn cho bên A nhận một lần hoặc … lần, trực tiếp.

Điều 7. Quyền sở hữu tài sản mượn

Bên B trở thành chủ sở hữu tài sản mượn kể từ thời điểm bên A bàn giao tài sản.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

Giao tài sản cho Bên B đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng theo thời gian, địa điểm và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

Cung cấp các thông tin cần thiết để Bên B biết rõ về tình trạng, cũng như các hư hỏng của tài sản mượn (nếu có) khi bàn giao tài sản cho Bên B.

Kiểm tra việc sử dụng tài sản mượn của bên B và có quyền đòi lại tài sản mượn trước hạn nếu bên B vẫn sử dụng tài sản sai mục đích.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

Hoàn trả đầy đủ, đúng chủng loại, chất lượng, số lượng tài sản mượn cho bên A theo đúng thời gian, địa điểm và phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng này.

Trả lãi tiền vay tài sản cho Bên A theo thỏa thuận trong hợp đồng này.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 9. Các khoản chi khác

Phí công chứng, chứng thực hợp đồng này do bên … chịu trách nhiệm nộp theo quy định của pháp luật.

Các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bảo vệ tài sản,… do bên… chịu trách nhiệm chi trả theo quy định của pháp luật (Bên A và bên B tự thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng).

Điều 10. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề vướng mắc cần phải giải quyết, Bên A và Bên B sẽ thỏa thuận, thống nhất để giải quyết một cách kịp thời, hợp tình, hợp lý. Trường hợp Bên A và Bên B không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy cam đoan của tác giả khi đăng ký bản quyền tác giả

Điều 11. Cam kết của các bên

1. Bên A cam kết:

Các thông tin về nhân thân, tài sản vay ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

Tài sản cho mượn có đủ điều kiện cho vay phù hợp với quy định của pháp luật;

Tại thời điểm giao kết hợp đồng này: Tài sản vay không có tranh chấp; Tài sản vay không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này.

2. Bên B cam kết:

Thông tin cá nhân nêu trong hợp đồng này là đúng sự thật;

Sau khi đã xem xét kỹ và biết rõ về tài sản mượn tại Điều 1 của hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng, sở hữu tài sản (nếu có);

Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này.

Điều 12. Các thỏa thuận khác

Hai bên thống nhất đã hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của mình khi giao kết hợp đồng này.

Bên A và Bên B đồng ý thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng này và không quy định bất kỳ điều kiện nào khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho Bên A … bản, Bên B … bản./.

MẶT B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUA MỘT BÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Tài sản là gì?

Theo quy định tại Điều 105 BLDS 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản.

Tài sản bao gồm:

– Bất động sản: bao gồm đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất; tài sản khác gắn liền với đất, nhà, công trình xây dựng; tài sản khác theo quy định của pháp luật.

– Bất động sản: những tài sản không phải là bất động sản.

Lưu ý: bất động sản, động sản không phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật về đăng ký tài sản có quy định khác.

3. Quy định chung về hợp đồng vay tài sản:

Hợp đồng vay tài sản được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên cho vay và bên vay, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa và hướng dẫn cách soạn thảo

Sau đó, bên vay phải trả lại tài sản cùng loại cho bên cho vay đúng số lượng, chất lượng khi đến hạn, lưu ý trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định thì mới phải trả lãi.

Trong đó:

* Nghĩa vụ của bên cho mượn tài sản:

– Giao tài sản cho bên vay đúng thỏa thuận: đúng số lượng, đúng chất lượng.

– Nếu bên cho vay biết về việc tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết thì phải bồi thường thiệt hại cho bên vay. Tuy nhiên, trừ trường hợp bên vay vẫn nhận được tài sản mặc dù biết.

– Không yêu cầu bên mượn trả lại tài sản trước hạn.

* Nghĩa vụ trả nợ của bên mượn tài sản:

– Khi đến hạn phải đảm bảo trả nợ đàng hoàng trong trường hợp vay mượn tiền.

Vật cùng loại phải được hoàn trả đúng số lượng, đúng chất lượng nếu tài sản là vật, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Nếu bên cho mượn đồng ý, bên mượn không trả được vật thì có thể trả bằng tiền theo giá trị của vật đã mượn tại địa điểm và thời điểm trả.

– Địa điểm trả nợ: nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở chính của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Trường hợp cho vay không tính lãi: bên cho vay có quyền yêu cầu trả lãi theo mức quy định của pháp luật trong trường hợp bên vay không trả được hoặc trả không đầy đủ khi đến hạn.

Theo đó, lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 BLDS 2015, lãi suất do hai bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm, tương ứng không được vượt quá 1,67%/tháng.

Nếu người nào vay vượt quá mức lãi suất trên sẽ không hợp lệ.

– Trường hợp vay có lãi:

+ Lãi trên nợ gốc theo mức lãi suất thoả thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay nhưng đến hạn chưa trả.

+ Lãi nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất tiền vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết: Bộ luật Dân sự 2015.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng vay tài sản (dùng chung cho các loại tài sản) của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận