Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư (dùng cho mọi lĩnh vực đầu tư)

Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư (áp dụng cho mọi lĩnh vực đầu tư) được quy định như thế nào? Hướng dẫn soạn thảo Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư? Quy định về hợp đồng ủy thác đầu tư?

Hiện nay, trong hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp vấn đề ủy thác đầu tư ngày càng phổ biến. Hợp đồng ủy thác đầu tư là văn bản thỏa thuận về việc một bên ủy thác cho bên khác thực hiện hoạt động đầu tư bằng cách thực hiện hiệu quả hoạt động ủy thác đầu tư mạng lưới nhằm mục đích mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. hai bên hợp tác. Vậy mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư (áp dụng cho mọi lĩnh vực đầu tư) là gì? Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư (cho mọi lĩnh vực đầu tư)? Hợp đồng ủy thác đầu tư (áp dụng cho mọi lĩnh vực đầu tư) được hiểu như thế nào?

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật Dân sự 2015;

– Luật Thương mại 2005 sửa đổi bổ sung 2017, 2019;

– Luật Đầu tư 2020;

– Luật Doanh nghiệp 2020.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư (áp dụng cho mọi lĩnh vực đầu tư):

mẫu hHợp đồng ủy thác đầu tư (áp dụng cho tất cả các lĩnh vực đầu tư) được soạn thảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

xem thêm: Ủy thác đầu tư là gì? Cá nhân có được nhận ủy thác đầu tư không?

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN ĐẦU TƯ

Số:…/2022/HDUTĐT(1)

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Thương mại 2005 sửa đổi, bổ sung 2017, 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ vào nhu cầu, khả năng của mỗi bên và thỏa thuận đạt được giữa hai bên.

xem thêm: Quy định về điều kiện nhận ủy thác đầu tư chứng khoán

Trong …. ngày… tháng… năm… Chúng tôi gồm có:

BÊN NHẬP ĐẦU TƯ (BÊN A) (2):

Họ và tên: Ông Nguyễn Văn A

Số CMND/CCCD: … ngày cấp… Nơi cấp…

Địa chỉ thường trú: Số… Phường D…, Thành phố X…, Tỉnh Y…

Điện thoại: ….

Số tài khoản:….. mở tại Ngân hàng…. chi nhánh TP X, tỉnh Y.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐẦU TƯ (BÊN B) (3): TỔNG CÔNG TY TỔNG CÔNG TY

xem thêm: Một số vấn đề về ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Mã số thuế: …. Do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Y cấp lần đầu ngày…tháng…năm….

Địa chỉ trụ sở chính: Số… đường Lý Thường K…, phường Quảng T…, thành phố X, tỉnh Y.

Người đại diện: Ông Phạm Văn P. Chức vụ: Giám đốc

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn kháng nghị vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm mới nhất

CMND/CCCD: …cấp ngày ….. Nơi cấp: ….

Địa chỉ thường trú: Số… Lê L…, phường Trần Hưng D…, thành phố X, tỉnh Y.

Số tài khoản:….. mở tại Ngân hàng…. Chi nhánh X TP.

Hai bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng Ủy thác đầu tư với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng ủy thác đầu tư (4)

xem thêm: Ủy thác đầu tư danh mục đầu tư ra nước ngoài

1.1. Bên A ủy thác cho Bên B thực hiện các hoạt động đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị… do Bên B làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng này tọa lạc tại Đường ĐT…, Phường Đại M…, Quận Nam T…, Thành phố H.

1.2. Số tiền ủy thác đầu tư là: 800.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng).

1.3. Thời hạn ủy thác đầu tư: 24 tháng.

Từ ngày…tháng…năm đến ngày…tháng…năm….

Điều 2. Phân chia lợi nhuận và phương thức thanh toán hợp đồng ủy thác đầu tư (5)

2.1. Chia sẻ lợi nhuận:

– Lợi nhuận sẽ được chia hàng tháng nếu tháng đó kinh doanh có lãi. Bên A được hưởng …% và Bên B được hưởng …% lợi nhuận. Lợi nhuận hàng tháng được chia vào ngày cuối cùng của tháng.

– Trường hợp rủi ro, tháng nào bị lỗ thì số lỗ đó được dùng để trừ vào số lãi của tháng tiếp theo. Số tiền lãi còn lại của tháng sau dùng để chia lợi nhuận cho các bên.

xem thêm: Điều kiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

– Lợi nhuận sau khi chia cho Bên B sẽ hoàn toàn thuộc về Bên B. Trong trường hợp rủi ro, tài khoản sau đó bị lỗ, Bên B không phải bỏ số lợi nhuận đã chia trước đó để bù đắp cho các khoản lỗ sau này.

2.2. Phương thức thanh toán:

Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên (6)

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

– Yêu cầu Bên B cung cấp tài liệu về quyền nhận ủy thác đầu tư.

– Giám sát, kiểm tra việc Bên B thực hiện hợp đồng.

xem thêm: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài

– Yêu cầu bên B cung cấp thông tin về việc thực hiện hợp đồng.

– Nghĩa vụ thanh toán chi phí ủy thác cho bên B theo quy định của hợp đồng.

– Chuyển nhượng vốn cho Bên B theo thỏa thuận.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

– Được hưởng phí hoa hồng theo thỏa thuận.

– Từ chối yêu cầu của Bên A nếu vi phạm pháp luật.

– Yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết để thực hiện thao tác.

– Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng.

xem thêm: Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư chứng khoán mới nhất 2022

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch chức danh nghề nghiệp hạng 2 THPT mới nhất?

– Thông báo kịp thời các nội dung hoạt động đầu tư cho Bên A.

Điều 4. giải quyết đối số (7)

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng ủy thác đầu tư.

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải. Trường hợp thương lượng, hòa giải không thành thì hai bên có quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

Đại diện bởi một Đại diện Bên B

2. Hướng dẫn soạn thảo Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư:

Các bên khi soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư cần lưu ý các vấn đề sau:

xem thêm: Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài mới nhất

(1) Ghi rõ số hiệu của hợp đồng ủy thác đầu tư;

(2) Ghi rõ thông tin bên ủy thác đầu tư (Bên A) bao gồm các nội dung sau:

– Họ và tên Bên A;

– Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp.

– Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú;

Thông tin liên hệ: số điện thoại, email, fax, v.v.

(3) Ghi rõ thông tin bên ủy thác đầu tư (Bên B) gồm các nội dung sau:

– Tên công ty/tổ chức (Bên B);

– Mã số thuế;

– Con số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhnơi cấp, ngày cấp;

– Địa chỉ trụ sở chính của Bên B;

– Người đại diện, chức danh, nơi cư trú;

– Tài khoản ngân hàng;

(4) Hai bên thống nhất các nội dung của hợp đồng ủy thác đầu tư và thể hiện rõ trong hợp đồng ủy thác đầu tư;

(5) Hai bên thỏa thuận việc phân chia lợi nhuận và phương thức thanh toán của hợp đồng ủy thác đầu tư và được thể hiện rõ trong hợp đồng ủy thác đầu tư;

(6) Hai bên thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng về quyền và nghĩa vụ của các bên;

(7) Hai bên thỏa thuận và ghi rõ phương thức giải quyết tranh chấp trong hợp đồng ủy thác đầu tư;

3. Quy định về hợp đồng ủy thác đầu tư:

3.1. Hợp đồng ủy thác đầu tư được hiểu như thế nào?

Ủy thác đầu tư được hiểu là một hoạt động của doanh nghiệp, bên ủy thác đầu tư là bên cung cấp vốn đầu tư sẽ ủy thác và giao vốn đầu tư cho bên nhận ủy thác nhằm mục đích thu lợi nhuận. Theo quy định hiện hành, hoạt động ủy thác đầu tư là hoạt động kinh doanh có điều kiện nên việc tiến hành hoạt động ủy thác đầu tư phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin học bổng và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Hợp đồng ủy thác đầu tư được hiểu là hợp đồng bằng văn bản, trong đó có sự thỏa thuận về việc một bên sẽ ủy thác cho bên khác thực hiện hoạt động đầu tư nhằm mục đích sinh lời. Hợp đồng ủy thác đầu tư bao gồm các đối tượng sau:

Bên ủy thác đầu tư thông thường sẽ là các cá nhân, doanh nghiệp được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư và phải chịu mọi rủi ro có thể phát sinh trong quá trình đầu tư.

– Bên ủy thác đầu tư trong hợp đồng thường là các pháp nhân và các pháp nhân thường có kinh nghiệm và chuyên môn như ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty quản lý quỹ để thực hiện thay hoạt động đầu tư cho bên ủy thác. Bên ủy thác đầu tư sẽ nhận phí ủy thác đầu tư theo thỏa thuận của hai bên.

3.2. Điều kiện ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư:

Hiện nay, hoạt động ủy thác đầu tư là hoạt động dễ dàng mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức và có thể hạn chế phần nào rủi ro cho các bên nhận ủy thác đầu tư. Điều kiện để hai bên ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư như sau:

– Thực hiện ủy thác đầu tư tương ứng với danh mục đầu tư là ngành, nghề sản xuất kinh doanh được phép đầu tư theo quy định.

Hợp đồng ủy thác đầu tư phải được lập thành văn bản, có chữ ký của hai bên và được công chứng, chứng thực của Công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hợp đồng ủy thác đầu tư được ký kết trên cơ sở các quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật đầu tư, bộ luật dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động ủy thác đầu tư được ghi trong hợp đồng.

Chủ thể của hợp đồng ủy thác đầu tư là người có thẩm quyền và đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về giao kết hợp đồng.

– Cần lưu ý, khi nhận vốn từ bên ủy thác, bên ủy thác phải sử dụng vốn này đúng mục đích và nội dung đã cam kết trong hợp đồng ủy thác đầu tư.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư (dùng cho mọi lĩnh vực đầu tư) của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận